Vad är organisationskultur?

Organisationskulturer finns på alla arbetsplatser och att förändra en rådande organisationskultur kan vara svårt, men om ni lyckas kan det leda till stor framgång!

Organisationskultur

På varje arbetsplats finns det en organisationskultur och ofta även mindre subkulturer. Organisationskulturen kan ta sitt uttryck på flera olika sätt och påverkar ofta hur vi känner oss och vår trivsel på arbetet. Att förändra en rådande organisationskultur kan vara svårt, men om ni lyckas kan det leda till förbättrade resultat och godare mellanmänskliga relationer.

Kulturen på företaget kan skapa ordning och sammanhållning för medarbetarna, men om kulturen är dysfunktionell finns det risk för vantrivsel och en försämrad psykosocial arbetsmiljö.

Alla är ansvariga för den gemensamma företagskulturen

Begreppet organisationskultur handlar om vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Ofta tar sig organisationskulturen sitt uttryck i medarbetarnas beteenden och inte sällan är företagets kultur outtalad och svår att sätta fingret på.

Exempel på organisationskultur kan vara klädkoder, hur jargongen på arbetsplatsen är eller hur medarbetarna kommunicerar med varandra. På en arbetsplats kanske samtliga medarbetare har en gemensam morgonfika vid samma tidpunkt varje dag, vilket är en slags organisationskultur.

 

Förbättra er arbetsmiljö! Hitta din utbildning här

Delade kärnvärderingar är viktigt

En god organisationskultur kännetecknas ofta genom att företagets kärnvärderingar delas av många av de anställda och att den har ett starkt inflytande på medarbetarnas arbete. Detta kan innebära att medarbetarna delar en syn på hur konflikter ska lösas och vad som förväntas av respektive individ. En dysfunktionell organisationskultur, å andra sidan, kan resultera i hög sjukfrånvaro eller dåligt fungerande samarbeten medarbetarna emellan.

Framgångsrika organisationer odlar fram en kultur som gör att arbetarna tror på företaget och känner sig delaktiga, jobbet blir något mer än bara en plats att få en lön. Detta är förstås lättare sagt än gjort och det är lätt hänt att en organisationskultur blir krystad och överspelad. Försök att skapa en bra balans mellan vad som känns relevant för arbetstagaren och vad som är rimligt för dig som arbetsgivare.

 

Vad är en subkultur inom organisationskultur?

Företagskultur "sitter ofta i väggarna” och är något som har formats under flera år. Det är väldigt svårt att beordra fram en viss kultur på arbetsplatsen och det är inte ovanligt med mindre subkulturer inom organisationen.

En subkultur i ett företag kan innebära outtalade normer för hur du ska agera eller vara för att blir accepterad av gruppen eller delar av gruppen. Det behöver inte vara negativa saker, men det är inte ovanligt att det är sätt att agera på som inte ligger exakt i linje med företagets policy. Du kan till exempel förväntas dricka alkohol på en julfest eller kringgå vissa rutiner för att "det är så man gör". Men det kan också vara gänget som alltid spelar pingis på luncherna eller går på AW tillsammans efter jobbet.

Som arbetstagare är det viktigt att du pratar med din chef eller HR-avdelningen om du känner dig obekväm eller utfryst. Du som är arbetsgivare har ett stort ansvar att se till att dina medarbetare känner trygga och välkomna på arbetsplatsen. Att se efter din personal är ditt viktigaste uppdrag som chef.

 

Hur man bryter en negativ organisationskultur

Ingen organisation är felfri, det finns alltid människor som inte kommer lika bra överens och vissa motsättningar mellan chefer, mellanchefer och medarbetare. Det finns förstås en gräns när konflikter har blivit normen. Att ändra en organisationskultur är svårt och kan ta tid, men det är långt ifrån omöjligt. En kris eller en större förändring i organisationen är ett utmärkt tillfälle för förändring.

Om du vill förändra organisationskulturen på din arbetsplats är det viktigt att tänka på att du inte ska försöka förändra personer utan beteenden. Vid förändringar i organisationskulturen är det nämligen inte medarbetarnas personlighet som ska ändras utan sättet de tänker och agerar på.

För att förändra en dysfunktionell organisationskultur kan en bra start vara att arrangera en workshop eller en teambuildande aktivitet där ledning och medarbetare tillsammans formulerar en vision, ett uppdrag samt ett antal gemensamma kärnvärden som ni sedan aktivt arbetar utifrån i det dagliga arbetet. För att förankra den nya organisationskulturen behöver de önskade beteendena förstärkas genom positiva konsekvenser och uppmuntran från ledningen men även medarbetare emellan.

Genom att ha en positiv och fungerande organisationskultur är det möjligt att öka produktiviteten och prestationerna, vilket i sin tur kan innebära mer lyckade affärer, nöjda medarbetare och en förbättrad psykosocial arbetsmiljö.

Vad är organisationskultur?

Organisationskultur, också kallat företagskultur, kan liknas med ett set sociala spelregler för arbetsplatsen. Det kan inkludera rutiner som morgonmöten eller fikapauser, beteenden som jargongen kollegor emellan och vilka värderingar som finns hos de anställda. Organisationskultur är som kulturen i ett annat land, ett gäng oskrivna regler för vad som är socialt acceptabelt.

Kurstips! Kurser inom Teambuilding, Arbetsmiljö och Organisationsutveckling.


Annonser

Du kanske också är intresserad av: