Visa utbildning.se som: Mobil

Miljö / kvalitet / internrevision - utbildning

Utbildning i Miljö och Kvalitetsledning

Det blir idag allt viktigare att minska vår miljöpåverkan om mänskligheten ska ha en chans att kunna överleva i framtiden. Jobba smartare och förbruka mindre material och spara på så sätt mer pengar! Kunskap är en väg mot en grönare framtid

6-Sigma Green Belt
Rekommenderad Analysverkstan
         
(5)
Uppskattad tidsåtgång 40 timmar
9 150 SEK
Distans
Sex-Sigma är ett förbättringskoncept som har blivit väldigt populärt och förklaringen är enkel – konceptet har nämligen gett stora fördelar för...
Öppen utbildning
Internrevision av ledningssystem - kvalitet, miljö och arbetsmiljö
STF Ingenjörsutbildning AB
0 dagar
16 900 SEK
Göteborg
Uppdaterad med nyheterna i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, t ex skärpta krav på omvärlds- och intressentanalys, ledarskap samt risker...
Kvalitets- & miljösamordnare, ISO 9001 & ISO 14001
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Första delen av kursen ger grundläggande kunskaper om kraven i standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Därefter går vi in...
Internrevision och revisionsteknik
Intertek Academy
3 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Internrevision av kvalitetsledningssystem 9001 eller miljöledningssystem 14001. Du väljer själv vilket ledningssystem du vill fokusera på! Utbildningen för dig som...
Kvalitets- och miljöledning
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
16 400 SEK
Göteborg
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 fastställer kriterierna för ISO-certifierade kvalitets- respektive miljöledningssystem. Det finns många beröringspunkter mellan kraven i dem och du vinner...
Grundkurs i internrevision
Lloyd's Register
1 dag
5 900 SEK
Flera orter (3)
Grundkurs i internrevision   Kunskap och verktyg för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem Du behöver den här...
Internrevision av ledningssystem
RSM&CO
         
(111)
3 dagar
15 800 SEK
Flera orter (4)
Genom praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare utvecklas kursdeltagarna snabbt till en nivå som gör att de...
Värdeskapande internrevision
RSM&CO
         
(2)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (3)
Vår kurs i värdeskapande internrevision syftar till att inspirera och motivera dig till att ta nästa steg att utveckla dig som internrevisor! Utbildningen...
Diplomerad kvalitets- och miljöansvarig
Nercia Utbildning AB
22 dagar
79 000 SEK
Örebro
Är du redan kvalitets- och miljöansvarig på ditt företag – eller vill du bli? Utbilda dig hos oss och bli...
Internrevision – vässa din teknik
DNV GL
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Du jobbar på ett företag som är certifierat och vill lära dig mer om hur internrevisionerna kan bidra till att...
Internrevision FSC® och PEFC
DNV GL
1 dag
6 200 SEK
Stockholm
Du får den kunskap som behövs för att genomföra internrevision av ert FSC- och/eller PEFC-system, samt vilka krav som gäller....
Kvalitetsledning – enligt ISO 9001:2015
Lloyd's Register
1 dag
11 900 SEK
Göteborg
                                       ...
Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001
Lloyd's Register
3 dagar
17 400 SEK
Göteborg
                                       ...
Internrevision – IATF 16949:2016
RSM&CO
         
(9)
3 dagar
15 800 SEK
Flera orter (2)
De flesta biltillverkare ställer speciella krav på kvalificeringen av underleverantörens interna revisorer. Dessa krav och dem krav vi tycker är...
Internrevision - ISO 9001
CANEA
         
(4)
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (3)
Synsättet som används i denna intensiva och omfattande utbildning är att internrevision är ett verktyg för att skapa engagemang samt...
Internrevision - steg 1
Aptor
2 dagar
8 100 SEK
Stockholm
Syftet med kursen är att förbereda den blivande revisorn på sina nya uppgifter. Teori varvas med övningar och fokus läggs...
Hållbarhet, miljö och CSR
Företagsuniversitetet
         
