Visa utbildning.se som: Mobil
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Populära ämnen
Teknik
Vård
Ekonomi
Ledarskap
Kommunikation
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås
Filter & Sortering
Rensa
Sortera efter betygNärmsta startdatumPris (lägst → högst)Pris (högst → lägst)Längd (kort → lång)Längd (lång → kort)
Ämne
Plats
Pris, datum & längd
Utbildningsform
Fler filter
Alla ämnenAlla platserAllaAllaVisa fler filter
Välj ett ämneSök kategori
AdministrationArbetsmiljöBrandskyddBygg & AnläggningCoachingEkonomiFastighetFöreläsareFörsäljningHRHotell & turismHälsaHållbarhetIT & Microsoft OfficeIT AvanceradInköpInredningJuridikKommunikationKundserviceKvalitet & LedningssystemLedarskapLogistikMBAOrganisation / verksamhetPedagogikPersonlig effektivitetPersonlig utvecklingPresentationsteknikProjektledningSeminariumSkönhetSpråkStatistikSäkerhetTeknikTransport & fordonUppdragsutbildningVårdWebbdesign & Layout
Välj en platsVisa alla platser
Distans
Rikstäckande
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Filtrera på pris, startdatum och längd
Välj prisintervall
När vill du gå utbildningen?
Hur lång ska utbildningen vara?
Visa alla1 Dag eller mindre2-3 Dagar7+ Veckor
Utbildningsform
Välj en utbildningsform
Visa allaDistans med träffarÖppen utbildningFöretagsanpassad utbildningOnlineutbildningKorta YH-utbildningarUppdragsutbildning
Specificera din sökning
Välj Certifiering
ArbetsmiljöBrandskyddByggCoachingLivsmedelMiljö / kvalitet / internrevisionOnlinemarknadsföringProjektledningSäkerhetTeknikVård

Visar 1-5 av 5 träffar
Annonser

Mer om Utbildningar i obligatorisk ventilationskontroll

OVK

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. I korta drag betyder OVK-lagstiftningen att ägaren av byggnaden ska ansvara för att den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, sker på rätt sätt och inom den bestämda tidsintervallen som finns bestämd för OVK och just den typen av byggnad och verksamhet.

OVK bakgrund

Det var den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i bostäder, skolor och andra lokaler som fick regering och riksdag att 1991 införa regler om funktionskontroll av ventilationssystem.

Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (2010:900) och den nya plan- och byggförordningen (2011:383) i kraft. I och med det upphörde förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem. Istället infördes de bestämmelserna i den nya plan- och byggförordningen (2010:900) och i den nya plan- och byggförordningen (2011:338). Boverkets tidigare OVK-föreskrifter och allmänna råd ersattes av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, BFS 2011:19, OVK 1. Denna har anpassats till den nya PBL och PBF som började gälla 2 maj 2011.

Vad innebär OVK?

Det nationella miljökvalitetsmålet kallas ”God bebyggd miljö” och där spelar OVK en viktig roll. Innan år 2015 ska alla byggnader där människor vistas ofta eller under en längre tid ha ett dokumenterat fungerade ventilationssystem för inomhusmiljön. Det är också viktigt i samband med OVK-besiktningen att föreslå åtgärden för att minska energiåtgången för ventilationen, utan att det försämrar inomhusklimatet.

OVK-genomförande i korthet:

  • Byggnadsägaren – det är byggnadens ägare som ska leva upp till lagstiftningen, oavsett vem som använder byggnaden
  • Besiktningsman – Det är endast personer med behörighet och rätt behörighetsnivå som får utföra funktionskontrollen. Det finns olika behörigheter och olika nivåer som OVK-besiktningsmannen måste inneha för att få utföra kontrollen. Detta beror på vilket typ av ventilationssystem som finns i byggnaden
  • OVK-protokoll – funktionskontrollanten ska vid varje besiktning föra protokoll samt redovisa resultatet av kontrollen. Ett ex av protokollet ska funktionskontrollanten ge till byggnadens ägare och ett ex ska skickas till kommunens byggnadsnämnd
  • Intyg – funktionskontrollanten ska utfärda ett särskilt intyg om genomförd kontroll, där datum för kontrollen finns med. Ägaren till byggnaden ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, exempelvis i trapphus eller entré
  • Byggnadsnämnd – kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna om OVK följs och att besiktningsmän utför arbetet på rätt sätt. Följs inte OVK-reglerna av byggnadsägaren eller underlåter han/hon att rätta till påtalade brister, kan kommunen med hjälp av plan- och bygglagen beordra ägaren att vidta åtgärder

Enligt nya PBL ska en funktionskontrollant alltid vara certifierad. Det finns ingen övergångsbestämmelse i lagen som möjliggör för icke certifierade personer att arbeta. Funktionskontrollanter kan med andra ord inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll. Man har även infört regler om att den som är eller blir certifierad funktionskontrollant automatiskt även blir certifierad sakkunnig inom luftområdet, avsnitt 6:2 BBR. Sakkunniga personer inom luft är de som har K-behörighet (komplicerad art).

OVK-besiktningen är återkommande med olika intervaller beroende på typ av ventilationssystem och byggnad. Undantaget är en- och tvåfamiljshus där endast en förstagångsbesiktning krävs. Kontrollen av fastighet genomförs mot gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Mål med en OVK-besiktning

Målet med OVK-besiktning är att utreda funktionsdugligheten i ventilationssystem och kontrollera att det uppfyller kravet som ställdes vid gällande byggregler då fastigheten eller ventilationssystemet beviljats bygglov.

Upptäcks allvarliga fel vid OVK-besiktningen kan besiktningsmannen underkänna ventilationssystemet. Fastighetsägaren måste åtgärda felet på besiktningsmannens utsatta tid. Kommunens byggnadsnämnd kan utdöma ett vite om eventuella problem inte åtgärdas enligt OVK-besiktningen.