Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Offentlig upphandling
Plats
Visa alla filter
Visar 1-25 av 53 träffar
1
2
3
Annonser

Populära platser

Reportage inom Offentlig upphandling

Mer om Kurser inom offentlig upphandling

Försäljning mot offentlig sektor kräver kunskap om upphandling och dess regler. Marknaden är stor och ett korrekt och bra anbudsarbete kan leda till merförsäljning och konkurrensfördelar.

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en betecking på inköp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor (staten, kommuner och myndigheter) och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontakt med offentig sektor lika. Kravet är att inköp sker i konkurrens och därigenom på ett så affärsmässigt sätt som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling

I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Dessa lagar är nya från januari 2008 och består alltså av en lag för den klassiska sektorn och en lag för upphandlingar som görs inom de så kallade försörjningssektorerna.

Den som upphandlar kallas enligt LOU för upphandlande myndighet. Det är också vanligast att dessa är just myndigheter, men lagen gäller också för offentligt styrda organ vilket innebär bolag, föreningar och särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov som är i allmänhetens intresse. Det gäller alltså inte för industriella och komersiella behov.

Upphandlande enhet enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster är antingen en upphandlande myndighet eller vissa företag. Det senare ingår när en upphandlande myndighet kan utöva ett bestämmande inflytande över företaget eller när företaget bedriver verksamhet som omfattas av lagens tillämpningsområde (det vill säga vatten, energi, transporter eller posttjänster) med stöd av ensamrätt eller särskild rättighet.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när upphandlande myndighet avser köpa något.
Upphandlande myndighet är statliga och kommunala myndigheter samt andra offentligt styrda organ som upphandlar inom klassisk sektor. Observera att ett bolag kan vara myndighet enligt LOU men inte utgöra myndighet enligt övrig lagstiftning och därför till exempel inte omfattas av reglerna om handlingars offentlighet, offentlighetsprincipen.
Upphandlande enhet är upphandlande myndigheter och offentliga samt privata företag som bedriver verksamhet enligt försörjningsreglerna vars lag nämns ovan.
Upphandlarprofil är en sammanställning av uppgifter som upphandlare gör tillgänglig via Internet.
Affärsmässighet är ett begrepp som försvunnit i och med ändringen av lagen. Det ersätts med en bestämmelse hämtad från EGs grundläggande principer om likabehandling, icke-diskriminering och transparens.

Varför ska du gå en kurs i upphandling?

Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster, en marknad där skattepengar utgör betalningsmedel. Inom Sverige talar man om upphandling för ca 500 miljarder kr, inom EU upp till 13.000 miljarder kr. Trots denna omfattande marknad är det ett förhållandevis litet antal företag som deltar i anbudsgivningarna. För de som deltar finns det dock många affärsmöjligheter. För dig som verkar inom byggsektorn med byggentreprenader och tjänster för offentlig sektor - som säljare är det viktigt att känna till reglerna i lagarna. Det rättsliga regelverkets betydelse är stort för dig som verkar som leverantör till offentlig sektor av byggentreprenader och konsulttjänster.

Upphandlingsreglerna ställer stränga formella krav i strävan efter rättvisa och objektivitet. Särskilt hårda krav ställs på anbudets utformning och det ges betydligt mindre möjligheter till informella diskussioner eller köpslående om pris- och leveransvillkor. Dessa är krav som skall garantera att principerna om affärsmässighet, objektivitet och konkurrens på lika villkor efterlevs. Kraven leder ofta dessvärre till tröga processer som för företagen blir både prövande och kostsamma. Att sälja till stat, kommun eller landsting kan därför med rätta uppfattas av många företag som svårare än att sälja till det privata näringslivet.