(3)
7 dagar
34 000 SEK
Stockholm
Diplomutbildning för dig som är hållbarhetsansvarig, miljösamordnare eller CSR-ansvarig Så arbetar du praktiskt med hållbarhet Aktuell lagstiftning och ledningssystem Lär...
Internrevision
Teknologisk Institut AB Sverige
2 dagar
10 900 SEK
Stockholm
Du lär dig att planera, genomföra och rapportera revisioner enligt krav i ISO/IEC 17025....
ISO 9001 i praktiken - ledningssystem för kvalitet
Intertek Academy
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Öka kundtillfredsställelsen och minska kostanderna genom att göra rätt från början, med ett väl fungerande kvalitetsledningssystem! Att systematiskt arbeta med...
Leda och driva kvalitetsarbete
STF Ingenjörsutbildning AB
3 dagar
18 500 SEK
Göteborg
Som kvalitetsansvarig ska du leda och driva företagets kvalitetsarbete framåt. Men hur ska kvalitetsarbetet organiseras för att ge goda resultat?...
Grundläggande miljöledning, enligt ISO 14001
RSM&CO
         
(55)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (4)
Vi ger dig kunskap om hur du med hjälp av ISO 14001:2015 kan strukturera och systematisera ert miljöarbetet. Kursen innehåller också...
Effektiv Processutveckling
CANEA
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Kursen ger...
OHSAS 18001 - ISO 45001, Arbetsmiljöledning
Intertek Academy
2 dagar
10 700 SEK
Stockholm
Välkommen till en utbildning som ger dig grunderna i Arbetsmiljöledning. Utbildningen ger dig en god förståelse för vad ett arbetsmiljöledningssystem...
Miljölagstiftning
RSM&CO
         
(44)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (5)
Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och...
Industriell symbios
Chalmers Professional Education
3 dagar
13 100 SEK
Göteborg
Cirkulär ekonomi är en vision om ett samhälle där resurser återanvänds om och om igen likt naturens kretslopp. Industriell symbios...
Grundläggande kvalitetsledning, enligt ISO 9001
RSM&CO
         
(54)
2 dagar
11 200 SEK
Flera orter (4)
Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar...
Kvalitetsbedömning/Avsyning av kablage
Swentech Utbildning AB
2 dagar
7 900 SEK
Stockholm
Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC-A-620? Följer ni en...
Processägarens roll och metoder
DNV GL
1 dag
6 350 SEK
Stockholm
Du lär dig hur man utformar processen så att den fungerar över avdelningsgränserna. Få en samverkan över gränserna, undvik dubbelarbete...
Intern revision enligt ISO 9001:2015 & 14001:2015
Öbergs Miljö & kvalitetskonsult
1 dag
5 200 SEK
Flera orter (2)
Målet är att ni efter kursen bl a ska ha fått svar på följande frågor - Hur kan ni hitta...
Core Tools
RSM&CO
2 dagar
11 200 SEK
Jönköping
Core Tools är samlingsnamnet på ett antal verktyg för att kunna säkra upp sin produktionsprocess i förväg. Hos företag som...
Grundkurs i ISO 14001
Lloyd's Register
2 dagar
5 900 SEK
Göteborg
                                       ...
Grundkurs i avfall och cirkulär ekonomi
RSM&CO
1 dag
5 200 SEK
Stockholm
Kursen ger dig en förståelse för principerna för cirkulär ekonomi, avfallets miljöpåverkan samt grunderna i vilka regelverk som styr avfallshanteringen. Avfallets...
CSR - Fördjupningskurs
Intertek Academy
4 dagar
13 900 SEK
Stockholm
Här är utbildningen för dig som vill veta mer om CSR och dess innebörd. Du lär dig hur man följer...
Skapa levande ledningssystem
Trivector LogiQ
2 dagar
12 800 SEK
Flera orter (2)
Genom att strukturerat arbeta utifrån och in, uppifrån och ned, säkerställs att ledningsystemet klarar kunders krav och når intern förankring samt...
Arbetsplatsens kemikaliehantering
RSM&CO
         
(23)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (4)
Lagstiftningen ställer stora krav på verksamheters hantering av kemikalier vid såväl inköp, användning, förvaring samt avfallshantering. Vår kurs ger dig...
Kom igång med hållbarhetsarbetet – strategi, handlingsplan och åtgärder
Aktuell Hållbarhet Utbildning
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du steg för steg tar fram en strategi och handlingsplan för företagets...
Intern Miljörevision - ISO 14001
CANEA
         
