Grundläggande Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling

KBT teamet
Kort om utbildningen
4 terminer
31 150 SEK exkl. moms
Distans
Svenska

Video

Kursbeskrivning

Grundläggande Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med Digital behandling.

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher. Den erbjuder en hög akademisk kompetens och en gedigen kliniska kompetensen där du lär dig hantverket.

  • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
  • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård, skola, företagande, idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
  • Ger dig möjligheten att arbeta med digital behandling
  • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den Legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Pykoterapeutprogrammet, Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut. Se universitetens hemsidor.

Utbildningens målsättning 
Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Universitets och Högskolerådet ser över och godkänner utbildningar inom universitet och högskolor.
För privat utbildningar finns ingen översyn. Man bör utgå från bl.a. utbildningsansvarigs kliniska erfaren och erfarenhet av att genomföra utbildningar.

KBT teamet har sedan 2005 haft flertal deltager som studerat vidare på Psykoterapeutprogrammet.

Upplägg:
Du får vid start en inbjudan och du kan sedan påbörja när du vill.
Varje moment med olika avsnitt öppnas upp men ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill och alltid återgå till allt material. 

Vid start har gruppen ett digitalt möte där vi träffas och presenteras för varandra.

Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till digitala möten för frågor.

Examination ges i slutet av var termin.
Examinationers utförande varierar från digital sals tenta, hemtenta till grupp övningar och muntliga presentationer.

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteende inriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Beroendeproblematik, Stressproblematik, Psykosomatiska problem, Hälsopsykologi m.fl.

Vanliga fråga:
Hur skall jag veta vilket företag jag skall välja, det finns så många:

KBT teamets svar: Utgå från utbildningsansvarigs kliniska erfarenhet och akademiska kompetens, föreläsares och handledares kliniska erfarenhet och akademiska kompetens samt att handledning är på plats (med ngr tillfälliga undantag). Den kliniska kompetensen är viktig i en klinisk utbildning.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar. Denna utbildning har specifika krav sedan många årtionden tillbaka som bör följas, vilket universitet vid antagning till vidareutbildning utgår från.

KBT Teamet har som har i första hand fokus på att få dig som deltagare att uppnå en hög kompetens.

Vår kliniska erfarenheten hjälper att ge dig kunskap utöver vad litteraturen kan ge och få svar på frågor av någon med lång klinisk erfarenhet.

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 30 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

Avseende Utbildningshandledning som är en viktig del i Grundläggande Psykoterapi utbildningen behöver man vara medveten om att det är ett "hantverk" som skall läras in och därav behöver man vara på plats med sin handledare. Det är många moment som kräver fysiks interaktion med handledaren utöver vad som kan ges digitalt. För att man skall bli en bra "KBT.are" på denna nivå, är detta en en av de viktigaste delarna. Därav är det oxå viktigt att ha akademisk kunniga handledare med lång kliniks erfarenhet. 

PROBLEMOMRÅDEN OCH METODER SOM INGÅR

Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT:
Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social ångest, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT,

Digital KBT behandling

Forsknings – utvärderingsmetoder ,Psykiatrisk diagnostik,

Psykopatologi, Psykoterapi under handledning 

Föreläsningsdagar / Övningsdagar termin1-3 i Stockholm (förläggs till mitten oktober till slutet november).

Själv reflektion och professionell utveckling: Finns som egen kurs , se denna     

Förtydligande enligt vedertaget kursintyg (enligt universitet Kau):
Grundläggande Psykoterapiutbildning, steg 1, KBT
(Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioral Pshychotherapi)

Pris: 31.150 kr exkl. moms / termin (38,937,50 inkl moms) / termin 

Total kostnad: 124. 600 kr exkl. moms (155.750 kr inkl moms).

I kostnaden ingår utbildning via KBT Teamets utbildningsportal i form av filmföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz.


Handledning
erbjuds i Stockholm, Karlstad och i Göteborg och i vissa fall på andra orter.
Övningsdagar med föreläsningar (2 sammanhängande dagar termin1-3) är i Stockholm.


Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Delbetalning ges via Humanfinans. Ansökan till Human Finans på hemsidan kbtt.se.

Självkännedom och professionell utveckling finns information och ansökan om
på hemsidan.(kbtt.se). 
Omfattning:
Första dagen (heldag) är på plats i Stockholm. Resterande studier sker digitalt.
Kursen motsvarar 3 hp. och pågår under 8 veckor.
Denna ligger utanför utbildningskostnaden (6.125 kr inkl. moms (4 900 kr exkl. moms).

På hemsidans första sida längst ned kan du se en kort film som ger en inblick i portalen.

Tid /datum för "Öppet Hus" och zoom för frågor om våra utbildningar
är inlagt på hemsidan: kbtt.se 
Se startsidan 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom vård, behandling, idrott, utbildning, coaching, personalhantering eller annan form av "människovårdande" yrke. Idag önskar alltfler en utbildning som denna för att utveckla sig i sin verksamhet inom flertal omtråden.

Kursinnehåll

Introduktion
Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.


KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och att genomföra olika KBT behandlingsalternativ.


Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.


Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)

Det tidigare egen terapimomentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Denna del ingår ej i vår utbildning men finns att tillgå.


Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.


Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.


Psykofarmakologi 

Dennas ges om och när möjlighet finns.
Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.


Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD,
ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT, Etik 

Kurs i Digital behandling.

