Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Koncernredovisning
Plats
Visa alla filter
Visar 1-16 av 16 träffar
Annonser

Reportage inom Koncernredovisning

En koncernredovisning redovisar hela koncernens sammanställda resultat- och balansräkningar och syftar till att ge intressenter den ekonomiska informationen som behövs för att kunna utvärdera koncernen som helhet.

Enligt Bolagsverket gäller som huvudregel att ett moderföretag i en större koncern är skyldig att upprätta en koncernredovisning. Vidare skriver Bolagsverket att:

- Ett moderföretag behöver inte upprätta någon koncernredovisning om dotterföretagen har ringa betydelse för kravet på en rättvis bild av ställningen och resultatet för koncernen. En koncernredovisning behöver bara upprättas då flera dotterföretag tillsammans har mer än ringa betydelse för koncernen.

Det finns olika typer av regelverk som en koncernredovisning kan följa. Två exempel på dessa är K3 och IFRS. IFRS står för International Financial Reporting Standards och det är efter dessa standards som börsnoterade företag i EU upprättar sin koncernredovisning. Företag som inte är börsnoterade får välja om de vill upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS eller inte. Nedan berättar vi lite mer om utbildningar inom koncernredovisning generellt samt koncernredovisning specifikt enligt IFRS.

Vem ska gå en utbildning i koncernredovisning? 

Du som jobbar på ekonomiavdelningen och är med i arbetet med koncernredovisningen har nytta av en utbildning i detta. Efter kursen är målet att du själv ska kunna upprätta en koncernredovisning och kunna dra relevanta slutsatser utifrån den.

Exempel på vad man får lära sig på en kurs i koncernredovisning:

 • Grunderna i koncernredovisning
 • Koncernredovisning enligt K3
 • Goodwill
 • Minoritetsintresse
 • Förvärvsmetoden
 • Koncernbegreppet
 • Förvärv av dotterbolag
 • Normer och lagar för koncernredovisning

Vem ska gå en utbildning i koncernredovisning enligt IFRS?

Om du ska upprätta en redovisning för ett företag enligt IFRS eller om du är redovisningskonsult och kommer i kontakt med företag som använder sig av IFRS kan det vara användbart med en utbildning som är specifikt inriktad på det. Här finns kurser för dig som söker grundläggande kunskaper samt för dig som vill fördjupa dig inom IFRS.

Exempel på vad kan man går igenom i en  grundläggande kurs om IFRS:

 • IFRS - grundläggande redovisningsprinciper
 • Intäktsredovisning
 • Finansiella rapporter
 • Omsättningstillgångar
 • Skulder och avsättningar
 • Starta med IFRS

Exempel på vad kan man går igenom i en fortsättningskurs i IFRS:

 • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
 • IFRS 3 Rörelseförvärv
 • IAS 12 Inkomstskatter
 • IAS 17 Leasingavtal
 • IAS 19 Ersättningar till anställda
 • Nya IFRS och reviderade IAS

Källa: Bolagsverket