Inga recensioner än

PROCESSÄKERHET FÖR INDUSTRIN, 15 HP

Längd
2 terminer
Pris
42 000 SEK exkl. moms
Längd
2 terminer
Pris
42 000 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Denna uppdragsutbildning som ges av Lunds Tekniska Högskola (LTH), erbjuder en fördjupad kompetens för yrkesverksamma som arbetar med processäkerhet inom industrin. Syftet med utbildningen är att ge en kunskapsbas om hur processrisker i industrin hanteras effektivt. Utbildningen kopplar ihop teoretiska och vetenskapliga principer och ramverk med praktisk tillämpning för att erbjuda en helhetsbild av riskhanteringsprocessen inom processindustrin.  

PROCESSÄKERHET FÖRUTSÄTTER SYSTEMSYN 

Processäkerhet handlar om att förebygga olyckor, haverier och störningar i processanläggningar, som kan leda till skador på människa, miljö och egendom genom brand, explosion, utsläpp av skadliga ämnen med mera. Att hantera processrisker i industrin på ett effektivt sätt kräver förståelse av hur den tekniska utformningen av en anläggning, verksamhetens organisation och människors roll samverkar med varandra i ett system - de påverkar varandra, och bör därför beaktas tillsammans. Kursen omfamnar såväl mänskliga som tekniska och organisatoriska (MTO) aspekter för effektiv riskhantering. Innehållet i utbildningen erbjuder förståelse för avancerade modeller och metoder för processriskanalys och processäkerhet på universitetsnivå och avklarad kurs ger högskolepoäng. Ambitionen i utbildningen är att koppla ihop den senaste riskforskningen med praktisk tillämpning inom industrin. 

FÖRHINDRA OCH HANTERA OLYCKOR

Industrier är idag krävande, komplexa anläggningar som ställer höga krav på produktivitet, tillgänglighet, effektivitet och inte minst säkerhet. Detta gäller genom hela anläggningens livstid – från konceptfasen till planering, projektering, byggnation, drift och så småningom avveckling. De flesta industrier kännetecknas dessutom av att olika delar av anläggningen är byggda vid olika tidpunkter och för annan verksamhet än den nuvarande. Riskerna som anläggningen och verksamheten ger upphov till är därför komplexa och tenderar att ändras över tid.  
Teknisk tillförlitlighet är en förutsättning för effektiv och säker drift. Samtidigt måste man ta höjd för oönskade händelser. Den här kursen ger verktyg för att strukturera arbetet med att hantera processriskerna i industriella verksamheter. Det handlar dels om hur man analyserar och värderar riskerna, dels om modeller för hur olyckor uppstår och hur de därmed kan förhindras och deras konsekvenser begränsas. 

MÄNNISKOR LIGGER BAKOM SÄKERHET OCH RISKER I INDUSTRIPROCESSER

Människor har många värdefulla förmågor - vi kan t ex tänka, planera, kommunicera och koordinera våra handlingar. Vi kan vara kreativa och innovativa och har förmåga till kritisk reflektion och etik. Samtidigt är vi benägna att göra olika former av fel - vi glömmer, tar miste eller förväxlar. I arbetssammanhang bidrar människor därför till såväl risker som säkerhet, och ett framgångsrikt processriskarbete förutsätter god förståelse för människans bidrag. 
Verksamhet utförd av organisationer, t ex industriprocesser, kan analyseras i form av sociotekniska system, vari människor interagerar med varandra och med fysiska saker. Människor både formar systemen och arbetar i dem. Den här utbildningen behandlar grundläggande teorier om mänsklig kognition och arbete, som förklarar hur människor bidrar till såväl risker som säkerhet. Organisationer som använder sådan kunskap uppnår bättre säkerhet och tillförlitlighet i sin verksamhet. Dessutom kan det bidra till ökad innovation och produktivitet. 

UTBILDNINGSINNEHÅLL

  • Introduktion till riskhanteringsprocessen inklusive riskanalys, riskvärdering och riskbehandling.  
  • Aktuella riskbegrepp. 
  • Introduktion till kemikaliers inneboende egenskaper och risker. 
  • Riskanalysmetoder inom processäkerhet (exempelvis checklistor, indexmetoder, HazOp, what if, felträdsanalys, händelseträdsanalys, bow-tie). 
  • Olycksmodeller, barriärperspektiv och komplexa system. 
  • Människans begränsningar och förutsättningar utifrån: kognition (perception, minne, inlärning) mänskligt felhandlande, stress, psykosociala och fysiska miljöfaktorer. 
  • Beskrivning av hur olyckor uppkommer utifrån: latenta förhållanden, aktiva fel, säkerhetsbarriärer, komplexitet, situationsfaktorer. 
  • Teorier och modeller för organisationer och deras arbete med riskhantering, t ex ledningssystem, beslutsfattande och säkerhetskultur. 

Utbildningsdatum 2022/2023 och plats:

Fysiska träffar: 20-21 april i Lund, 18-19 augusti i Lund eller hos värdorganisation, 9-10 februari 2023 i Lund.Distansträffar (preliminära datum):17 maj, 15 juni, 15 september, 14 oktober, 11 november, 8 december, och 13 januari 2023. Notera att sista anmälningsdagen är 26 mars 2022. 

Studietakt och upplägg: 15 hp, kvartsfart. Digitalt upplägg med fysiska träffar och inlämningsuppgifter.

Förkunskaper: Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som (i vid bemärkelse) arbetar med processäkerhet inom industrin. 

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om PROCESSÄKERHET FÖR INDUSTRIN, 15 HP , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights