Inga recensioner än

Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Fakultetskurser, i Stockholm
Längd
6 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Längd
6 timmar
Pris
6 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
28 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Öppen utbildning
Språk
Svenska
Från 6 900 SEK exkl. moms / person

Beskrivning av: Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar

Kursen vänder sig till handläggare och chefer inom offentlig förvaltning som arbetar med operativ tillsyn i form av myndighetsutövning och tillsyn genom vägledning och information. Kursdeltagarna får en fördjupad kunskap samt deltar i reflektioner kring såväl allmänna förvaltningsfrågor av rättslig karaktär, som tillsynens specifika förutsättningar. Tid för sådan reflektion erbjuds sällan i handläggarens vardag. Under kursdagen ges tid att diskutera och fördjupa sig kring frågor som rör exempelvis prioriteringar, myndighetssamarbete, handläggarens/chefens överväganden vid muntliga frågor om förhandsbesked i ärenden, ”känsliga ärenden” inom en myndighet och rätten att vara skiljaktig, vad som ingår i korrekt kommunicering av handlingar m.m. 

Kursinnehållet är anpassat och framtaget för att spegla tillsynspersonalens vardag, oavsett fackmässig bakgrund eller inom vilket politikområde den egna myndigheten verkar. Utgångspunkten i kursen är att myndighetsutövning förutsätter ett likartat förhållningssätt och likartad problemlösning oavsett myndighetstyp och att tjänstemän från olika myndigheter utvecklas genom att finna dessa gemensamma nämnare.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

28 september, 2023

 • Öppen utbildning
 • Stockholm
 • Svenska

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till personer som arbetar med statlig tillsyn på myndigheter eller inom ramen för kommunernas bemyndigande att utföra statlig tillsyn samt andra personer som i sitt yrke behöver goda kunskaper inom området.

Kursinnehåll

Tillståndsprövningens betydelse för myndighetens möjlighet att agera

 • Legala  och faktiska begränsningar genom rättskraftiga tillstånd
 • Omprövningar
 • Myndighetens medverkan till formulering av effektiva beslut och villkor i prövningsärenden
 • Kan/bör en och samma tjänsteman hantera såväl tillsyns- som prövningsärenden?
 • Förutsättningar för myndighetsorganisationer att utveckla god beslutskultur

Tillsynen i praktiken

 • Rättsliga och ekonomiska faktorer
 • Koncentration på klagomålsärenden?
 • Bedriva egeninitierad tillsyn?
 • Förhandsbesked i ärenden
 • Säker handläggning
 • Sekretessfrågor
 • Bevisbörda i tillsynen
 • Brottsanmälan samt frågor om att driva tillsyn vidare, samtidigt med pågående brottsutredning

Föreläsare

Margaretha Svenning är juridiskt/strategiskt ansvarig för såväl tillsynsvägledning som operativ tillsyn över hela det miljörättsliga fältet vid Länsstyrelsen i Skåne och har uppdrag på nationell nivå.

Margaretha turnerar frekvent runt i länsstyrelsevärlden som föreläsare. Hon var pedagogiskt huvudansvarig för Miljösamverkan Sveriges nationella miljötillsynsutbildning m.m. i oktober 2013 etc. Hon ansvarar också för diverse kommunrelationer när det gäller operativ tillsyn och hon bedriver ofta stat/kommungemensamma tillsynsprojekt.

Exempelvis kan nämnas uppdrag i Naturvårdsverkets expertpanel för allemansrätt och medförfattare till Naturvårdsverkets rapport om allemansrätten och dess framtid. Margaretha arbetar f.n. med fokus på miljötillsyn när det gäller t.ex. avfallshantering och strandskydd samt infrastrukturfrågor.

Plats

Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm

Investering

I kursavgiften ingår frukost, lunch, fika och kursdokumentation.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Kursintyg delas ut till deltagarna efter genomförd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Fakultetskurser
Funckens gränd 1
103 11 Stockholm

Fakultetskurser

Fakultetskursers uppdragsutbildning kom igång 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Fakultetskurser är idag en väl etablerad utbildningsleverantör av fortbildning inom samtliga rättsområden. Verksamheten har två huvudinriktningar med dels öppna kurser i form av interaktiva seminarier och dels uppdragsutbildningar med skräddarsydda program. Kurserna...

Läs mer om Fakultetskurser och visa alla utbildningar.

Highlights