Utbildningar i företagsvärdering

Uppskatta värdet av en riktigt bra utbildning

Företagsvärdering innebär att du försöker uppskatta värdet på en organisation eller verksamhet. Ofta i samband med investering eller försäljning. En företagsvärderingsutbildning lär dig metoder och verktyg som hjälper dig att värdera.
Visar 1-8 av 8 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-8 av 8 träffar

Mer om Utbildningar i företagsvärdering

Vad är en företagsvärdering?Företagsvärdering

Företagsvärdering innebär att försöka uppskatta det ekonomiska värdet på ett företag eller verksamhet, ofta ett aktiebolag. Detta görs vanligtvis i samband med köp, försäljning eller investering i ett företag för att kunna sätta ett rimligt pris. En företagsvärdering blir också relevant för att få underlag för banklån eller i frågor som rör omstrukturering bland ägarna.

Anledningar till att göra en företagsvärdering:

  • Det är ett verktyg som stärker bolaget
  • I utvecklings- eller förbättringssyfte
  • Du kan värdera en konkurrent som du vill köpa upp eller veta mer om
  • Vid försäljning av ditt eget bolag
  • Nyfikenhet, för att ta reda på vad du åstadkommit med företaget
  • Vid generationsskifte, samarbetspartner eller när du ska köpa ut en partner eller delägare
  • Ha som underlag vid upphandlingar, bankärenden, styrelsemöten, m.m.

Metoder för företagsvärdering

Det finns flera olika metoder att använda sig av vid en företagsvärdering.

Avkastningsvärdering

En avkastningsvärdering bygger på en prognos och nuvärdesberäkning av företagets framtids avkastning. Vad som används som mått på avkastning kan variera, det kan vara t.ex. kassaflöde, utdelning eller vinst. Marknadsräntan används som diskonteringsfaktor.

DCF- värdering är en form av avkastningsvärdering som är allmänt erkänd som den teoretiskt korrekta metoden för företagsvärdering. Det kommer från ”discounted cashflow”, det vill säga diskonterade kassaflöden. Metoden bygger på att ett företags framtida kassaflöden uppskattas och diskonteras till nuvärde.

Jämförande värdering

En annan metod för företagsvärdering är jämförande värdering, även kallad relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Detta är den vanligaste företagsvärderingsmetoden bland börsnoterade företag. Här jämförs företaget med prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av finansiella värdemultiplar, t.ex. P/e-tal eller EV/S-tal.

Substansvärdering

I denna metod utgör företagets egna kapital grunden för företagets värde för aktierna. Här ska det egna kapitalet justerad med kapitalandelen av obeskattade reserver samt över- och undervärden i företagets tillgångar och skulder. Denna metod för företagsvärdering baseras på historisk redovisningsinformation. Därför anses den ta korrekt hänsyn till företagets framtida avkastning och risk.

Mer om företagsvärderingar

Att göra en företagsvärdering ger inte bara information om vad bolagets aktier är värda, det finns även andra verktyg som är unika med värderingen. Det kan vara t.ex. känslighetsanalys eller en branschjämförelse där bolaget kan se sin utveckling mot sina branschkollegor i samma storleksklass.

Man bör göra en värdering varje år för att ta del av tillväxten i det aktuella bolaget. En rapport är en färskvara och därför bör den revideras varje år. Dessutom får man historik som är nyttig för framtiden. Vet man sitt bolags värde blir det lättare att förstå de värdebärande faktorerna för en framtida tillväxt. Man får också ett hum om vad man står jämfört med konkurrenterna, vilket ger en stor fördel.

För att göra en företagsvärdering krävs att aktiebolaget har minst tre års godkända bokslut.

Så här går du vidare

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Jämför utbildningar
Jämför utbildningar
Håll dig uppdaterad
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få utbildningsförslag, inspiration och aktuell information – direkt till din inkorg. 📨
Reportage
Kör bara kör - det finns så myck...

Anna Lundberg, HR-specialist och kursledare på kursen ”Agila metoder för HR”, berättar om vilka fördelar ett agilt arbetssätt kan föra med sig till området HR, men även om vilka eventuella utmaningar som kan uppstå. 

Läs mer
Bra framtidsutsikter för utbilda...

Jenny Gentele, kursledare i utbildningen Diplomerad redovisningsekonom, om goda framtidsutsikter för utbildade redovisningsekonomer och sitt intresse för årsredovisningar.

Läs mer
"En utbildning helt rätt i tiden"

Kurssamordnare Lars Zetterström om varför du ska gå en diplomutbildning i krisledning på Företagsuniversitetet.

Läs mer
De nya kunskaperna stärker henne...

Åse Larsen, säkerhetsansvarig och dataskyddsombud på Affärsverken, om sin diplomutbildning som hon avslutade i januari 2021.

Läs mer