Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1)

Psykologpartners W & W AB, i Malmö (+1 orter)
Längd
4 terminer
Pris
35 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
4 terminer
Pris
35 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Utbildningsform
Öppen utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Höstterminen 2024 
Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm och Umeå – Blandat upplägg med träffar på distans och på plats. Information och ansökningshandlingar kommer senast januari 2024.

Kontaktperson:
Cecilia Engblom Rosengren
Telefon: 08-410 820 09

Vårterminen 2025 – Östergötland
Information och ansökningshandlingar kommer senast augusti 2024.

Lokalt ansvarig:
Anna Wretman, leg psykolog
Telefon: 0707-34 64 49

En fyra terminers utbildning som ger dig en grundläggande och bred kunskap om kognitiv beteendeterapi (KBT) och dess modeller. Målgrupp är du som arbetar i ett människovårdande yrke och vill ta nästa steg. Du får kunskaper och färdigheter för att under handledning självständigt kunna arbeta med kognitiv beteendeterapi. Under utbildningen omsätter du teorin i praktiken på ett naturligt och klarläggande sätt med hjälp av handledare och föreläsare med spetskunskap.

Psykologpartners har hållit grundläggande psykoterapiutbildningar sedan 2003 och kvalitetssäkrar och utvecklar den löpande.

Denna grundutbildning kan ge dig möjlighet att söka till vidareutbildning för leg. psykoterapeut.

Samordnare för Grundläggande psykoterapiutbildning (KBT)

Cecilia Engblom Rosengren

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
specialist i psykologisk behandling/psykoterapi.
Telefon: 08-410 820 09

Intresseanmälan

Är du intresserad av kursen, gör din intresseanmälan.
Under "noteringar"; skriv vilken av kursstarterna du är intresserad av.

Kursens mål

Utbildningen ger en grundläggande och bred kunskap om KBT och dess olika metoder. Under utbildningen får du lära dig bakomliggande teori, modeller för analys, psykoterapeutiska metoder, empirisk forskning samt kliniska tillämpningsområden. Teoretiska moment varvas med praktiska. Deltagarna förväntas efter utbildningen ha erhållit sådana kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta självständigt med kognitiv beteendeterapeutisk behandling.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande, bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning. Den studerande förväntas efter genomgången utbildning ha erhållit sådana grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning arbeta med kognitiv beteendeterapi för barn, ungdomar och vuxna såväl individuellt som i grupp.

Omfattning

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar en tidsåtgång per termin på ungefär 40% av en heltid. Teoridelens föreläsningar och seminarier löper över utbildningens fyra terminer och är koncentrerade till ca tio heldagar per termin. Den teoretiska delen av utbildningen koncentreras i block om två-tre dagar för att underlätta för de som har lång resväg till studieorten.

Handledning

Handledningen sker i grupper om högst fyra deltagare under termin två till fyra. Tider för handledning bestäms utifrån respektive handledares möjlighet.
Förutom schemalagd undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur, praktiskt klientarbete samt förberedelse inför handledning.

Översikt över utbildningens huvudmoment:

Psykiatrisk diagnostik samt grundläggande beteendeanalys160 h
Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (inklusive psykoterapi under handledning) 360 h
Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapimoment) 40 h
Vetenskapsteori och metodkunskaper för utvärdering och utveckling 40 h

Utbildningens innehåll: 

 • Introduktion, socialisering
  Kursen inleds med en introduktion där kursinnehållet gås igenom och en översiktlig presentation av kognitiv beteendeterapi ges.

 • KBT-relaterade teorier
  Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom kognitiv beteendeterapi för att studenten ska kunna förstå och genomföra analyser och behandlingsplaneringar, samt få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.

 • Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi
  Momentet har tonvikten på analysmetoder inom KBT; problemanalys och funktionell analys. Ledande symtombaserade KBT-modeller kommer att läras ut.

 • Terapeutiskt förhållningssätt/arbetsallians
  Framgången i kognitiv beteendeterapi är beroende av terapeutens förmåga att göra en användbar problemanalys, förmågan till fallkonceptualisering av patientens problematik, samt att använda de utprövade behandlingsmetoder som kan hjälpa klienten att bearbeta sin problematik. Utbildningen fokuserar därför också på det terapeutiska förhållningssättet och terapeutens förmåga att bygga en god arbetsallians.

 • Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)
  Det tidigare egenterapimomentet kan numera ersättas av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. En sådan kurs ingår i utbildningen.

 • Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring
  Undervisning och praktisk träning ges i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna.
 Såväl specifika behandlingstekniker och principer som manualbaserade behandlingsformer, där sådana finns utprövade, tränas. Generella KBT-relaterade teorier om terapeutisk förändring gås igenom och även specifika teorier för de olika terapeutiska metoderna samt hur den behandling man bedriver kan utvärderas systematiskt. Studenten får också specifik utbildning i att bedriva KBT via internet.

 • Forskningsmetodik och vetenskapsteori
  Undervisning ges om metoder för psykoterapiforskning i allmänhet och forskning relaterad till kognitiv beteendeterapi i synnerhet. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.

