Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Nätverk Arkitekter & Tekniska Rådgivare

JUC Sverige
Kort om utbildningen
4 tillfällen
5 738 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-07 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
JUC Sverige

Kursbeskrivning

Nätverk Arkitekter & Tekniska Rådgivare


I större utsträckning än på länge söker byggherrar och fastighetsutvecklare efter strategiska rådgivare och partners som kan följa med genom hela deras projekt. Någon som har obestridlig arkitektonisk och/eller teknisk kompetens och samtidigt har kunskap inom riskhantering, fastighetsekonomi och ekonomistyrning för byggprojekt. Denna utveckling, som går allt fortare, föranleder en mängd frågor av affärsmässig och juridisk natur och medför dessutom ett behov av ett forum där både utmaningar och möjliga lösningar kan lyftas och diskuteras. Vid varje möte kommer aktuella frågor specificerade nedan att diskuteras samt framtida frågor.

Ledarna för nätverket är uppskattade föreläsare och mångåriga specialister inom konsult- och entreprenadrätt. Tillsammans med nätverksledarna och inbjudna gästföreläsare får du nu en unik möjlighet till både kompetensutveckling och prestigelöst erfarenhetsutbyte i högaktuella ämnen kopplade till konsultrollens utveckling, konsultbolagens affärsutveckling och branschens standardavtal. Du och övriga nätverksdeltagare kommer gemensamt att skapa en plattform för konstruktiva diskussioner som spänner över både konsulträtten och entreprenadrätten. Den närmare dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig.

Möte 1 – Måndag den 7 september 2020

Huvudtema: Arkitektens roll – då, nu och i framtiden

Det råder ingen tvekan om att framförallt arkitektens roll i den svenska byggprocessen har förändrats över tid. Under 1900-talets början var arkitekten beställarens rådgivare, gestaltare och projektör. Arkitekten deltog även aktivt under byggprocessen. Därefter kom femtiotalets ekonomiska tillväxt, sextio- och sjuttiotalens miljonprogram och nittiotalets finanskris som alla satte sin prägel på arkitektrollen. Kanske var det en följd av att byggandet blev allt mer tekniskt komplext som fokus för arkitektuppdraget i större utsträckning kom att bli planering i tidiga skeden och estetisk utformning av byggnader och miljöer.

 • Hur mycket ansvar vill och kan arkitekter respektive tekniska rådgivare ta? Finns några begränsningar?
 • Hur kan alternativa affärsupplägg se ut?
 • Hur kan ansvars- och mandatfördelning respektive risk- och vinstfördelning se ut?
 • Hur ska samarbete och kommunikation fungera och kan/bör detta regleras i avtal?
 • Hur anpassade är de försäkringslösningar som finns på marknaden idag för nya affärsupplägg?

Möte 2 - Onsdag den 19 november 2020​

Huvudtema: Hur tar man betalt för mervärde?

Det ligger i saken natur att en av konsultens viktigaste uppgifter är att genom sin arbetsinsats skapa mervärde. Att kunden har den uppfattningen efter avslutat uppdrag är av väsentlig betydelse för konsultbolagens fortsatta existens. Trots detta tar de allra flesta konsultbolag idag, särskilt arkitekter, betalt för sina tjänster med rörligt arvode baserat på nedlagd tid. I några enstaka fall vågar man sig på fasta arvoden, men då är det ofta fråga om förhållandevis avgränsade uppdrag eller att beställaren helt enkelt kräver det. Att rörliga respektive fasta arvoden är de dominerande arvodesformerna idag är inte så konstigt med tanke på att det är just dessa som ABK 09 anger som huvudformer, men ger de överhuvudtaget något utrymme för att ta betalt för det mervärde som skapas?

 • Hur prissätter konsulter sina tjänster?
 • Kan förhållningssättet till prissättningen vara nyckeln till förändring?
 • Vad är egentligen mervärde?
 • Hur kan man ta betalt för mervärde?
 • Kan andra branscher ge inspiration till alternativa ersättningsmodeller och upplägg?

Möte 3 – Fredag den 15 januari 2021​

Huvudtema: Äganderätt & nyttjanderätt till uppdragsresultaten

Av bestämmelserna i ABK 09 kapitel 7 följer att konsulten efter slutfört uppdrag har äganderätten till resultatet av sitt uppdrag, dvs. till originalhandlingarna liksom till de datafiler som handlingarna framställts ur. Beställaren, däremot, får enligt samma kapitel endast en nyttjanderätt till uppdragsresultatet som är begränsad till det med uppdraget avsedda ändamålet. Vad uppdragsresultatet och det avsedda ändamålet är i praktiken styrs av vad parterna angett i sitt avtal. Som en följd av bestämmelserna i ABK 09 kapitel 7, och även upphovsrättslagen, måste beställaren inhämta konsultens medgivande för att få använda uppdragsresultatet för andra ändamål än de med uppdraget avsedda. Konsulten har i sådant fall också möjlighet att begära extra ersättning för den utökade nyttjanderätten.

 • Är ABK 09:s bestämmelser om äganderätt och nyttjanderätt rimliga?
 • Är det uppkomna läget ett problem eller en naturlig utveckling?
 • Finns det behov av att försöka få till en ändring av nuläget och, i så fall, åt vilket håll?
 • Vad krävs för att påbörja en förändring?
 • Vilka argument kan man använda i dialogen med beställarsidan?

Möte 4 – Torsdag den 25 mars 2021​

Huvudtema: Avsteg från ABK 09, revidering av standardavtal samt behovet av ett ”ABK-U”

Avsteg från ABK 09 initieras normalt av beställaren och förekommer i de allra flesta upphandlingar, oaktat det är fråga om privat eller offentlig sektor. I anbudsskedet har konsulten ofta svårt att kalkylera med de förutsättningar som avstegen innebär. Det blir i huvudsak en kvalificerad gissning om huruvida ett avsteg genererar en ökad kostnad och i så fall med hur mycket. Om den ökade risk som ett avsteg innebär bedöms alltför svår eller kostsam att hantera och/eller kostnadsberäkna, kan det förstås leda till att vissa konsultbolag avstår från att lämna anbud. Bedöms avstegen hanterbara görs istället en riskbedömning varvid konsulten försöker täcka upp ekonomiskt genom ett riskpåslag. Avsteg riskerar därför att leda sett till minskad konkurrens och ökade projektkostnader. Ovanstående resonemang kan även appliceras på upphandling av entreprenader där standardavtalen AB 04 och ABT 06 tillämpas, med motsvarande resultat.

 • Finns det avsteg som konsulter ser positivt på?
 • Vilka avsteg gör att konsulter gör stora riskpåslag eller helt avstår från att lämna anbud?
 • Vilka ändringar skulle konsulter vilja se i nästa version av ABK?
 • För både AB och ABT finns tillhörande standardavtal för underentreprenader (AB-U och ABT-U). För ABK 09 finns dock inget motsvarande standardavtal för underkonsultuppdrag. Vad innebär det egentligen för konsulterna och finns det behov av ett sådant standardavtal för konsultledet?

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till VD:ar, chefer och andra seniora medarbetare på arkitektbolag och teknikkonsultföretag med minst 7 års relevant arbetslivserfarenhet som är intresserade av att utveckla konsultens roll och affär.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av år 2019 men också under resten av året vid behov och i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du ska få ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Upplägg

Nätverkets huvudsyfte är att skapa ett förtroligt forum för diskussion av vilka utmaningar och möjligheter som utvecklingen av samhällsbyggnadsprocessen och konsultrollen för med sig, på såväl bolags- som branschnivå. Nätverket syftar också till att öka deltagarnas kunskap om det konsulträttsliga området, bidra med konkreta verktyg för affärsutveckling samt skapa relationer mellan deltagarna som kan få positiva verkningar även utanför nätverket.

Nätverket är tänkt att vara ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per säsong om vardera 4,5 timmar.

Investering

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Totala investeringen för 4 tillfällen är 22 950 kr

Kursledare

 • Rebecca Gulding, advokat och specialist på konsulträtt på Different Advokat
 • Eleonore Gustafsson, advokat och specialist på entreprenadrätt på Different Advokat

Gästföreläsare:

 • Rita Georgiadis, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter
 • Anders Lindström, entreprenadförsäkringslösning, If Skadeförsäkring AB
 • Robert Andersson, underwriter, If Skadeförsäkring AB
 • Helena Dahlberg, förbundsjurist på Innovationsföretagen

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Nätverk Arkitekter & Tekniska Rådgivare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JUC Sverige

JUC Sverige

KVALITET SEDAN 2001

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark 2001. JUC är ledande inom sin bransch på den danska marknaden, avseende kurser och nätverk avsedda för advokater, jurister, revisorer, fastighetsmäklare och en lång rad andra yrkesfolk. Vi genomför årligen arrangement...


Läs mer om JUC Sverige och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JUC Sverige

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Nätverk Arkitekter & Tekniska Rådgivare!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar