Visar 1-18 av 18 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-18 av 18 träffar

Alla elektriska anläggningar ska genomgå löpande såväl som periodisk tillsyn. Dessa regler återfinns i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2006:1. Den löpande tillsynen innebär en rutinmässig kontroll av elanläggningen för att upptäcka och åtgärda skador eller brister. Den periodiska tillsynen omfattar återkommande tidsbestämda noggrant utförda kontroller av anläggningen.

Beroende på typ av anläggning krävs olika typer av kontroller. För vissa kan det räcka med okulär besiktning, för andra kan det krävas mätningar. Det är upp till innehavaren av elanläggningen att se till att det finns rutiner för kontrollerna, dokumentation och att de faktiskt utförs. Den standard som används för denna typ av elsäkerhetsarbete är SS-EN 50 110-1 utgåva 3 som utkom 2013.

Med elektriska anläggningar menas bland annat:

 • Luftledningar, ställverk och nätstationer
 • Tillfälliga elinstallationer vid exempelvis byggarbetsplatser
 • Mobila elinstallationer
 • Stationära elinstallationer

Hur ofta elanläggningen ska genomgå periodisk tillsyn beror anläggningstyp. Vissa elanläggningar har en utsatt miniminivå för kontroller, exempelvis kontaktledningsanläggningar som ska kontrolleras minst en gång om året, luftledningar under 1000 V som ska kontrolleras vart åttonde år.

För andra anläggningar som utsätts för stor belastning eller där fel kan få allvarliga konsekvenser är det innehavaren själv som bestämmer tidsintervallet. Den periodiska tillsynen och de åtgärder som utförs ska dokumenteras noggrant och vid förfrågan kunna uppvisas till Elsäkerhetsverket.

Underhåll av elektriska anläggningar

Eftersom arbete med starkström kan innebära livsfara är det av stor vikt att elektriska anläggningar kontrolleras och underhålls fortlöpande. Fel och brister ska åtgärdas och dokumenteras, skadade och utslitna delar ska bytas ut eller förstärkas. Elanläggningen ska upprätthållas i det skick så att den uppfyller de krav som gällde när anläggningen uppfördes.

Har förhållanden ändrats ska elanläggningen anpassas för att kunna fortsätta användas. Det kan gälla ifall anläggningen har fått ett nytt användningsområde, förflyttats eller ifall miljön där anläggningen utfördes är förändrad i ett väsentligt skick. Anledningen till detta arbete är att se till att alla elektriska anläggningar är säkra att använda och vistas i.

Om underhåll inte utförts eller dokumentation saknas ska innehavaren åtgärda detta omedelbart. Vid allvarliga fel kan anläggningen kopplas ifrån elnätet. Vid allvarligare brott kan innehavaren dömas till böter eller fängelse i upp till ett år.

Vem bör gå en kurs i skötsel av elanläggningar?

Alla som arbetar där det förekommer elektrisk fara, har ansvar för eller deltar i skötsel av elektriska starkströmsanläggningar ska ha genomgått utbildning så att de har uppdaterade kunskaper om föreskrifter och standarder. Det är arbetsgivarens ansvar att dessa kunskaper hålls uppdaterade med förnyade utbildningsinsatser. Målgruppen omfattar alltifrån fackkunniga elektriker till vaktmästare, arbetsledare och fastighetsskötare.

Kursinnehåll i Skötsel av elanläggningar

Kurserna följer standarden SS-EN 50 110-1 och går igenom det elektriska regelverket. Du kommer att få lära dig mer om de säkerhetsföreskrifter som finns, hur olycksfall kan förebyggas och undvikas, ansvar och rutiner samt riskhantering och planering av arbete i en elanläggning.

Under kursens gång kommer bland annat följande punkter att gås igenom:

 • Elfara och olyckor
 • Starkströmsföreskrifterna och elsäkerhetslagstiftningen
 • Innehavarens ansvar
 • Arbetsmetoder och riskhantering
 • Rutiner och kontroll
 • Dokumentation av åtgärder
 • Varselmärkning

Källa: Elsäkerhetsverket.se

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