Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Filtrera efter
Utbildningsform
Systematiskt Brandskyddsarbete
Plats
Visa alla filter
Visar 1-11 av 11 träffar
Annonser

Populära platser

Reportage inom Systematiskt Brandskyddsarbete

Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett lagstadgat arbete som gäller för alla organisationer, stora som små. Det innebär att organisationen sätter upp rutiner, sprider kunskap, dokumenterar, utser brandskyddsansvariga och har koll på brandrisker i verksamheten. Utformningen av det systematiska brandskyddsarbetet skiljer sig åt beroende på organisation, dess storlek, komplexitet och bransch.

För ett mindre kontor kan det räcka med en grundläggande plan för utrymning, organisering av förebyggande arbete och införskaffande och löpande kontroll av släckutrustning och brandvarnare. För en komplex industri kan det krävas mer avancerad dokumentation, rutiner och ett avancerat förebyggande systematiskt brandskyddsarbete.

Oavsett vilken organisation du arbetar för så får du mer kunskap om vad som krävs av ert systematiska brandskyddsarbete under en SBA-kurs.

Hur sätter man upp ett systematiskt brandskyddsarbete?

Ett grundläggande steg i arbetet är att skapa en brandskyddspolicy. I den ingår de steg som verksamheten tar för en brandsäker arbetsplats, de som är ansvariga för att den genomlevs och de målsättningar som organisationen har med sitt brandskyddsarbete. Det är även viktigt gå igenom de risker som finns i verksamheten, om det finns utrustning som kan orsaka brand eller förvärra en redan pågående brand.

Nästa steg är att gå igenom och skapa brandskyddsregler som anger vad som är tillåtet och inte tillåtet inom organisationen. Detta görs för att förhindra att en brand startar och mildra spridandet. Det är av stor vikt att dessa regler kommuniceras ut till alla anställda, men även besökare. Om en brand har startar är det viktigt att det finns tydliga rutiner och ansvarsområden för vad som ska ske. Se till att det finns handlingsplaner där det tydligt står angivet vem som ska göra vad och vad som ska göras.

Ännu en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet är utbildningen av berörd personal. Det finns en vits i att utbilda samtlig personal på arbetsplatsen, men åtminstone den berörda personalen bör få tillgång till rätt kunskap. En annan del i brandskyddsarbetet är att skapa en byggnads- och verksamhetsbeskrivning som beskriver de byggnader och den verksamhet som bedrivs ur ett brandskyddsperspektiv. Dessa beskrivningar bör ingå i ett kontrollsystem som skapas för att organisationen ska följa upp och kontrollera sitt brandskyddsarbete.

Vem bör gå en SBA-utbildning?

Beroende på organisationens storlek kan det skilja sig åt vem som ska gå utbildningen. Ledningen och VD har det yttersta ansvaret men säkerhetsansvariga, brandskyddsansvariga och skyddsombud kan med stor fördel gå utbildningen. Det är viktigt att de som arbetar för att upprätta det systematiska brandskyddsarbetet och de som arbetar med att följa upp det har de kunskaper som krävs för att genomföra sina plikter.

Vanligt innehåll i en Systematiskt brandskyddsarbete-utbildning

Det finns ingen fastlagd utbildningsplan för vad som ska ingå i en SBA-utbildning. Men det är viktigt att alla berörda har tillräcklig och uppdaterad kunskap om deras roll och de uppgifter de ska utföra. Här följer några av de vanligaste punkterna i en SBA-kurs:

  • Lagar och regler kring brandskyddsarbete
  • Riskbedömning
  • Ansvar, uppgifter och organisering
  • Brandlarm och släckutrustning
  • Dokumentation av brandskyddsarbetet
  • Rutiner vid brand
  • Kontrollsystem och byggnads- och verksamhetsbeskrivningar