Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg-1 KBT)

Längd
4 terminer
Pris
119 600 SEK exkl. moms
Längd
4 terminer
Pris
119 600 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Utbildningen passar dig som vill arbeta med KBT terapi. Detta gäller om du samtidigt får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteenden och livssituation. Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika psykologiska problemområden. Den grundläggande psykoterapiutbildningen (Steg 1 KBT) är granskad och godkänd av organisationen sfKBT.

Målgrupp

Förkunskapskrav

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.-Har slutfört gymnasiestudier och uppfyller krav på grundläggande behörighet vid Svensk Högskola.
-Har fyllt 25 år och har varit yrkesverksam i minst 5 år.

-Tidigare erfarenhet av ett människovårdande yrke. -Har arbetsförhållande under utbildningstiden där terapeutiska arbetsuppgifter ingår som kan utgöra ett underlag för handledningsmomentet.

Om du inte uppfyller förkunskapskraven

Om du inte uppfyller förkunskapskraven så erbjuder vi möjlighet att genomföra en individuell prövning. Kontakta oss i sådana fall så berättar vi mer om hur vi då går tillväga.
Tillgodoräknande


Frågor om tillgodoräknande av delar från andra steg-1 eller liknande utbildning, prövas av kursledning och examinator efter framställan.

Kursinnehåll

Kursens innehåll

Kursen syftar till att studenten ska få grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter i psykoterapeutiskt arbete. Kursen ger teoretisk bas och metodkunskap för psykoterapeutiskt arbete under handledning. Kursen omfattar följande fem delkurser som löper parallellt.

1: Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT. 
Motsvarar 18hp, 480 timmar eller 12 veckors heltidsstudier.-Övergripande introduktion till KBT (motsvara introduktionsutbildning i KBT).
-Historik ock utvecklingslinjer inom KBT. Olika synsätt på psykologisk ohälsa (sjukdom) och dess uppkomst och utveckling utifrån ett biologiskt, evolutionspsykologiskt, kognitivt och inlärningspsykologiskt perspektiv.
-Inlärningsteori, operant och respondent inlärningsteori, funktionell analys.-Kognitiv teorier och metoder, genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder och fallformuleringar.
-Relational Frame Theory (RFT).
-MI. Motiverande samtal.
-Emotioner. Emotionspsykologi samt relevant utvecklingspsykologi och neuropsykologi relaterat till psykoterapi.
-Vanliga psykologiska problem, diagnoser och psykopatologi. En orientering utifrån vanliga diagnossystem samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
-Fobier, OCD Depression, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Beroendeproblem, Psykos, GAD.
-Tillämpning av "Tredje vågens KBT". DBT, FAP. Self Compassion och mindfulness med särskild betoning på RFT och ACT (Acceptance and Commitment Therapy).
-Andra psykoterapeutiska inriktningar, aktuellt evidensläge.

2: Psykiatrisk diagnostik, metoder för bedömning och problemformulering

Motsvarar 18hp, 320 timmar eller 8 veckors heltidsstudier.
-KBT baserad fallformulering utifrån beteendeanalys och andra relevanta modeller i samtal och färdighetsträning. Processbaserad, generisk och syndromspecifik fallformulering.
-Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapisituationen.  Datainsamling och att göra egna beteendeexperiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention och att utvärdera en intervention. Genomgång av etablerade skattningsskalor. Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problemområden och att utvärdera denna behandling utifrån ett processorienterat arbetssätt samt att utifrån datainsamling och analys skapa egna övningar och metaforer.-Psykofarmakologi och psykoterapi.

3: Forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi

Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.-Tekniska färdigheter för att söka vetenskapliga dokument i databaser och hantera digitala verktyg som är nödvändiga i utbildningen.
-Världsbilder och vetenskapsteori huvudsakligen utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
-Forskningsmetodik. Träning i att genomföra sökning i relevanta databaser och i vetenskapliga tidskrifter. Att skriva vetenskapligt. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Genomgång av vetenskapsteoretiska begrepp. Att lära sig att kritiskt granska forskningen inom det psykoterapeutiska området.-Etik och lagstiftning. Lagar och etiska regler som styr klinisk verksamhet, handledning, dokumentationsformer och forskningsarbete.

4: Psykoterapi under handledning 120 tim i grupp
 Motsvarar 9 hp, 120 timmar i grupp eller 3 veckors heltidsstudier.
-Klientarbete under handledning. Utbildningens mest omfattande moment där teori och praktik  integreras. Fortlöpande under utbildningen bedriver studenten individuellt terapeutiskt arbete under handledning som sker individuellt och i grupp. För godkänt på kursen ska minst tre patientarbeten och tre behandlingsrapporter vara godkända av handledare.
-Handledningen ges individuellt och i grupper om 3-4 deltagare under termin 2-4 sammanlagt 120 hl-timmar. I handledningen integreras teoretiska kunskaper med psykoterapeutiskt arbete. Handledningen genomförs via videokonferens eller live på plats i Uppsala eller Stockholm.

