Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Exploateringsavtal och PBL

Insight Events Sweden
Kort om utbildningen
2 dagar
16 490 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-10-14 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och skydda dig mot de ekonomiska följderna!

Riksdagen beslutade tidigare om en ny plan- och bygglag som började gälla den 2 maj 2011. Syftet med den nya lagen var att förenkla och förtydliga bestämmelserna för att få en effektivare handläggningsprocess. Många regler slogs ihop och en del nya har kommit till – vad har dessa förändringar inneburit rent konkret för dig? Hur mycket snabbare kommer bygglovsprocessen att bli?

Exploateringsavtalet är själva grundstenen i transaktionen mellan kommunen och byggherren. Det är många viktiga frågor som ska regleras – detaljerna kring genomförandefrågor, kostnadsfördelning samt rättigheter och skyldigheter – och det är viktigt att det blir rätt då misstag kan bli mycket kostsamma. Många exploateringsavtal som skrivs idag saknar dock stöd i PBL eller hamnar i en juridisk gråzon. Genom praktiska exempel belyser kursledaren teorin för att ge dig konkreta verktyg att ta med dig tillbaka till ditt arbete!

På denna praktiska kurs får du ta del av vad nyheterna i lagen och vad dessa förändringar har kommit att innebära i praktiken! Lär dig hur du undviker exploateringsavtal som saknar stöd i lagen och hur du skyddar dig mot de ekonomiska följderna. Du får konkreta tips på hur du kan ställa krav på byggherren och hur du säkerställer att avtalet har fullständigt lagstöd.

• Lär dig om den nya plan- och bygglovsprocessen
• Vilka krav ställer nya PBL på kommunerna?
• Exploateringsavtal – juridiken och praktiken
• Undvik exploateringsavtal som saknar stöd i lagen
• Vilka krav kan du ställa på byggherren?
• Vem tar initiativet till detaljplan och ett exploateringsavtal?

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Kursinnehåll

INLEDNING
• Avtalets syfte – lagens intentioner och möjligheter
• Exploateringsavtalen och reglerna i PBL
• Avtalets struktur – innehåll och uppbyggnad

PARTERNA I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Vilka är deltagande parter i exploateringsprocessen och vilka roller har de?
• Olika parters betydelse vid olika skeden i processen

RAMAVTAL OCH ANDRA GENOMFÖRANDEAVTAL SOM EN DEL I EXPLOATERINGSPROCESSEN
• Traditionella exploateringsavtal och komplexa projektavtal
• När är det lämpligt med övergripande avtal, så kallade ramavtal, eller andra former av avtal?
• När ska man upprätta markanvisningsavtal och när ska man ha exploateringsavtal?

LEGALA FRÅGOR I EXPLOATERINGS- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL
• Frågor i PBL, kommunallagen och LOU som har bäring på exploateringsprocessen
• Valda frågor i andra lagrum som har bäring på exploateringsprocessen
• Fastighetsbildning vid exploatering och annan myndighetsutövning
• Tekniska krav och specifikationer på anläggningar
• Särskilda klausuler om säkerhet, överlåtelsebarhet m.m.
• Vad regleras i detaljplan och vad regleras i exploateringsavtal?

EXPLOATERINGSAVTALET SOM EN AFFÄRSMÄSSIG UPPGÖRELSE
• Finansieringsalternativ för exploatören och för kommunen
• Exploateringskalkylen för kostnadskontroll och uppföljning
• Risker och riskhantering i exploateringsprojektet

VERKTYGSLÅDAN FÖR DITT EXPLOATERINGSAVTAL
• Vilka är dina deltagare och hur skapar du samarbete?
• Medel och aktiviteter för att vinna tid i plan- och genomförandeskedena
• Skapa byggklossarna för dina avtal

KVALITETSSÄKRING OCH UPPFÖLJNING
• Säkerställ att detaljplanen blir genomförbar och att planintentionerna följs vid planupprättandet
• Nå kostnadseffektivitet i exploateringsprojekt och bibehåll kvaliteten
• Så kan du skapa kvalitetssäkring och kontroll i utförandet