(2)
3 dagar
16 500 SEK
Flera orter (2)
Att utföra interna revisioner av miljöledningssystem är en nödvändighet för att systemet skall fungera väl. För att utföra revisioner krävs...
Riskhantering för medicinteknik - enligt ISO14971
Intertek Academy
1 dag
5 400 SEK
Stockholm
Risker är en del av medicinteknikens och sjukvårdens vardag. Ett stort ansvar för att reducera risker så långt som  det...
Ledningssystem i praktiken - ISO 9001 och ISO 14001
CANEA
3 dagar
16 900 SEK
Flera orter (2)
Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet...
Hållbar ekonomi: Så räknar du på hållbarhetsarbetets lönsamhet
Aktuell Hållbarhet Utbildning
1 dag
7 900 SEK
Stockholm
Denna utbildning lär dig att räkna på hur hållbarhetsarbetet påverkar affären och lönsamheten. Syftet med kursen är att ge dig färdigheter i att...
Uppgradera ditt ledningssystem med CSR
RSM&CO
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
Detta är kursen för dig som vill få kunskap och verktyg att integrera socialt ansvarstagande  i ditt befintliga ledningssystem. Med...
Interna revisioner – revisionsteknik för ledningssystem
DNV GL
3 dagar
15 200 SEK
Flera orter (3)
I denna utbildning lär du dig grunderna i revisionsteknik – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Använd interna revisioner som ett...
Miljöprocessen
VJS - en del av Karnov Group
1 dag
8 900 SEK
Stockholm
Det gäller att olika processordningar möts för prövningen av miljömål. Beroende på måltyper och skilda slag av påståenden och invändningar...
Hantering av schaktmassor i exploateringsprojekt
Studia
2 dagar
9 900 SEK
Stockholm
Lagstiftning - Provtagning - Riskbedömning - Uppföljning Runt om i landet pågår stora satsningar på att bygga bostäder, arbetsplatser och...
CLP klassificering & märkning av blandningar
Tenviro
1 dag
3 795 SEK
Växjö
Förordningen EG 1272/2008 (CLP) ersätter tidigare EU-reglerna om klassificering, märkning och förpackning av ämnen & blandningar. Alla kemikalieleverantörer måste: Göra...
Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem
JP Infonet AB
1 dag
 
Stockholm
Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Förutom krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, inklusive Lex Sarah bestämmelserna,...
Provtagning i dricksvatten
Teknologisk Institut AB Sverige
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
Provtagning i dricksvatten är en utbildning för dig som planerar och utför provtagningar. Kvalitetskraven på dricksvatten skall uppfyllas hos användaren...
Kvalitetsrevision enligt ISO 13485 - för medicintekniska verksamheter
Intertek Academy
2 dagar
10 800 SEK
Stockholm
Att kontinuerligt förbättra och effektivisera organisationen är en överlevnadsfråga för de flesta företag. Interna revisioner är ett verkningsfullt verktyg för...
Nya IATF 16949:2016
RSM&CO
         
(5)
1 dag
5 700 SEK
Flera orter (2)
Du får kunskap om IATF 16949 och hur du praktiskt tillämpar kraven. Företag som idag levererar till bilindustrin måste i...
Nyheter i nya ISO/IEC 17025
STF Ingenjörsutbildning AB
0 dagar
6 900 SEK
Stockholm
ISO/IEC 17025:2017 är den nya versionen av standarden som har anpassats för att svara mot de krav som finns på...
Praktisk revision ISO 17025
STF Ingenjörsutbildning AB
1 dag
0 SEK
Stockholm
NY KURS!Har du fått ansvar för interna revisioner eller känner att du behöver en "kick" för att kunna prestera mer?...
  • = Reportage kopplat till arrangören
Visar 1-50 av 189 träffar
Visa nästa 139 kurser

Mer om Miljö / kvalitet / internrevision - utbildning

De flesta företag har idag en miljöpolicy och arbetar på olika sätt med att minska sin påverkan på miljön. Miljöutbildningar finns för att att öka kunskaperna inom miljöområdet i en organisation.

Kvalitetsledning

Kvalitetsledning innebär tekniker och metoder för hur en organisation ska styra, leda och utveckla kvaliteten inom sina  aktiviteter. Dessa enskilda tekniker och metoder brukar oftast sammanfattas som kvalitetsteknik. Kvalitetsteknik är ett samlingsbeteckning för de verktyg, metoder och teorier som handlar om hur varu- och tjänsteproducerande organisationer ska kunna nå en hög kvalitet på sina produkter och processer.

Miljöutbildning

Utbildning i miljö inkluderar exempelvis:

- kemikalier och kemikaliehantering
- lagkrav och regelverk
- tolkning av säkerhetsdatablad
- miljöriskbedömningar