 • Etik, målsättning och människosyn
  Vid flera tillfällen under kursens gång kommer det finnas utrymme för diskussion av professionell etik, mål i psykoterapi och människosyn. Avsnittet kommer att ta upp ramar för ett ansvarsfyllt patientmöte samt underlag för terapeutens personliga ställningstagande till engagemang i det terapeutiska sammanhanget. Vilken människosyn har vi som behandlare? Finns skillnader mellan olika terapeutiska skolor i synen på människan och på förändringsprocessen?

 • Psykofarmakologi och psykoterapi
  Det är viktigt att som behandlare med KBT-inriktning ha kunskap om psykofarmaka i samband med behandling av olika psykiatriska syndrom. Hur påverkar psykofarmaka det terapeutiska arbetet i positiv och negativ riktning? Hur fungerar kombinationsbehandlingar och när ska de användas?

 • Avslutning och kursutvärdering
  Kursutvärdering kommer att ske efter föreläsningar samt i samband med varje terminsslut.

Handledning:Terapihandledning sker i grupper om upp till fyra studerande under termin två, tre och fyra. Handledningen sker i Psykologpartners lokaler. Möjlighet till handledning delvis på distans finns och diskuteras vid behov.

Handledningen är ett viktigt sammanhang för grundlig inlärning av såväl problemanalys som metoder för förändring. För varje klient skriver den studerande en behandlingssammanfattning vilken är en av grunderna för examinationen på avsnittet. Den studerande ska behandla tre patienter med olika problembild, för att få en bredd i de terapeutiska erfarenheterna.

I handledningen används i första hand videoinspelningar av terapisessionerna samt skriftliga sessionsrapporter för att ge bästa möjlighet till återkoppling från handledaren. Observera att Psykologpartners inte tillhandahåller terapilokaler eller inspelningsutrustning för patientarbetet. Patienter tillhandahålls inte av Psykologpartners. Psykologpartners räknar med att studenten själv, gärna genom arbetsgivaren, ordnar kontakt med patienter och ser till att journalföringsmöjligheter finns i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen.

Litteratur

Litteraturen omfattar ca 3600 sidor. Observera att en del av läroböckerna samt primärlitteratur (tidskriftsartiklar etc.) är på engelska. Studenten förväntas göra litteraturinläsningen på egen hand. Litteraturlistor tillhandahålls av studenterna i samband med varje terminsstart.

Examination

Examinationsformer innefattar såväl skriftliga som praktiska moment. Under de flesta av utbildningens terminer genomförs både en skriftlig tentamen, antingen i gemensam lokal eller som hemtenta, och ett praktiskt moment som examination vid slutet av terminen. De betyg som sätts kommer att vara godkänd eller underkänd. Handledaren utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det handledda behandlingsarbetet.

Utbildare

Till utbildningen är ett flertal lärare/föreläsare knutna. Merparten är leg. psykologer med KBT-inriktning; aktiva och uppdaterade inom det kliniska fält/den metod som undervisningen avser.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

Höst 2024

 • Öppen utbildning
 • Malmö

Höst 2025

 • Öppen utbildning
 • Östergötland

Målgrupp

Behörighet

För att betraktas som behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl grundläggande som särskild behörighet vara uppfyllda.

Krav för Grundläggande behörighet:

 1. Avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå,
 2. Avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan,
 3. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar krav 1 eller 2; eller
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Krav för Särskild behörighet:
1. Anställning i verksamhet som omfattas av HSL (hälso- och sjukvårdslagen) eller SoL (socialtjänstlagen) och
2. Att den sökande under utbildningstiden kommer att ha arbetsuppgifter med inslag av psykologisk behandling, vilka kan utgöra underlag för meningsfull handledning.
Psykologpartners förbehåller sig rätten att göra individuella antagningsbedömningar.

Tillgodoräknande:
Frågor om tillgodoräknande av delar i tidigare grundläggande psykoterapiutbildning, eller liknande utbildning, prövas av examinator efter framställan därom från den studerande.

Urval av sökande:
Följande kriterier tas i beaktande:


 1. Den sökandes nuvarande och tidigare yrkeserfarenhet.

 2. Inslag av beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning.
 3. Den sökandes kunskaper i engelska och svenska.
 
 4. Intervjuer med sökande vid behov.

Investering

Kursavgiften är 35 000 exkl moms per termin. I kursavgiften ingår handledning. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Utbildningen faktureras halvårsvis inför kommande termin. När en deltagare tackat ja till en plats förbinder man sig till detta. Eventuellt studieuppehåll måste meddelas kursadministrationen senast 6 veckor innan varje terminsstart, i annat fall debiteras deltagaren halva terminsavgiften. Vid eventuella avhopp efter terminsstart debiteras fullt pris.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg 1), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Psykologpartners W & W AB
Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Psykologpartners

Psykologpartners har spetskompetens inom psykologi. Inom psykologins alla delar. Vi ger både längre och kortare utbildningar såväl som skräddarsydda utifrån organisationers behov. Spetskompetens inom utbildning, handledning och psykologisk behandling med hjälp av Sveriges bästa psykologer. Vi erbjuder Utbildning för dig psykiatri, vård- och...

Läs mer om Psykologpartners W & W AB och visa alla utbildningar.

Highlights