Fortsatta studier

Behörighet att läsa vidare till legitimerad psykoterapeut

Grundläggande psykoterapiutbildning ger en del av den behörighet som behövs för att söka den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen.

Utöver detta krävs: psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan akademisk examen omfattande 180 högskolepoäng (Se universitetens hemsidor). 

Två års yrkeserfarenhet efter den grundläggande psykoterapiutbildningen med psykoterapeuttiskt behandlingsarbete.

KBT Teamet kan inte garantera behörighet till en specifik legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Detta måste undersökas hos respektive utbildningsanordnare.

Upplägg

Den Grundläggande Psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning. Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer.

Föreläsningar, övningar och möten löper över hela utbildningen på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin 1-3).

Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klient arbete.

Avseende dagens situation med "Covid" anpassar vi alltid allt utifrån rådande omständigheter .

Upplägg:
Du får vid start en inbjudan och skapar en egen inloggning. Du kan sedan påbörja när du vill när du fått inbjudan. Du behöver inte vara på plats just denna dag eller någon annan specifik dag förutom övningsdagar och utbildningshandledning.

Varje moment med olika avsnitt öppnas upp med ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill och alltid återgå till materialet. 

Under varje avsnitt finns quiz för att testa dina kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor och kort introduktion av grupp

Varför dagar på plats:
Ett psykoterapeutiskt arbete innebär ett ”hantverk” som du lär dig genom övning, modellering, att visa film på ditt arbete med klient och att få guidning på det. 
Detta är ett hantverk som ej kan ske på distans utan sker därför på plats, då det kräver en interaktion med deltagare och kliniskt erfarna lärare och fysisk närvaro.
Gruppdeltagarna i dessa sammanhang är begränsade i antal.


Litteratur
Litteraturen omfattar runt 3600 sidor. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand.
Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.


Examination
Examinationer sker terminsvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd.
Examinationers utförande varierar från digital sals tenta, hemtenta till grupp övningar och muntliga presentationer
Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Handledning
Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Deltagarna står själva för lokal för sin utbildningsklient. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling, beteendeförändring och terapeutbeteenden. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas.


Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andra språk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett "människovårdande" yrke/arbete och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Tid & plats

Distans, textföreläsningar, videoföreläsningar, där du kan läsa när det passar dig
Du kan alltid återgå till materialet under hela utbildningen.

Termin 1-3: Föreläsningar på plats i Stockholm: 2 sammanhängande dagar,

Termin 2-4: Utbildningshandledning ca 1/2 dag / termin (10 tillfällen) i grupp om 4.
och kan ges på orterna: Stockholm, Göteborg eller Karlstad , ca 1/2 dag / termin
(10 tillfällen) i grupp om 4. Ibland kan handledning ges på annan ort

Investering

Utbildningskostnad
Pris per termin:31 500 kr ex. moms (39 375 kr inkl. moms).
Totalpris:126 000 kr ex. moms (157 500 kr inkl. moms).

Utbildningskostnad faktureras terminsvis.

I kostnaden ingår utbildning via KBT Teamets utbildningsportal i form av filmföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz.

Handledning erbjuds i Stockholm, Karlstad och i Göteborg och i vissa fall på andra orter.
Övningsdagar och  föreläsningar (2 sammanhängande dagar senare på terminen, termin1-3) är i Stockholm.

Kurslitteratur, resa och boende vid dagar på plats ingår ej i utbildningskostnaden.

Självkännedom och professionell utveckling
Denna ligger utanför utbildningskostnaden (6.125 kr inkl. moms (4 900 kr exkl. moms).
Information och Ansökan till denna finns på hemsidan: kbtt.se

Delbetalning ges via Humanfinans. Ansökan till Human Finans på hemsidan kbtt.se.

Mat & logi

Ingår ej

Kursledare

Utbildningsansvarig

 

Elizabeth Ekman
Phd, Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 35 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag  såsom, internationella presentationer och workshops inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.
 

Elizabeth Ekman avhandling:

Strengths and Weaknessesof the CognitiveProfiles of Autism and ADHD from a Cognitive Behavioral Perspective
Treatment, Prevention and the Understanding of the Comorbidity 

(se hemsidan: kbtt.se)

Föreläsare

Jan-Eric Jönsson – Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt

Cecilia Franke: Leg psykoterapeut, handledare 

Elizabeth Ekman, Phd, Leg Psykoterapeut, handledare , utbildningsansvarig

Handledare: 

Se hemsidan: kbtt.se 
Handledare varierar beroende på tid och plats etc. Alla handledare har en hög klinisk och akademisk kompetens

Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god kliniks erfarenhet och handlednings erfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsintyg med svensk och engelsk "degree", ges efter genomförd och godkänd utbildning.

Grundläggande Psykoterapiutbildning, steg 1, KBT
(Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioral Pshychotherapi)

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 25 recensioner.

EK

Har lärt mig så mycket de senaste två åren och är tacksam att ha haft möjlighet att gå den.Det kändes även rätt att avsluta utbildningen med en utbildningsdag tillsammans med dig.

VH

Det kändes även rätt att avsluta utbildningen med en utbildningsdag tillsammans med dig.

SL

KBT teamet

KBT Teamet

KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete inom många...


Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 25 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 75 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundläggande Psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) med digital behandling från KBT teamet, fyll i dina uppgifter: