Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg-1)

Längd
4 terminer
Språk
Svenska
Längd
4 terminer
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Grundläggande psykoterapi hos SIEP Institute

Studera Grundläggande Psykoterapiutbildning (KBT Steg-1) på distans

Utbildningen är på distans med ett fåtal fysiska träffar per termin, perfekt för dig som vill kunna arbeta och studera parallellt. SIEP Institute's Grundläggande Psykoterapiutbildning är auktoriserad av sfKBT och följer de riktlinjer och kriterier som finns för Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg-1). Den riktar sig till dig som vill studera vidare till legitimerad psykoterapeut (Steg-2) men även till dig som vill behandla klienter med psykoterapi och KBT under handledning som del av ditt befintliga yrke. 

Våra utbildare - legitimerade psykoterapeuter

Våra utbildare är legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer som har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete. En garanti och kvalitetsstämpel för dig som elev. 

Kvalitetssäkring och individanpassning

SIEP Institutes Grundläggande Psykoterapiutbildning är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (sfKBT). Vi genomför kontinuerlig återkoppling från elever och lärare för alla våra utbildningar. Under resans gång tar vi tacksamt emot feedback från dig gällande utbildningen och vi försöker alltid individanpassa utbildningen så att den passar dig och din yrkesroll.

Vi följer utvecklingen mot ett processorienterat arbetssätt inom modern kognitiv beteendeterapi och lägger stort värde i att göra våra studenter väl förberedda för framtida utmaningar. 

Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg-1) passar dig som vill utvecklas i ett människovårdande yrke

Den här utbildningen riktar sig till yrkesverksamma inom vård och behandling och syftar till att fördjupa dina kunskaper inom KBT. Utbildningen integrerar kliniska erfarenheter och teoretiska kunskaper som ger dig möjlighet till fortsatt arbete i kombination med studier. 

En viktig del av utbildningen är klientarbete under behandling. Som elev på vår Grundläggande psykoterapiutbildning kommer du att få genomföra psykoterapeutiska behandlingar av vuxna patienter/klienter eller par/familjer på din arbetsplats. Detta görs under övervakning av en legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning som är kopplad till utbildningen. 

Målgrupp

Ansökan

Fyll i ansökan via formuläret på vår hemsida siepinstitute.com. Vi tar emot ansökningar tills platserna är fyllda.

Kunskapskrav

För att vara behörig att söka krävs grundläggande behörighet. Dessutom krävs utbildning och praktisk erfarenhet inom människovårdande eller psykosocialt arbete. Alternativt kan den sökande ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Parallellt med utbildningen förväntas du ha tillgång till yrkesutövning bestående av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter.

Urvalskriterier

Urvalet bland behöriga sökande görs enligt de riktlinjer som utbildningsledningen bestämmer. Därefter görs en samlad bedömning av den sökandes teoretiska utbildning, yrkeserfarenhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer genomförs som en komplettering till antagningsprocessen.

Nedan tas i beaktande vid urvalet:

 1. Om du som sökande uppfyller allmän och särskild behörighet.
 2. Din nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.
 3. Om du genomgått eventuella kurser inom psykiatri och psykoterapi eller beteendevetenskap.
 4. Om du genomgått utbildning inom kognitiv beteendeterapi, till exempel Orienteringsutbildning i KBT.
 5. Dina kunskaper i svenska och engelska.
 6. Intervju med dig som sökande

Om du inte uppfyller kunskapskraven

Om du inte uppfyller förkunskapskraven så erbjuder vi möjlighet att genomföra en individuell prövning. Kontakta oss i sådana fall så berättar vi mer om hur vi då går tillväga.

Tillgodoräknande

Frågor om tillgodoräknande av delar från andra steg-1 eller liknande utbildning, prövas av kursledning och examinator efter framställan.

Kursinnehåll

Kursens innehåll

Kursen syftar till att du som student ska få grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger teoretisk bas och metodkunskap för psykoterapeutiskt arbete under handledning. Utbildningen omfattar följande fem delkurser som löper parallellt och motsvarar i sin helhet 45hp:


1. Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT - 
motsvarar 480 timmar eller 12 veckors heltidsstudier.

 • Övergripande introduktion till KBT (motsvara introduktionsutbildning i KBT)
 • Historik ock utvecklingslinjer inom KBT. Olika synsätt på psykologisk ohälsa (sjukdom) och dess uppkomst och utveckling utifrån ett biologiskt, evolutionspsykologiskt, kognitivt och inlärningspsykologiskt perspektiv.
 • Inlärningsteori, operant och respondent inlärningsteori, funktionell analys.
 • Kognitiv teorier och metoder, genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder och fallformuleringar.
 • Relational Frame Theory (RFT).
 • MI. Motiverande samtal.
 • Emotioner. Emotionspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi och neuropsykologi relaterat till psykoterapi.
 • Vanliga psykologiska problem, diagnoser och psykopatologi. En orientering utifrån vanliga diagnossystem samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Fobier, OCD Depression, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Beroendeproblem, Psykos, GAD.
 • Tillämpning av "Tredje vågens KBT". DBT, FAP. Self Compassion och mindfulness med särskild betoning på RFT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
 • Andra psykoterapeutiska inriktningar, aktuellt evidensläge.

2. Psykiatrisk diagnostik, metoder för bedömning och problemformulering
 - motsvarar 320 timmar eller 8 veckors heltidsstudier.

 • KBT baserad fallformulering utifrån beteendeanalys och andra relevanta modeller i samtal och färdighetsträning. Processbaserad, generisk och syndromspecifik fallformulering.
 • Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapisituationen. Datainsamling och att göra egna beteendeexperiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention och att utvärdera en intervention. Genomgång av etablerade skattningsskalor.
 • Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problemområden och att utvärdera denna behandling utifrån ett processorienterat arbetssätt samt att utifrån datainsamling och analys skapa egna övningar och metaforer.
 • Psykofarmakologi och psykoterapi.

3. Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi
 - motsvarar 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.

 • Tekniska färdigheter för att söka vetenskapliga dokument i databaser och hantera digitala verktyg som är nödvändiga i utbildningen.
 • Världsbilder och vetenskapsteori huvudsakligen utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Forskningsmetodik. Träning i att genomföra sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter. Att skriva vetenskapligt. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Genomgång av vetenskapsteoretiska begrepp. Att lära sig att kritiskt granska forskningen inom det psykoterapeutiska området.
 • Etik och lagstiftning. Lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, dokumentationsformer och forskningsarbete.

4. Psykoterapi under handledning - motsvarar 120 timmar i grupp eller 3 veckors heltidsstudier. 

 • Klientarbete under handledning. Utbildningens mest omfattande moment där teori och praktik  integreras. Fortlöpande under utbildningen bedriver studenten individuellt terapeutiskt arbete under handledning som sker individuellt och i grupp. För godkänt på kursen ska minst tre patientarbeten och tre behandlingsrapporter vara godkända av handledare.
 • Handledningen ges individuellt och i grupper om 3-4 deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 hl-timmar. I handledningen integreras teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete. Handledningen genomförs via videokonferens eller live på plats i Uppsala eller Stockholm.

5. Självkännedom och professionell utveckling - motsvarar 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.

 • Denna del ersätter den traditionella egenterapin. Det kan dock fortfarande förekomma krav på egenterapi vid ansökan till steg 2 på Universitet. Professionell utveckling, att göra löpande analyser på sig själv i terapiarbetet, själverfarenhet, grundläggande färdigheter i perspektivtagande (RFT) samt utifrån "Self-practice and Self-reflection" av James Bennett Levy.

  Övrigt
  Inlämningsuppgifter löpande under utbildningen. Examinationer genomförs muntlig, inspelat och skriftligt.

Fortsatta studier

Vidareutbildning med Steg 2

Vi följer de riktlinjer som finns för den Grundläggande psykoterapiutbildningen för att ge dig möjlighet att studera vidare till Legitimerad psykoterapeut (Steg-2). För att göra det krävs det att du uppfyller de övriga behörighetskraven för Steg-2 vilket du kan läsa mer om hos respektive utbildningsinstans.

Upplägg

Kursens genomförande

Undervisning sker i varierande former med föreläsning, videokonferens, interaktivt material i vår lärplattform, appar tillsammans med undervisning och träningsdagar på plats.

Studenten uppmuntras att aktivt och självständigt hämta in kunskap, kritisk granska och reflektera. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen. Det handledda klientarbetet ska genomföras utan avbrott under termin två, tre och fyra. Deltagande i seminarier, handledning och klientarbete är obligatoriskt. Frånvaro från enstaka tillfällen kompenseras i samråd med aktuell lärare, handledare eller kursansvarig. 

Förutom schemalagd undervisning förutsätts att studenten har möjlighet att avsätta tid för arbete med material i lärplattformen, inläsning av litteratur, klientarbete och förberedelse inför handledning. 

Investering

Kursavgiften faktureras terminsvis 29 900 kr ex moms (37 375 kr ink moms) i fyra terminer. Total kostnad för utbildningen är 119 600 ex moms (149 500 kr ink moms). 

Delbetala din utbildning

Du kan delbetala din utbildning hos via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning i 6 eller 12 månader.


Du kan ta kontakt direkt med Human finans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Kursledare

JoAnne Dahl, Professor Emerita, Leg psykolog, Leg psykoterapeut, Handledare KBT. Hon har lång erfarenhet av forskning, utbildning och handledning. Hon är även pionjär inom ACT (en del av tredje vågens KBT) och författare till flertal böcker inom området.

Tommy Lydell. Leg psykoterapeut KBT, leg kurator. Han har arbetat med att bedriva utbildningar inom psykologi, utvecklat och designat E-lärande inom evidensbaserad psykologi sedan 2008.

Examen, diplom m.m.

Kursens examination

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga prov och obligatoriska moment. Examination på delkurs 1-4 sker genom deltagande i seminarier och fullgörandet av arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, genom skriftliga och muntliga prov samt genom godkänt aktivt deltagande i handledning och godkänt på hemtentamen.I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov.

För godkänt på delkurs 4 krävs förutom fullgjord handledning och rapporter också fullgjort deltagande i det psykoterapeutiska arbetet med patient/klient. Examinationen sker utifrån handledarens bedömning i samråd med examinator. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. Handledningen utvärderas kontinuerligt under handledningens gång. Utvärderingen har fokus både på din utveckling som terapeut och på handledningssituationen och relationen med medstudenter och handledare. Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.
 Vid underkänt betyg ska ytterligare examinationstillfällen erbjudas. Underkänns studenten på det handledda klientarbetet skall studenten erbjudas ett ytterligare tillfälle att göra om detta.


Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT Steg-1), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
4/5
C
08 dec 2022

Lärorik och utvecklande utbildning, både professionellt och privat, främst inriktad på processbaserat arbete och ACT. Utbildningen passade bra för studier helt på distans, men...

Visa mer
Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB
Edövägen 2
132 30 Stockholm

Välkommen till SIEP Institute

SIEP Institute (Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB) är en utbildningsinstitution som grundades 2018. Vårt främsta mål är att erbjuda utbildningar som bygger på evidensbaserad psykologi. Varje aspekt av våra utbildningar är kopplad till den senaste kliniska forskningen inom...

Läs mer om Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB och visa alla utbildningar.

Highlights