5: Självkännedom och professionell utveckling
Motsvarar 3 hp, 80 timmar eller 2 veckors heltidsstudier.Denna del ersätter den traditionella egenterapin. Det kan dock fortfarande förekomma krav på egenterapi vid ansökan till steg 2 på Universitet. Professionell utveckling, att göra löpande analyser på sig själv i terapiarbetet, själverfarenhet, grundläggande färdigheter i perspektivtagande (RFT) samt utifrån "Self-practice and Self-reflection" av James Bennett Levy.

Övrigt
Inlämningsuppgifter löpande under utbildningen, frågor och quiz. Examinationer genomförs muntlig, inspelat och skriftligt.

Fortsatta studier

Vi genomför kontinuerlig återkoppling från elever och lärare. Vår målsättning är att det ska bli en givande och utvecklande resa och att du ska lära dig massor!
Under resans gång tar vi tacksamt emot feedback från dig och försöker individanpassa utbildningen så det passar just dig. Utbildningen är auktoriserad av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier (SFKBT)

Upplägg

Kursens genomförande

Undervisning sker i varierande former online med föreläsning, videokonferens, interaktivt material i vår lärplattform, appar tillsammans med undervisning och träningsdagar på plats. Studenten uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och reflektion. Integrering av de teoretiska momenten med praktisk tillämpning betonas starkt under hela utbildningen. Det handledda klientarbetet ska genomföras utan avbrott under termin två, tre och fyra. Deltagande i seminarier, handledning och klientarbete är obligatoriskt. Frånvaro från enstaka tillfällen kompenseras i samråd med aktuell lärare, handledare eller kursansvarig. Förutom schemalagd undervisning förutsätts att studenten har möjlighet att avsätta tid för arbete med material i lärplattformen, inläsning av litteratur, klientarbete och förberedelse inför handledning. 

Investering

Kursavgiften faktureras terminsvis 29 900 kr ex moms (37 375 kr ink moms) i fyra terminer. Total kostnad för utbildningen är 119 600 ex moms (149 500 kr ink moms). 

Du kan delbetala din utbildning hos via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Kursledare

Kursledning

JoAnne Dahl, Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi Uppsala Universitet.
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut KBT, Handledarutbildning i KBT,
Peer Reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow. Specialist I beteendemedicin.
Tommy Lydell, leg psykoterapeut KBT, Beteendevetare.
Läs mer om våra lärare på vår webbsida.

Examen, diplom m.m.

Kursens examination

För att bli godkänd på hela kursen krävs godkänt på samtliga prov och obligatoriska moment. Examination på delkurs 1-4 sker genom deltagande i seminarier och fullgörandet av arbetsuppgifter, inlämningsuppgifter, genom skriftliga och muntliga prov samt genom godkänt aktivt deltagande i handledning och godkänt på hemtentamen.I samband med kursen erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått en förändring i kursplanen eller upphört erbjuds minst två ytterligare provtillfällen men i enlighet med då gällande kursplan.För godkänt på delkurs 4 krävs förutom fullgjord handledning och rapporter också fullgjort deltagande i det psykoterapeutiska arbetet med patient/klient. Examinationen sker utifrån handledarens bedömning i samråd med examinator. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. Handledningen utvärderas kontinuerligt under handledningens gång. Utvärderingen har fokus både på studentens utveckling som terapeut och på handledningssituationen och relationen med medstudenter och handledare.Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.
 Vid underkänt betyg ska ytterligare examinationstillfällen erbjudas. Underkänns studenten på det handledda klientarbetet skall studenten erbjudas ett ytterligare tillfälle att göra om detta.
Betyg

Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd. För slutintyget godkänd krävs att kursdeltagaren fullföljer samtliga examinationsuppgifter och uppfyller de mål som anges för kursen.
Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning KBT (Steg-1 KBT), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 1 recensioner.
Skriv en recension
4/5
C
08 dec 2022

Lärorik och utvecklande utbildning, både professionellt och privat, främst inriktad på processbaserat arbete och ACT. Utbildningen passade bra för studier helt på distans, men...

Visa mer
Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB
Edövägen 2
132 30 Stockholm

SIEP Skandinaviska Institutet för Evidensbaserad Psykologi SIEP använder moderna lösningar för utbildning inom psykologi t.ex genomförs vissa utbildning online. Tillsammans med vårt nätverk av internationella forskare garanterar vi att våra kurser och utbildningarna håller hög kvalitet med utgångspunkt från den senaste...

Läs mer om Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB och visa alla utbildningar.

Highlights