ANSVARSFÖRDELNING ENLIGT PBL
• Vem ansvarar för vad?
• Byggherrens ansvar – byggnadsnämndens ansvar
• Så påverkas handläggningen och de olika yrkesrollerna

PLANPROCESSEN I PBL
• Vilka krav ställs på detaljplanen?
• Plansystemet
• Hur pass detaljerad och generell kan och bör en detaljplan vara?
• Går det att förenkla förfarandet vid detaljplaneläggning?
• Planbesked – vad innebär det?

BYGGLOVSPROCESSEN
• Den nya bygglovsprövningen
• Den nya lovplikten
• Den nya bygglovsprocessen och de nya kraven

TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT PBL
• Regler om byggkontroll
• Byggherrens ansvar – den kontrollansvariges uppgifter
– byggnadsnämndens roll
• Nytt sanktionssystem vid olovligt byggande
• Överprövning

DE SENASTE ÅRENS REFORMER I PBL
Vi belyser och diskuterar:
• Länsstyrelsernas nya roll
• De lagreglerade Exploateringsavtalen
• Särskilda bestämmelser om tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål
• Flera byggåtgärder som befriats från bygglovsplikten

Upplägg

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Tid & plats

Kursen hålls i centrala Stockholm.

14-15 oktober 2020

Kursen kan även skräddarsys för ert företag. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt. Kontakta Insight Events direkt för mer information!

Investering

Kurs 2 dagar: 16 490 kr

Mat & logi

Frukost, lunch och fika ingår i kursavgiften. För logiförslag och ev. hotellrabatt, kontakta Insight Events direkt.

Kursledare

Stefan Molander, f.d. bolagsjurist. Stefan var verksam som domare under åren 1965-1975, varav en period i fastighetsdomstol. Han medverkade 1975-1985 i egenskap av sakkunnig vid dåvarande Bostadsdepartementet i förarbetena till PBL. Under 1986-2001 var han bolagsjurist hos NCC AB. Numera har han egen verksamhet med rådgivning och utbildning inom bygg- och entreprenad-/ juridik. Stefan lämnade i egensk ap av särskild utredare Byggprocessutredningens betänkande SOU 2008:68 Bygg – helt enkelt! med förslag till ändringar i PBL.

Torkel Öste, fastighetskonsult, Fastighetskonsult Torkel Öste AB. Torkel har arbetat med fastighets- och exploateringsfrågor i 30 år varav de senaste 20 åren som konsult. Torkel har arbetat både med stora infrastrukturprojekt, bostadsexploateringar, industri och handel såväl som andra specialobjekt som idrottsanläggningar, bergtäckt m.m.

Examen, diplom m.m.

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens!

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Exploateringsavtal och PBL, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 3,7

Baseras på 13 recensioner.

Stefan Johansson
(4)
Kursledarna höll ett bra föreläsningstempo (inte så uppspeedat) som det ibland kan vara. Tid för reflektion och dialog var möjlig, vilket alltid ger mervärde. De har båda bred erfarenhet från både beslutsfattande om lagar och förordningar samt marknaden vilket gagnar kursen. Upplägget med att låta deltagarna vara med och diskutera och analysera ...
Visa mer
Catarina Ekberg
(4)
ÖVerlag en mycket intressant och givande kurs. Tack!
Sofia
(4)
Kursens innehåll var det som jag förväntade mig, vilket är bra.

Insight Events Sweden

Insight Events Sweden

Insight Events Sweden startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen närmare hundra mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny...


Läs mer om Insight Events Sweden och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Insight Events Sweden

Sankt Göransgatan 57
103 86 Stockholm

 Visa telefonnummer
insightevents.se

Recensioner
Kursrecensioner
(3,6)
Baseras på 13 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,1)
Baseras på 212 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar