Visa utbildning.se som: Mobil

Börsrätt – lagar och regler för noterade bolag (onlinekurs)

DI Akademi
Kort om utbildningen
2 dagar
9 900 SEK exkl. moms
   
Distans

Kursbeskrivning


Välkommen till vår utbildning i börsrätt som riktar sig till ägare, styrelse, företagsledning och andra som behöver nödvändig kunskap inom börsrätt för att leva upp till de krav som ställs. Stort fokus ligger på marknadsmissbruksförordningens regler om bolagets informationsplikt, upprättande av insyns- och insiderförteckningar, insiderbrotten, handelsförbudet för personer i ledande ställning, rapporteringsplikten till Finansinspektionen samt marknadsmissbruksbrotten. Du får även lära dig vilka regler som gäller för noterade bolag vid genomförande av nyemissioner och incitamentsprogram.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

Kommande utbildningstillfällen: 
15-16 april 2021 (Lärarledd onlineutbildning under 2 halvdagar) >>
16 september 2021 (Stockholm) >>

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM FÖLJANDE MOMENT:

1. Huvuddragen i regelverket för noterade bolag, de svenska marknadsplatserna och institutionerna
EU-regler, lagar, Finansinspektionens föreskrifter och vägledningar, marknadsplatsernas regelverk samt den svenska självregleringen.

2. Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och handelsplattform
Fokus på noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North Growth Market. Kort om noteringskraven på NGM Nordic MFT och Spotlight.

3. Svensk kod för bolagsstyrning
Kodens bakgrund, syfte och regler.

4. Informationsregler för noterade bolag
Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation. Kort om flaggningsreglerna och styrelsens ansvar vid ett offentligt uppköpserbjudande.

5. Nyemissioner
Genomgång av aktiebolagslagens regler och god sed vid olika typer av nyemissioner.

6. Incitamentsprogram
Med utgångspunkt i lagstiftning och självreglering går vi igenom vad en styrelse bör känna till om aktiebaserade incitamentsprogram.

7. Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning
Regler och formalia för den enskilde styrelseledamoten och bolaget vad avser insiderinformation och handel i bolagets finansiella instrument samt rapportering till Finansinspektionen.

Kunskaperna från utbildningen ska direkt kunna omsättas i praktisk verklighet. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du verktyg, checklistor och mallar.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Styrelseledamöter, ägare, ledande befattningshavare och andra som vill ha kunskap om de lagar och regler som noterade bolag. Kursen uppfyller de kunskapskrav som ställs på styrelseledamöter i noterade bolag.


PROGRAM:

Dag 1

08.45 Välkomnande och introduktion
 • Presentation av kursledare och kursdeltagare
 • Presentation av utbildningen och metodiken
09.15 Den svenska värdepappersmarknaden
 • Översikt av den svenska värdepappersmarknaden
 • Marknadsplatser i Sverige
 • Värdepappersmarknadsregleringen
 • Självregleringen
10.00 Paus

10.15 Noteringskrav på reglerad marknad och handelsplattform
 • Noteringskrav på Nasdaq Stockholms huvudlista
 • Noteringskrav på Nasdaq First North Growth Market
 • Kort om noteringskrav på NGM och Spotlight
11.00 Svensk kod för bolagsstyrning
 • Syftet med koden
 • Kodens grundläggande princip; ”följ eller förklara”
 • Kodens regler i korthet
 • Regler om styrelsens sammansättning
11.50-12.00 Sammanfattning /Tid för frågor

Dag 2

08.30 Informationsregler för noterade bolag
 • Informationsreglernas grundläggande tankegång
 • Vad är insiderinformation?
 • Regulatorisk information
 • Offentliggörande av insiderinformation och regulatorisk information
 • Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation
 • Krav på bolagets hemsida
 • Informationspolicy
 • Påföljder vid regelbrott
 • Styrelsens ansvar enligt lag om offentliga uppköpserbjudanden och marknadsplatsernas takeover-regler
 • Påföljder vid regelbrott
10.00 Paus

10.15 Nyemissioner
 • Olika former av nyemissioner av aktier
 • Vanliga avtal i samband med nyemission av aktier i noterade bolag
 • Riktade emissioner
Gästföredrag av Monica Lagercrantz och Dennis Westermark

10.45 Incitamentsprogram
 • Olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram
 • Lager och regler för incitamentsprogram i noterade bolag
Gästföredrag av Monica Lagercrantz och Dennis Westermark

11.15 Marknadsmissbruksregler
 • Lagar och regler avseende marknadsmissbruk; insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation
 • Insynsförteckning
 • Insiderförteckning (loggbok)
 • Rapportering av transaktioner till Finansinspektionen
 • Handelsförbud för personer i ledande ställning
12.20-12.30 Sammanfattning /Tid för frågor

Tid & plats


Lärarledd onlineutbildning eller Kurslokal i Stockholm (genomförs online om omständigheterna kring covid-19 så kräver, vi meddelar i sådana fall anmälda deltagare i god tid)*

Kursledare

Dennis Westermark
Dennis Westermark är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Han arbetar bl.a. med aktiemarknadsrättsliga frågor, och har lång praktisk erfarenhet av nyemissioner, börsnoteringar och offentliga uppköpserbjudanden. Dennis undervisar i specialkursen börsrätt på Stockholms universitet och anlitas regelbundet som föreläsare i olika sammanhang. Han är också anlitad författare av lagkommentarer och nyhetsbrev inom börsrätt. Dennis är även en författarna till böckerna Om nyemission och Om incitamentsprogram samt är en av flera författare till boken Börsrätt.
Torsten Örtengren
Torsten Örtengren är börs- och bolagsstyrningsexpert samt styrelsearbetare med en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han är ackrediterad lärare av StyrelseAkademien och en mycket erfaren utbildare inom bolagsstyrning. Genom åren har han utbildat över 8000 personer i styrelsearbete och börsrätt. Torsten har en bred erfarenhet i ledande befattningar inom finans, ekonomi och juridik. Han har ägt och drivit både tjänste- och produktbolag och har medverkat i ett hundratal företagstransaktioner som affärsansvarig och projektledare. Torsten var under sju år chef för notering och bolagsövervakning på Nasdaq Stockholm. Torsten är författare och redaktör till kurslitteratur på området. Idag är Torsten partner på FNCA och arbetar som rådgivare till noterade bolags ledningar och styrelser.
Monica Lagercrantz
Monica Lagercrantz är advokat och delägare vid Advokatfirman Lindahl i Stockholm. Hon är specialiserad inom aktiemarknadsrätt och bolagsrätt och biträder klienter med olika typer av kapitalmarknadstransaktioner. Monica arbetar regelbundet med olika typer av emissioner och har även omfattande erfarenhet av börsnoteringar och bolagsstämmor. Monica anlitas regelbundet som föreläsare och är en författarna till böckerna Om nyemission och Om incitamentsprogram samt är en av flera författare till boken Börsrätt.

DI Akademi

DI Akademi

Välkommen till Di Akademi, utbildningsinstitutet för dig i näringslivet. Vår idé och vår uppgift är att guida dig igenom dina och ditt företags utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest...


Läs mer om DI Akademi och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

DI Akademi


Liknande utbildningar