Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
ATEX
Plats
Visa alla filter
Visar 1-11 av 11 träffar
Annonser

Populära platser

Artiklar inom ATEX

Reportage inom ATEX

Vilka berörs av ATEX-direktiven

Både tillverkare och brukare av utrustning och skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer påverkas av direktiven. Tillverkarna måste se till att deras produkter tillmötesgår de krav som ställs på dem och brukarna är enligt lag skyldiga att se till att arbetet med dessa produkter sker på ett säkert sätt.

 

Vem bör gå en ATEX-utbildning?

Som tidigare nämnt så är denna utbildning av stor vikt för personer som arbetar med tillverkning av produkter som kan användas i potentiellt explosiva miljöer. Du får en genomgång över de krav som ställs på dig som tillverkare men även information om hur ni ska arbeta för att uppfylla dessa krav.

 

En ATEX-utbildning bör även genomföras av personal och chefer som arbetar i potentiellt explosiva miljöer. Detta kan inkludera transportföretag som arbetar med transport av explosiva gaser, industriföretag som arbetar där det finns risk för att dammexplosioner uppstår eller projektledare som arbetar med projekt där explosiva miljöer kan förekomma.

 

Vad ingår i en ATEX-utbildning?

Övergripligt kan man säga att det finns två typer av ATEX-utbildningar, för de som arbetar med tillverkning och de som arbetar med arbetssäkerhet. Dessa utbildningar skiljer sig åt eftersom de baseras på olika direktiv. 

 

Arbetssäkerhet 2014/34/EU

En utbildning om arbetssäkerhet baseras på bestämmelserna i ATEX 2014/34/EU och går igenom de krav som ställs på arbetsgivare och arbetsplatser. Du får även lärdom i hur man utformar det explosionsskyddsdokument som varit tvingande sedan 1 juli 2006. Under utbildningen får du fördjupad insikt i hur klassificeringen av explosiva miljöer går till och hur du går tillväga för att utforma riskanalyser på arbetsplatsen. Du lär dig även att sätta upp rutiner för arbetet i och nära explosiva miljöer.

 

Vanligt innehåll i en ATEX-utbildning för arbetssäkerhet:

  • Vilka arbetsplatser som omfattas av direktivet
  • Utformning av riskbedömningar
  • Hur du genomför en zonklassning
  • Rutiner för arbetssäkerhet
  • Hur du upprättar ett explosionsskyddsdokument

  

Tillverkning 1999/92/EG

En utbildning om tillverkning av utrustning och skyddssystem inriktar sig istället på direktivet 1999/92/EG. Kurserna går igenom de krav som ställs på tillverkare av elektrisk eller mekanisk utrustning som ska användas i potentiellt explosiv miljö eller som innehåller en inre tändkälla. I utbildningen får du lära dig mer om vilka typer av produkter som omfattas av direktivet och hur du uppfyller de krav som ställs på dig som tillverkare.

 

Vanligt innehåll i en ATEX-utbildning för tillverkare

  • Utrustning och skyddssystem som omfattas av direktivet
  • Hur du ska arbeta för att uppnå kraven
  • Förebygga skador
  • Praktiska råd och tips

 

Vad är ATEX-direktivet?

ATEX-direktivet är ett samlingsnamn för de två EU-direktiv (2014/34/EU och 1999/92/EG) som berör arbete i explosionsfarliga miljöer. Det är direktiv som dels reglerar utrustning som används inom explosionsfarliga miljöer, dels reglerar arbetssäkerheten för personal som arbetar i potentiellt explosiva atmosfärer. Direktiven är införlivade i svensk lag genom Elsäkerhetsverkets, Myndigheten för samhällsbeskydd och Beredskap samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. ATEX har en inverkan på ett flertal områden, från så vitt skilda branscher som energi-, jordbruk-och restaurangbranschen.

 

Direktiv 1999/92/EG – Arbete i potentiellt explosiva miljöer

Reglerna för personal som arbetar i potentiellt explosiva miljöer är tvingande för alla arbetsgivare där medarbetare kan utsättas för explosiv fara. Företagen måste upprätta ett explosionsskyddsdokument som ska innehålla riskanalyser, klassificeringsplaner, rutinerna på arbetsplatsen samt en förteckning över de brandfarliga vätskor, gaser och dammatmosfärer som medarbetaren kan komma i kontakt med.

 

Direktiv 2014/34/EU – Elektrisk och mekanisk utrustning och skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer

All utrustning och alla skyddssystem avsedda att användas i explosiva atmosfärer måste uppfylla de säkerhetskrav som benämns i ATEX-direktivet. Tillverkare måste säkerställa att de produkter de framställer är säkra att använda ifall de tillverkas inom eller importeras till ett EU-land.

 

Se till att din och andras arbetsplats är säker – gå en ATEX-utbildning!