Visa utbildning.se som: Mobil

Vård- och omsorgsutbildningar

Utbildningar inom vård & omsorg

Här kan du som jobbar inom vården hitta vidareutbildning och kompetensutveckling inom ditt område. Du kan få hjälp med att utveckla ditt ledarskap, bli delaktig i nätverk och utbyta kunskap med andra personer inom vården. Du kan även hitta utbildningar där du kan bli diplomerad rehabiliteringskonsult, andningspedagog, hälsovägledare, kost & näringsrådgivare, friskvårdsterapeut med mera. Hitta en kurs som är intressant för dig och gör en intresseanmälan så får du sedan mer information från utbildningsarrangören.

Sekretess och tystnadsplikt inom vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Kursansvarig Ulf H. Fröberg, chefsjurist på Institutet för Medicinsk Rätt AB, lär dig om de snåriga vägarna kring tystnadsplikt och...
Hot och våld i vården
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Inslag av hot och våld är tyvärr något som hör till vardagen inom vården. Såväl personal som patienter och anhöriga utsätts...
Akutpsykiatrisk vård
Kompetensteamet
2 dagar, 1 dag fördjupning
3 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsfyllda dagar i maj kommer du att få fördjupa dig och öka din kunskap inom ämnen som berör...
Forum för Palliativ vård
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
0 SEK
Göteborg
Smärtlindring inom palliativ vård är ett problem i sig. Vilka olika typer av medicinering ska du använda dig av i...
Omvårdnad inom hematologisk vård HT 2017
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
1 termin
12 900 SEK
Stockholm
Kursen syftar till att förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter för att bedriva evidensbaserad omvårdnad inom hematologisk vård. Kursens innehåll Detta...
Time management vård & omsorg
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
8 950 SEK
Stockholm
Kurs för dig som arbetar inom vård och omsorg och som vill ta kontroll över din arbetssituation. Genom att planera...
Palliativ vård för icke palliativa enheter
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
6 750 SEK
Stockholm
Patienter i livets slutskede har många olika behov och din uppgift är att lindra fysisk smärta men också erbjuda psykologiskt,...
Egenvård, Distans
Lernia
15 veckor helfart eller 30 veckor halvfart
Distans
Den vanligaste formen av hälso- och sjukvård är egenvård, där individen utifrån egna kunskaper och erfarenhet sköter sin hälsa på...
Pedagogiskt ledarskap inom vården
Lära
3 dagar
5 950 SEK
Flera orter (2)
Troligen har du idag stor kunskap om det pedagogiska arbetet kring brukaren men upplever en osäkerhet kring hur du ska...
Patientlagen
Institutet för Medicinsk Rätt AB
1 dag
1 995 SEK
Stockholm
Den första januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft med skärpta krav på bland annat uttryckligt patientsamtycke för all hälso och...
Barnintensivvård för sjuksköterskor
Lunds universitet
12 veckor
14 800 SEK
Malmö
Under vårterminen 2017 planeras en 2:a omgång av utbildningen Barnintensivvård för specialistsjuksköterskor. Det finns ett stort behov av rätt kompetens...
Sjukdomsklassificering (DRG, Diagnos Relaterade Grupper)
Consensus Sverige AB
10 dagar
20 000 SEK
Örebro
Kursens syfte är att deltagarna efter avslutad kurs självständigt ska kunna klassificera diagnoser inom vården på grundval av patientjournalhandlingar efter...
Händelseanalys 3 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseanalyser ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade...
Klinisk forensisk psykologi
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
14 500 SEK
Stockholm
Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för...
Specialistsjuksköterskeprogram
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
