Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
NLP
Plats
Visa alla filter
Visar 1-6 av 6 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom NLP

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) innefattar de tre viktigaste komponenterna som gemensamt skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. Verktygen inom NLP kan användas inom coaching men även inom andra branscher, såsom försäljning, personlig utveckling och idrott. NLP anses av vissa vara det bästa sättet att arbeta utifrån för att skapa snabb och varaktig förändring i ditt liv. Många andra system är bra på att upptäcka problem men ger inte samma verktyg för smärtfri och snabb förändring.


Varumärket NLP

I slutet av 1990-talet påbörjade Richard Bandler en rättslig varumärkesprocess i USA där han menade att han ensam var upphovsmannen bakom NLP. Han förlorade denna process vilket innebar att Grinder och Bandler erkände varandra som medskapare av NLP. Det beslutades att ingen ensam äger varumärket NLP.  Området utvecklas hela tiden och många personer är inblandade i dess utveckling. Nackdelen med detta är att  det är möjligt för mindre seriösa aktörer utan utbildning och kvalifikationer att erbjuda certifiering i NLP och även godtyckligt definiera vad som är NLP och inte NLP. Utbildningarna du hittar här erbjud av seriösa utbildningsarrangörer.

Med hjälp av en NLP utbildning kan du...

 • Kommunicera bättre
 • Undvika att bli missförstådd
 • Se nya möjligheter
 • Utveckla dig själv och ditt företag
 • Slippa bli omsprungen och i stället ta täten
 • Förverkliga dina drömmar
 • Bli av med beteende/fobier som hindrar dig i din vardag eller i ditt arbete
 • Skapa en bättre vardag

NLP kan enkelt sammanfattas som ett sätt att bli den bästa versionen av sig själv.

Neurolingvistisk programmering NLP

Affärsvärlden förändras så snabbt att behovet av experter med olika specialistkunskaper har bytts ut mot behovet att lära och differentiera. Allt fler organisationer försöker nu bygga upp lärande organisationer, organisationer där individen sköter sin egen utveckling och lär sig frigöra sin talang för att kunna ta sig upp till toppen av sin förmåga. Men det kan man inte göra med förlegade metoder. Gör du som du alltid har gjort får du också det du alltid fått.

Nyckeln till framtiden finns inom den enskilda människan. Det är hennes förmåga att hantera sina egna tankar, sina konflikter och sina erfarenheter som ytterst är skillnaden mellan individer och organisationer som visar vägen in i den nya spännande kreativa och samarbetsinriktade framtiden och dem som snabbt hamnar på efterkälken då de försöker följa med.

Genom att lära sig bemästra de tekniker och det tänkande som finns inom NLP så hjälper det dig att nå dit du verkligen vill. Du lär dig även att föra över framgång till vilket nytt område som helst. Framgång beror på sammanhanget. Det som gör en ledare inspirerande i ett företag kan till exempel skilja sig helt från det som fungerade i ett annat företag. NLP gör det möjligt att koda mästerlighet och att förbättra den så att man kan fastställa vad som verkligen fungerar för en själv i den unika miljö man befinner sig i.

Principer med NLP utbildning

NLP har en egen kultur. Denna kultur innefattar principer för hur man undervisar om och använder NLP. Dessa principer är:

NLP börjar med dig. Det är bara sedan du har lärt dig hur du ska hantera dig själv som du kan påverka andra. Genom att du förstår hur teknikerna och tankegångarna fungerar för dig kan du lättare förändra det sammanhang du ingår i.

Den omedvetna delen av dig är betydligt starkare än den medvetna. Inom NLP används tekniker som riktar sig så väl till det medvetna som det omedvetna. NLP-utbildning när den är som bäst innehåller många av de element som utmärker snabb inlärning och den är därför kraftfull och effektiv.

NLP utbildning kan hjälpa dig att

 • Öka inlärningshastigheten så du inte bara kan hantera förändringar utan också kan ta initiativ till förändring och visa vägen inom dina speciella intressen och arbetsområden.
 • Sätta nya utmaningar för dig själv, utmaningar som ger dig kraft och maximerar dina möjligheter att nå det du vill, såväl personligen som till ditt företag
 • Bygga upp kvalitativa relationer med människor omkring dig och med dem som du kommer i kontakt med i din vardag.
 • Öka känslighet för dig själv och andra så att du blir medveten om subtila förändringar i beteende och inställning och om vilka effekter ditt sätt att kommunicera har.
 • Utveckla din flexibilitet så att du får fler val i livet och därmed större inflytande över det som händer i ditt liv.
 • Förbättra din förmåga att skapa hängivenhet samarbete och entusiasm hos människorna omkring dig. Hantera dina tankar och känslor så att du får kontroll över dem och över ditt liv.
 • Utveckla din förmåga till kontakt med den omedvetna delen av ditt medvetande.

Hur fungerar NLP utbildning

NLP är studiet av såväl medvetna som omedvetna processer inom oss som samverkar så att vi människor kan göra det vi gör. Man kanske tror att man får exakta svar om man frågar topp-presterande människor hur de gör för att lyckas. Men nyckeln till verklig framgång ligger ofta i vad som pågår i vårt undermedvetna.

De undermedvetna faktorerna omnämns ibland som NLP:s magi. Men det är inte magi utan bara en medvetenhet om vad som verkligen har betydelse, en medvetenhet som så ofta saknas i mer traditionella modeller och tekniker. Då man använder NLP-verktygen får man hjälp att lyfta fram dessa undermedvetna delar i ljuset, så att det blir möjligt att koda om dem.

Neuro Lingvistisk Programmering - vad betyder det?

Neuro hänvisar till det neurologiska systemet, hur sinnesintryck från syn, hörsel, känsel, smak och lukt översätts till tankeprocesser både medvetet och omedvetet. Det är samband med såväl fysiologi som medvetande och med hur dessa fungerar tillsammans som ett system. Mycket av NLP handlar om att öka medvetenheten om det neurologiska systemet och om att läsa sig hantera det.

Lingvistisk hänvisar till hur man använder språket för att skapa mening i sina egna erfarenheter och hur man förmedlar denna erfarenhet till sig själv och andra. Språkmönstren visar vem man är och hur man tänker.

Programmering är kodning av erfarenhet. Ett program är en serie steg som ska leda till ett speciellt resultat. De resultat som du uppnår och de effekter som du skapar inom dig och andra kommer ur dina personliga medvetna och omedvetna inre program. Det finns beteenden och tankemönstersekvenser som har uppstått ur dina erfarenheter. Genom att blir medveten om dessa sekvenser kan du koda och se struktur i dina egna och andras erfarenheter.

NLPs Historia

Richard bandler och Johan Grinder började med att studera några människor som de ansåg vara överlägsna, framför allt inom områdena kommunikation och förändringsarbete.

De undersökte:

Terapeuter som Fritz perls, Virginia Satir och Milton Erickson och upptäckte hur de använde positiva associationer, metaforer och sätt att skapa relation med hjälp av beteende och språk.

Lingvisterna Alfred Korzybskis och Noam Chomskys arbeten där vilka de utvecklar sina tankar om förståelse och språkmönster.

Många andra, inklusive antropologen Gregory Bateson och psykoanalytikern Paul Watzlawick.

NLP utbildning och affärsvärlden

Dessa ursprungliga resultat gav tekniker som gjorde att studiet av NLP utbildning kunde utvecklas. Genom att använda sig av sin skicklighet i att bygga upp relationer kunde Bandler och Grinder skapa en öppen och avspänd atmosfär tillsammans med andra framstående personer inom NLP som skyndande på deras möjligheter att fortsätta med sina undersökningar. Genom förståelse av sambandet mellan deras egna språkliga mönster och deras tankemönster, kunde de fatta beslut om hur de skulle fortsätta sitt arbete. Och så är det än idag. NLP är en skapandeprocess. Man kan kanske undra över vad alla dessa människor har med affärsvärlden att göra?
Hur kan terapeuters och antropologers arbete ha betydelse för vår ständiga föränderliga högteknologiska omgivning? Nyckelordet är föränderlighet. Alla dessa tidiga modeller handlade om förändring. De processer som de använde sig av kan klara motsvarigheter i de förändringar som vi försöker hantera inom affärsvärlden vad gäller individer, organisationer och liknande. Idag drar NLP-arbetet nytta av alla tidigare erfarenhet. Det är en process av ständig förbättring.

Ett av målen för NLP-utbildning och NLP-rådgivning

Ett av målen för NLP-utbildning och NLP-rådgivning är för personlig kongruens, eller överensstämmelse. Att det du vill uppnå är det samma på alla nivåer inom dig, såväl medvetet som undermedvetet. Genom att ställa upp utmanande mål, lösa dina inre konflikter och skapa förändring på ett djupare plan, rör du dig allt närmre en enhetlighet i dig själv. Det händer något magiskt när du förmår att ta dina inre krafter  i anspråk och rikta dem alla åt ett och samma positiva håll.

På samma sätt som ett företag blir mer effektivt om alla i teamet arbetar tillsammans mot samma mål, kan en individ fungera bättre om alla inre "team" arbetar tillsammans mot samma mål. Detta slags enhetliga tillstånd kan bara uppnås om förändring görs på flera olika nivåer.