Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Farligt gods på väg (ADR)
Plats
Visa alla filter
Visar 1-16 av 16 träffar
Annonser

Ämnen inom Farligt gods på väg (ADR)

Populära platser

Artiklar inom Farligt gods på väg (ADR)

Mer om ADR-utbildningar

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”. ADR är ett regelverk inom EU-länder för hur du ska transportera farligt gods på väg. I Sverige kallas regelverket för ADR-S och betyder att reglerna dels står på svenska, men också har några tilläggsregler som endast gäller för nationella vägtransporter av farligt gods. Inom termen ”farligt gods” innefattas den typ av material, gaser eller vätskor som kan vara skadligt för människor, egendom och miljö. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) klassificerar farligt gods utifrån dessa nio punkter:

 • Klass 1 Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2 Gaser
 • Klass 3 Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
 • Klass 4.2 Självantändande ämnen
 • Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
 • Klass 5.1 Oxiderande ämnen
 • Klass 5.2 Organiska peroxider
 • Klass 6.1 Giftiga ämnen
 • Klass 6.2 Smittförande ämnen
 • Klass 7 Radioaktiva ämnen
 • Klass 8 Frätande ämnen
 • Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

Mer uppgifter om hur man klassificerar farligt gods finns i ADR-S föreskrifter. Det finns olika regelverk för olika transportslag. För transport av farligt gods på järnväg inom Sverige gäller regelverket RID-S. Inom sjöfart används det internationella reglementet IMDG. För flygtransporter tillämpas regelverken IATA-DGR och ICAO-TI. Det finns även flera olika regionala föreskrifter som gäller för transporter inom specifika delar av världen.

För de specifika bestämmelser som endast gäller i Sverige refererar MSB till följande punkter i ADR-S:

 • användning av äldre fordon
 • språk i transporthandlingar
 • övningskörning
 • kontroll av brandsläckare
 • godkännande av dolly
 • lokala transporter av farligt gods på väg eller i terräng
 • transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller bortskaffande
 • användning av multilaterala avtal
 • lastsäkring

Vilka behöver känna till ADR?

Samtliga personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha genomfört utbildning. Först och främst du som är yrkesförare och transporterar mycket varierande material, däribland farligt gods. Samtidigt kan detta även omfatta personer inom logistikledet, så att de känner till vad som gäller vid transport och hantering av känslig last. Även du som är chef bör ha kunskaper om dina förare behöver veta något specifikt och känna till vad som klassas som farligt gods.

Det finns två huvudtyper av utbildning, Förarutbildning inom ADR samt ADR 1.3. Skillnaden mellan de två utbildningarna ligger i den mängd farligt gods du får transportera efter slutförd utbildning. Förarutbildningen är den mer genomgående av dem två och tillåter dig transportera en större mängd farligt gods. ADR 1.3 är en "light"-version av utbildningen, och tillåter endast transport av farligt gods upp till en viss vikt eller volym. 

 

Förarutbildning inom ADR

Förarutbildningen fordras i de fall som du transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd. Denna utbildningen är reglerad av MSB, dem godkänner utbildare och ger även intyg efter slutförd utbildning. Ett Förarintyg för ADR är giltigt i 5 år. Grundkursen inom ADR är den obligatoriska basen för all utbildning och kompletteras med de specialkurser som krävs för den individuella eleven. Efter fem år ska eleven genomföra en repetitionsutbildning för att förnya sitt intyg. 

Grundkurs

Grundkursen består av 18 lektioner och går igenom villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods. Kursen varvar teoretisk utbildning med praktiska moment. Den avslutas med ett kunskapsprov, vars resultat registreras hos MSB. Kurslängden är 3 dagar. 

Under kursen går utbildaren bland annat igenom:

 • Lagar och regler kring transport av farligt gods
 • Handlingar, märkning och etikettering
 • Undantag och lättnader
 • Olycksåtgärder
 • Första hjälpen
 • Ansvar och skyldigheter

Specialkurser

För att få behörighet att transportera extra farligt gods, krävs det att föraren har genomgått en specialutbildning. Dessa utbildningar ger fördjupad kunskap om de risker och regler som gäller kring denna typ av transporter. 

Detta gäller för transport av:

 • Explosiva ämnen enligt Klass 1 (1 dag)
 • Radioaktiva ämnen enligt Klass 7 (1 dag)
 • Farligt gods i tank (2 dagar)

Repetitionsutbildning 

Beroende på de kurser som du har intyg för, kan längden på repetitionsutbildningen skilja sig, men ligger i regel på mellan 2-3 dagar. Repetitionsutbildningen är obligatorisk att genomföra vart femte år. 

ADR 1.3

ADR 1.3 utbildningen ska genomföras av samtliga som är delaktiga i transport av farligt gods. Utbildningen kan genomföras istället för den mer omfattande grundkursen i de fall där det farliga godset understiger en viss mängd. Den ska kompletteras med vidareutbildning i de fall där personen ska hantera farligt gods som kräver särskild behörighet, exempelvis radioaktiva ämnen. Utbildningen genomförs oftast under en dag.

Det finns krav på repetition men endast rekommendation på hur ofta den ska repeteras. Eftersom föreskrifterna revideras vartannat år, är rekommendationen att utbildningen repeteras vartannat år. Utbildningen består av tre delar, en allmän, en funktionsspecifik samt en säkerhetsdel. 

Vanligt innehåll i en ADR 1.3 utbildning:

 • Lagar och regler
 • Ansvarsförhållanden
 • Risker vid hantering av farligt gods
 • Åtgärder vid olyckor
 • Praktisk hantering

Allmänt om innehållet i en ADR-utbildning

Innehållet kan variera lite från utbildning till utbildning, men generellt får du samma bitar med dig i slutändan. Det är viktigt att du som kör har en utbildning då det generellt inte bara är en förutsättning utan ett krav, även om det finns vissa undantag inkluderat i ADR-S regelverk.

Nedan följer några av utbildningarnas vanligaste programpunkter.

 • Uppdaterad kunskap om ADR-S.
 • Lagstiftning kring farligt gods.
 • Insyn i transportsystem.
 • Klassificering av farligt gods.
 • Praktisk erfarenhet av lossning, transport, lastning m.m.
 • Klassificering, förpackning, fordonsmärkning och etikettering.
 • Undantag och lättnader, t.ex. begränsad mängd och värdeberäknad mängd.

Detta för att nämna några saker som du kan vänta dig när du går en utbildning i ADR. Lev farligt men kör säkert med en utbildning i transport av farligt gods!

Källa: msb.se