1 år
Flera orter (2)
Vid Karolinska Institutet bedrivs specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot: anestesisjukvård, ambulanssjukvård, intensivvård och operationssjukvård, barn och ungdom, distriktssköterska, psykiatrisk vård, onkologisk...
Stresshantering för vårdpersonal
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Att arbeta inom vård och omsorg är ofta stressigt. Utöver hög arbetsbelastning finns utmaningar med bristande möjlighet att påverka andra...
Fördjupad dysfagiutbildning 1,5 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7 000 SEK
Stockholm
Kursen ger dig nya arbetssätt som leder till förbättrat teamarbete och därigenom kortare vårdtider och effektivare flöden på vårdavdelning. Det...
Barnoftalmologi och ortoptik, 45 hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
45 hp
95 000 SEK
Stockholm
Är du ögonsjuksköterska/oftalmologassistent och vill utbilda dig för att arbeta med barnoftalmologisk och ortoptisk vård? Då är detta en kurs...
Neurologisk sjukdomslära och omvårdnad
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
15 hp
20 000 SEK
Stockholm
Det övergripande målet för denna utbildning är att deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna: - integrera teoretiska kunskaper inom specialområdet...
ABC - Akutsjukvård
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Stockholm
Iden här utbildningen får du lära dig första hjälpen med betoning på akutsjukvård vid hjärtstopp, luftvägsstopp och chocktillstånd. Kursen går...
Omvårdnad vid öron- näsa- halssjukdomar
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
2 terminer
15 000 SEK
Stockholm
Hälso- och sjukvården i dagens samhälle kräver mer och mer specialiserade kunskaper. I denna utbildning erhålls evidensbaserade kunskaper om vård...
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister, 15hp
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
25 000 SEK
Stockholm
Kursen bygger på att deltagarna varvar teori med praktik och involverar förutom kursdeltagaren även teammedlemmar från verksamheten. Kursdeltagaren får lära...
Anhörigperspektivet inom personlig assistans
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Många personer som arbetar inom personlig assistans har en personlig relation till brukaren. Den som arbetar som personlig assistent hos...
Förflyttnings- och lyftteknik
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Ergonomiutbildning för dig som arbetar inom sjukvård, assistans eller omsorg. Utbildningen lär dig inte bara effektiva metoder för lyft och...
Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården
SSE Executive Education – tidigare IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
12 dagar
96 000 SEK
Stockholm
Det här är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina...
Psykiatrirättsliga Seminariedagarna
Institutet för Medicinsk Rätt AB
2 dagar
6 995 SEK
Stockholm
Rättspsykiatrins syfte är att utreda, bedöma, diagnostisera, behandla, habilitera alternativt rehabilitera samt följa upp psykiskt störda lagöverträdare. Ett medel för...
Missbruksutredning och insatser med särskilt fokus på LVM
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks eller beroendeproblem atik får hjälp att komma ifrån missbruk och...
Lex Sarah och kvalitet
JP Infonet AB
3 timmar
2 800 SEK
Stockholm
I drygt tio är har Lex Sarah funnits i Socialtjänstlagen (2001:453), SoL och något kortare i Lag (1993:387) om stöd...
LSS - en grundkurs om lagstiftningen och dess praktiska tillämpning
JP Infonet AB
1 dag
3 950 SEK
Stockholm
LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som ställer höga krav på en rättssäker handläggning....
Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
Greater Minds
         
(5)
2 dagar
9 990 SEK
Flera orter (2)
Det här är juridikutbildningen för dig som behöver ha koll på lagar och regler inom hälso och sjukvård. Kursen riktar sig huvudsakligen...
Beroendeterapeut med KBT-inriktning
KBT Svealand
         
(1)
1 år
62 000 SEK
Örebro
Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en...
KBT- baserad behandling för kontrollerat drickande
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
40 timmar
11 960 SEK
Stockholm
Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap i en manualbaserad KBT behandling med syfte att stödja människor som dricker för mycket...
Behandling och omvårdnad av patienter med bröstcancer
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
7,5 hp
12 900 SEK
Stockholm
Mål Kursens mål är att stärka sjuksköterskans kompetens inom bröstcancervård för att möta omvårdnadsbehov hos patienter och deras närstående. Sjuksköterskor...
Kognitiv beteendeterapi vid hypokondri/hälsoångest
Psykologpartners W & W AB
1 dag
2 500 SEK
Västerås
Hypokondri/hälsoångest är tillstånd som kan vara resurskrävande och svåra att bemöta. Tidigare har problematiken ansetts närmast omöjlig att behandla men...
Utbildning i handledning inom socialt arbete KBT-inriktning
Psykologpartners W & W AB
12 dagar
24 000 SEK
Stockholm
Välkommen till en handledarutbildning för dig som arbetar med handledning inom socialt arbete. Utbildningen har inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). En...
Familjeterapi vid ätstörning
Lunds universitet
24 995 SEK
Lund
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma...
Dokumentation enligt IVO:s föreskrifter & Brukardokumentation på enhetsnivå
Lära
1 dag
1 500 SEK
Täby
Nu för tiden ställer Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) krav på att alla verksamheter har en fullvärdig dokumentation. Det...
Övervikt och fetma
Kompetensteamet
2 dagar
5 980 SEK
Stockholm
Under två kunskapsintensiva dagar lämnar vi över ordet till några av landets främsta experter inom övervikt och fetma. Konferensen är...
MI-pedagog
Contar
4 månader
32 320 SEK
Stockholm
Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med, eller vill arbeta med, samtal som en väsentlig del av yrkesutövningen och...
Handledarutbildning i psykosocialt arbete
Sverigehälsan
30 högskolepoäng, 3 terminer
Malmö
Många organisationer och verksamheter – såväl privata företag, ideella organisationer som offentliga förvaltningar kännetecknas idag av snabba förändringar och ökad...
Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Detta är en viktig utbildning för dig som arbetar inom LSS verksamhet. Målgruppen är medarbetare, verksamhetsansvariga och chefer. Utbildningen är framtagen...
Sekretess inom LSS och SoL
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Lär dig regelverk och hur du bör förhålla dig till brukarens familj, bankärenden och läkarärenden. Du som arbetar inom LSS...
Webbaserad utbildning inom omsorg
Bonnier Academy
1 års abonnemang
1 500 SEK
Flera orter (2)
Vi hjälper dig som arbetar inom omsorgen att göra ditt arbete tryggare och säkrare. Vi ger dig möjligheten att alltid...
Läkemedelshantering
Diploma Utbildning
0,5 timmar
1 200 SEK
Stockholm
Utbildningen Läkemedelshantering lär dig det du behöver veta kring läkemedel. Kursen ger Socialstyrelsens allmänna råd och följer dess föreskrifter kring...
Rehabiliteringsterapeut, diplomutbildning – steg 3
Sadholms Akademi
         
(1)
1 termin
14 400 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Rehabiliteringsterapeut bygger på Friskvårdsterapeut steg 1 samt Beteendeterapeut steg 2. Fokuset under utbildningen är återhämtning, läkning och rehabiliteringsprocessen. Vi...
Motivationsterapeut, diplomutbildning – steg 5
Sadholms Akademi
         
(1)
1 termin
20 000 SEK
Flera orter (3)
Utbildningen Diplomerad Motivationsterapeut – inspirationscoach är en komplett yrkesutbildning som bygger på Samtalsterapeut steg 4 . Här lär du dig att hjälpa...
Vad är sorg? Grundkurs i sorgebearbetning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Mio Rubin är handledare i Programmet för Sorgebearbetning vid Svenska Institutet för Sorgebearbetning och håller här en kurs riktad för...
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Sverige har undertecknat FN:s konvention och alla som arbetar inom LSS, SoL och andra arbetsplatser där personer med funktionsnedsättning ska...
Orienteringskurs i kognitiv beteendeterapi
KBT Svealand
         
(4)
5 dagar
7 900 SEK
Örebro
Under orienteringskursen presenteras olika terapeutiska modeller och tekniker för områden som depression, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. De teorier och tekniker vi...
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter
Diploma Utbildning
1 timme
1 200 SEK
Stockholm
Utbildningen Barnkonventionen FN:s konvention om barns rättigheter lär dig om konventionens bakgrund, hur den bör tillämpas och hur du själv...
  • = = Reportage kopplat till arrangören
  • = = Film
Visar 1-50 av 317 träffar
123...67
Visa nästa 267 kurser

Mer om Vård- och omsorgsutbildningar

I Sverige fungerar landsting, regioner och kommuner som huvudmän för sjukvården. Det betyder att det är de som har ansvaret för att våra medborgare får den vård som de är i behov av. Sjukvård kan även drivas av privata aktörer och av våra 27.500 läkare är det idag 2.000 stycken som arbetar inom den privata sektorn.

I vårt land har vi en Hälso- och sjukvårdslag som betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de som är bosatta i landstinget. Det betyder att vård ska finnas tillgänglig för alla människor, oavsett vårdtyp och var man bor.

Arbeta som sjuksköterska

En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner. Flertalet av de som är verksamma inom vården arbetar idag på sjukhus, inom primärvården och äldreomsorgen.

Sjuksköterskans ansvar ligger på det omvårdnadsmässiga planet. Det betyder att sjuksköterskan ska se till att patienten blir så bra omhändertagen som möjligt under sin vårdtid. Arbetet består i att förebygga ohälsa och sjuksköterskans arbete kan vara varierande inom många olika områden.

Oavsett specialinriktning är omvårdnaden av patienten den huvudsakliga delen av arbetet. Det gäller därför att ha god människokännedom och veta hur man på bästa sätt kan ta hand om och hjälpa en sjuk person. Att kunna bemöta andra människor på rätt sätt är även viktigt i kontakten med de anhöriga till patienterna.

Att arbeta som sjuksköterska innebär ofta att man arbetar i team och det är därför viktigt att ha en bra samarbetsförmåga. Man delar på det tunga ansvaret och alla i teamet bidrar med sina kompetenser. I sin arbetsroll ingår även en del administrativt arbete som exempelvis att skriva ut remisser, föra omvårdnadsjournaler och ha kontakt med olika myndigheter.

Oavsett om man arbetat som sjuksköterska en kort tid eller är erfaren inom vården är det alltid bra med kompetensutveckling. Man får chans att möta personer som är verksamma inom samma område, får ta del av råd och nya verktyg som gör att man kan utvecklas i sin yrkesroll.

Coaching Här hittar du vidareutbildning för undersköterskor / sjuksköterskor

Arbeta som läkare

I Sverige finns cirka 29.000 yrkesverksamma läkare och varje år är det ytterligare 1.000 läkare som blir legitimerade. När man utbildar sig till läkare så brukar man prata om tre olika sorters utbildning: 

grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) och specialisttjänstgöring (ST). En läkarutbildning kan även bana väg för en yrkeskarriärer inom hälso- och sjukvårdsadministration, miljö- och hälsovårdsarbete samt läkemedelsindustrin.

Som läkare träffar man patienter med olika besvär. Arbetsuppgifterna skiljer sig såklart mycket beroende på vilken specialitet man har valt. En allmänläkare kan till exempel arbeta på en vårdcentral och behandla sjukdomar som inte kräver någon annan form av specialistbehandling.

Läkare arbetar ofta i arbetslag med bland annat sjuksköterskor och undersköterskor. Som läkare måste man vara beredd på obekväma arbetstider och övertid. Arbetar man på sjukhus har man också jour vissa tider.

Hälso- och sjukvårdsdokumentation

Att ha en grundläggande utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation innebär oftast att man arbetar som läkarsekreterare eller har hand om andra administrativa uppgifter inom hälso- och sjukvård. Man kan arbeta inom primär- som sjukhusvård, företagshälsovård, läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner. För att få fördjupade kunskaper eller förbättra sig inom något område kan det alltid vara bra att läsa en kurs. För dig som redan arbetar med hälso- och sjukvårdsdokumentation kan det t.ex. vara lämpligt att läsa kommunikation, organisation och strategi, information eller ekonomi.

Samtalsterapeut

Samtalsterapi är ett samlingsord för olika sorters verksamhet där man använder sig av samtal för att behandla och ge råd till personer med psykiska problem. En samtalsterapeut arbetar med att lyssna och ställa frågor. De vägleder personer och ger dem stöd att hitta egna lösningar och svar på sina problem. Det finns många olika utbildningar för att certifiera sig till samtalsterapeut och grunden är ofta att inledningsvis fokusera på sig själv. För att kunna hjälpa någon annan måste man vara säker på sig själv och i sin egen roll. Man måste arbeta med att känna sig trygg och utvecklas till en insiktsfull person med god självkännedom.

Psykoterapiutbildning

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som enbart bedrivs av psykoterapeuter eller legitimerade psykologer. Psykoterapi är välbeprövad och har väl dokumenterade effekter vid många olika typer av psykisk ohälsa som till exempel ångest, depression eller ätstörningar. Psykoterapi bedrivs i både grupp och individuellt för både vuxna, familjer, par och barn.

Hälsovägledning

När man arbetar med hälsovägledning så jobbar man med att vägleda personer till att göra de rätta valen för att uppnå en god hälsa. Alla har ansvar för sin egen hälsa men man ska komma ihåg att hälsa är något individuellt och har olika innebörd för alla. Det krävs därför en bred kompetens inom hälso- och friskvårdsområdet för att på bästa sätt kunna vägleda människor och tillgodose deras egna individuella behov. Att arbeta inom hälsovägledning kräver alltså inte uteslutande kunskap inom hälsa utan även inom områden så som social kompetens, pedagogik och ledarskap.