Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Aktuell Hållbarhet Utbildning, i Stockholm (+1 orter)
Längd
2 dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Längd
2 dagar
Pris
17 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
24 januari, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning
Från 17 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

Välkommen till vår tvådagarsutbildning i att arbeta med hållbarhetsfrågor i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Utbildningen, som riktar sig till tjänstemän inom offentlig sektor, ger dig konkreta metoder och verktyg för att skapa och implementera hållbarhetsstrategier på ett systematiskt sätt, utveckla din roll och att få hållbarhetsarbetet att genomsyra hela organisationen. Vi lägger stor vikt vid hur du skapar engagemang och förankrar arbetet med medarbetare och beslutsfattare.

Att driva hållbarhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter innebär speciella utmaningar. Inte minst gäller detta det breda samhällsuppdraget med en politisk styrning i mandatperioder och arbete i projekt med kortsiktig finansiering. Att då arbeta långsiktigt och ge enskilda satsningar tillräcklig med tid att verka och samtidigt ge utrymme och flexibilitet för politiska prioriteringar är en svår balansgång.

Denna utbildning syftar till att utveckla din kunskap och förmåga att arbeta med strategier, effektiva styrsystem, strukturer och mål samtidigt som du lär dig hur du kan öka engagemanget och motivationen och hur du kan navigera genom problem som uppstår. Allt så du ska bli bättre på att skapa goda resultat i ert förändringsarbete.
Du kommer att under utbildningens gång få återkoppla till dina egna utmaningar på olika sätt, för att direkt landa i hur du ska kunna tillämpa dina nya kunskaper och insikter i ditt arbete.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

24 januari, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

20 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Göteborg

Målgrupp

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som är anställd inom offentlig sektor, det vill säga tjänstepersoner på förvaltningar eller bolag inom kommun, region och statliga myndigheter, till exempel:

 • Hållbarhetsstrateger
 • Miljö- och hållbarhetschefer
 • Miljö- och klimatstrateger
 • Strateger för social hållbarhet
 • Miljösamordnare och projektledare
 • Högre tjänstepersoner
 • Övriga beslutsfattare

Vi ser gärna flera deltagare från samma verksamhet för att få bättre genomslagskraft i din vardag.

Kursinnehåll

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • Hur du kan utgå från systemsyn som kompass för arbetet med hållbar utveckling
 • Grundläggande hållbarhetsfrågor, anpassat efter deltagarnas kunskapsnivå.
 • Hur du med hjälp av ett systematiskt arbetssätt effektivt möter kraven i en komplex verksamhet – att prioritera, navigera och leda för bättre resultat samtidigt som du ska omsätta visioner, mål/målkonflikter och handlingsplaner i en praktisk vardag.
 • Hur du engagerar både den egna organisationen och övriga samhällsintressenter.
 • Hur du kan leda förändringsarbetet, skapa motivation och använda gruppdynamik för att nå bättre resultat.
 • Hur du hanterar samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • Ett flertal verktyg och metoder som du kan använda dig av för att lyckas bättre i ditt arbete. Dessa gås igenom översiktligt och du får testa tillämpning av ett urval under kursens gång. Efter kursens avslut får du tillgång till ytterligare fördjupning via en länk.

Vi varvar teori med exempel, gruppövningar och diskussioner där vi gemensamt resonerar kring hur olika metoder kan användas i praktiken. På kursen uppmuntrar vi erfarenhetsutbyte och kontaktskapande mellan deltagarna. Under utbildningen finns det utrymme att diskutera specifika och personliga problemställningar från den egna vardagen i offentlig sektor, som kan vara relevant för övriga deltagare.

Upplägg

PROGRAM

DAG 1
09.00 Välkomna och introduktion
Introduktion och genomgång av kursens upplägg samt presentation av deltagarna och deras utmaningar.

09.30 Hållbarhet en vanlig vardag i framtiden – hur kan det se ut?
Vi går igenom systemsyn för arbete med hållbar utveckling där vi går igenom begreppet och hur det kan omsättas praktiskt med stöd av hållbarhetsvillkoren. Arbete kring deltagarnas egna utmaningar med stöd av verktyget backcasting med syftet att du ska kunna bryta ned komplexa frågor, ge en tydlig och positiv bild av arbetet med hållbarhet och skapa samstämmighet i din målgrupp.

10.30 Kaffe och reflektionstid

10.45 Grundläggande hållbarhet
Utbildningen fortsätter med en genomgång av kunskapsläget kring några hållbarhetsutmaningar såsom klimat, agenda 2030, planetary boundaries, biologisk mångfald, cirkularitet, social hållbarhet mm. Hur många och vilka anpassas efter gruppens kunskapsnivå och önskemål. 

12.15 Lunch

13.00 Systematiskt arbete med hållbar utveckling i kommuner, regioner och statliga myndigheter.
Förstå, navigera och styr rätt i en komplex vardag – målkonflikter, styrning och mätning. Skapa struktur, med stöd av ledningssystem och arbeta värdeskapande. Med utgångspunkt i teori kring ständiga förbättringar kopplar vi ihop användbara verktyg för strategiskt hållbarhetsarbete.

14.30 Fika och reflektionstid

14.50 Konkreta metoder och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling
Vi tipsar om sätt att hantera komplexitet, med uppdrag som krockar och parallella styrdokument. Vi går igenom vilken styrning fungerar för att skapa resultat, hur kan du skapa synergier och arbeta med dialog som verktyg. Syftet är att du ska få med dig en användbar verktygslåda hem.

15.50 Offentlig upphandling och inköp som styrmedel för en hållbar utveckling
Vi går igenom upphandlingsprocessen från behovs- och marknadsanalys till genomförande och avtalsvård. Vi tittar närmare på hur du kan planera och genomföra en marknadsdialog och hur du kan prioritera mellan avtalsområden, samt delar med oss av goda exempel. Detta pass genomförs via länk.

16.30 Gemensam reflektionstid 

17.00 Avslut dag 1

DAG 2
09.00 Reflektion från gårdagen
Dag två inleds med att vi summerar intrycken från gårdagen och fördjupar oss i exempel, baserat på vad deltagarna efterfrågat i slutet på dag 1. 

09.45 Förändringsledning och förankring – fokus på individerna
Vi går igenom hur du kan utöva ledarskap i din roll som hållbarhetsstrateg. Hur förändringens psykologi ser ut hos individer, klimatpsykologi, motivation, förankring, beteendepåverkan, makt och påverkan. Med flera gruppövningar får du chans att resonera kring olika sätt att hantera vardagliga situationer.

10.30 Kaffe och reflektionstid

10.45 Förändringsledning och förankring – fokus på individerna (forts.)
Vi fortsätter reda i hur individer fungerar i ett förändringsarbete och hur du kan tänka kring motivation och engagemang.

11.30 Förändringsledning – med fokus på organisationen 
Vi reder i hur förändringen kan drivas på en organisatorisk nivå, med processledarskapets flöden och utmaningar. Vilka framgångsfaktorerna är vid förändring med processledarskapets flöden och utmaningar med särskilt fokus på vad som präglar framgångsrika organisationer och hur du kan använda dig av olika metoder såsom OBM för att lyckas bättre.  Diskussion om exempel på situationer som deltagarna själva upplevt. 

12.00 Lunch

13.00 Förändringsledning – med fokus på grupper
Vi går igenom hur individer förhåller sig till gruppen, med mekanismer som grupptryck och dynamiken i ett utvecklingsarbete med många inblandade. Du får tips på olika sätt att använda dig av gruppen som verktyg för att genomföra förändringar och hur du bör anpassa ditt arbetssätt beroende på vilken utvecklingsfas som arbetet är i. Vi lyfter mekanismer bakom lyckade och mindre lyckade resultat. 

14.15 De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling - samspelet mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
Syftet med detta pass är att skapa bättre förståelse för hur du kan samverka med andra och din roll i förhållande till andras. Vi delar erfarenheter av när det lyckats väl och exempel på missförstånd från myndigheter, förvaltningar och offentliga bolag av olika storlek.

14.40 Fika och reflektioner

15.00De olika rollernas betydelse i arbetet med hållbar utveckling (forts)

15.15 Hur tar du vidare dina nya kunskaper och insikter till din vardag? 
Vi avslutar med fokus på att integrera det du lärt dig kopplat till de utmaningarna du ser i ditt arbete. Du får reflektera enskilt och lägga upp en plan för att lyckas bättre, så du har något att återkomma till när du är tillbaka i vardagen. Målet är att summera utbildningen för att hjälpa dig att ta till dig de delar som gåtts igenom och att använda verktygen utifrån dina behov på hemmaplan. Kursledarna finns tillgängliga vid behov för att diskutera olika problem och lösningar.

16.00 Gemensam summering

16.30 Avslut dag 2

Kursens mål

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att du som deltagare ska få:

 • Stärka din kompetens inom grundläggande hållbarhetsfrågor och systemsyn
 • Verktyg för att stärka strukturen för hållbarhetsarbetet i organisationen
 • Färdighet att driva förändringsprocesser för hållbar utveckling genom att använda praktiska verktyg
 • Färdighet att gå från strategidokument till konkreta resultat i vardagen
 • Kunskap om ledarskap, gruppdynamik, motivation och hur du bygger engagemang

Kursledare

Angéla Ekman-Nätt
Angéla är seniorkonsult på Esam AB med lång erfarenhet av att utveckla hållbara arbetssätt med fokus på området hållbara och etiska verksamheter, regional utveckling och processer inom privat och offentlig verksamhet. Hon är en engagerad, utvecklingsinriktad och strukturerad konsult med bred erfarenhet som ledare/ordförande och VD i flera organisationer. Angéla arbetar främst med strategi, analys och utvärdering i syfte att utveckla arbetssätt för hållbar utveckling och därmed ökat kund- och verksamhetsvärde, delaktighet och mångfald, ofta med utgångspunkt i Agenda 2030. En viktig drivkraft är att stödja organisationer och individer i deras förbättringsarbete för en ökad hållbarhet och delaktighet.

Lotta Göthe
Lotta är seniorkonsult på Ecoplan In Medio. De senaste 20 åren har hon varit hållbarhetskonsult främst inom offentlig sektor, med uppdragsgivare inom såväl statliga myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner. Hennes huvudsakliga inriktning är innovationsledning, verksamhetsutveckling och processledning. Ofta är Lotta anlitad i förändringsprocesser med flera olika aktörer, i samarbeten eller projekt mellan myndigheter, företag och forskning, där det är en särskilt stor utmaning att få fram konkreta resultat och att synka olika organisationskulturer. Lotta är nyfiken generalist, men har mest anlitats inom sakområdena transporter, energi och hållbar stadsutveckling.

Maria Losman
Maria är seniorkonsult på Ecoplan In Medio och har arbetat med hållbarhetsfrågor hela sitt yrkesliv, främst som konsult och tidigare inom NGO. Hennes uppdrag är huvudsakligen inom offentlig sektor, med inriktning på samhälls- och företagsnytta kopplat till hållbarhetsfrågor och på leverantörskedjor. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med miljökrav i offentlig upphandling, i synnerhet inom resor och transporter men även andra produkter och tjänster. Maria har mycket god kännedom om politiskt styrda organisationer, och samspelet mellan tjänstemän och politiker. Hon har även en lång erfarenhet av att leda samverkan mellan flera olika parter från allt från kommuner, regioner, stat, företag av olika storlek och akademi. Fokus ligger alltid på att få fram konkreta resultat, vilket förutsätter pedagogisk förmåga för att ändra beteenden.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Aktuell Hållbarhet Utbildning
Stockholm

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Aktuell Hållbarhet Utbildning är Sveriges största och ledande leverantör av utbildningar för proffs och beslutsfattare inom miljö och hållbarhet. Vår idé och vårt uppdrag är att förse dig med uppdaterad kunskap, eftertraktad kompetens och inspiration som för dig och din...

Läs mer om Aktuell Hållbarhet Utbildning och visa alla utbildningar.

Highlights