Guiden till arbete i slutna utrymmen

Arbete i trånga och slutna utrymmen kan vara förenat med stora risker. Därför har vi tagit fram en omfattande guide om vad som gäller vid arbeten i slutna utrymmen.

Slutna utrymmen utbildning

Om du ska utföra arbete i slutna utrymmen är det viktigt att du känner till vanliga risker som explosionsrisk och fallrisk. Du behöver också veta vilka regler och lagar som gäller. Här går vi igenom vilka skyddsåtgärder du kan ta och vilken utbildning du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt.

Ett slutet utrymme kan definieras på lite olika sätt men kan sammanfattas som ett utrymme med trång eller begränsad in- och utgång, som endast är gjord för att vistas i tillfälligt och en plats där en farlig atmosfär kan uppstå på grund av kemiska hälsorisker.

Det finns mängder av exempel på mer eller mindre vanliga slutna utrymmen, exempelvis hisschakt, manhål, cisterner, tunnlar, containrar, silos eller lastutrymmen på skepp.

Utbildning i Slutna utrymmen 

För att du ska kunna utföra ditt arbete säkert finns det en utbildning som heter Slutna utrymmen. Den följer ingen generellt fastställd läroplan och kan vara helt teoretisk eller innehålla praktiska inslag. Ibland ingår fallskyddsutbildning i utbildning och det går även att gå en mer avancerad variant där du får träna på räddningsarbete. Vilken typ av utbildning du ska gå beror på vilken typ av arbete du ska utföra. 

Vanliga inslag under utbildningen kan vara: 

 • lagar och regler
 • ergonomi
 • personlig skyddsutrustning
 • riskbedömning
 • övning på räddning
 • fallskydd
 • arbetsplanering och rutiner
 • användning av explosimeter och gasvarnare
 • mätning av farliga ämnen och syrenivå.

Vem behöver gå en utbildning i Slutna utrymmen?

Alla som arbetar i slutna utrymmen eller som leder arbetet behöver gå utbildningen. Det kan exempelvis vara dig som jobbar i gruvor eller tunnlar, mekaniker och reparatörer inom industrin eller personer som jobbar inom räddningstjänsten.

Vad kostar en utbildning i Slutna utrymmen?

En utbildning i Slutna utrymmen kan kosta mellan 1 500 till 4 500 kronor. Priset kan skilja sig en del mellan utbildningar. Främst beror skillnaderna på om utbildningen ges på distans eller i klassrum samt ifall det ingår praktiska fallskydds- eller räddningsövningar. 

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen kan ges på en halvdag eller två dagar, där den första dagen är teoretisk och den andra dagen innehåller praktik.


Vilka risker finns vid arbete i slutna utrymmen?

Att arbeta i slutna utrymmen är innebär alltid vissa risker och kan i värsta fall vara förenat med livsfara. Däremot är det ovanligt med dödsfall i Sverige. En av anledningarna till det är förbättrade rutiner och kunskap om farorna, samt att det finns utbildningskrav på de som leder och utför arbetet i de slutna utrymmena.

Man brukar dela in riskerna med arbetet i tre huvudområden: explosionsrisk, fallrisk och risker med giftig eller syrefattig atmosfär. 

Explosionsrisk

Explosioner är en reell risk vid arbete i vissa typer av slutna utrymmen. Risk för explosion finns bland annat vid arbete i tankar och cisterner där det förvarats brandfarliga eller explosionsfarliga ämnen. Men det kan också finnas risk för explosioner vid arbeten i tunnlar eller under marken där spränggaser har samlats eller bildats. 

Hur förebygger man risken för explosion?

Explosionsrisken kan mätas med hjälp av en explosimeter som är ett verktyg som mäter halterna av olika typer av gaser eller ämnen i luften. Det finns olika mätvärden för olika typer av arbeten som inte får överskridas, då riskerna för explosion är alltför höga. Mätvärdena skiljer sig åt beroende på om det är hetarbeten eller vanligt arbete, samt vilka ämnen som förekommer i luften.

💥 Exempel på slutna utrymmen med explosionsrisk 

 • gruvor
 • tankar
 • cisterner
 • rörgravar. 

Fallrisk

Det kanske låter som motsägelsefullt att det finns risk för fall i trånga utrymmen. Men faktum är att det är en av de vanligaste olycksorsakerna. Det är framförallt vid arbete i stora cisterner eller i hisschakt som de stora riskerna finns.

Hur förebygger man risken för fall?

För att skydda dig själv från fall är det viktigt att du har rätt skyddsutrustning och att du planerar ditt arbete noggrant. Det kan bland annat vara att du är förankrad med sele i en Davitarm eller tripod, eller att du förankrar dig i fästen vid arbetsytan.

🚧 Exempel på slutna utrymmen med fallrisk 

 • hisschakt
 • silor
 • tankar
 • brunnar.

 

Risker med giftig eller syrefattig atmosfär

En av de vanligaste orsakerna till olyckor är syrebrist. En syrefattig miljö kan uppstå på grund av dålig ventilation eller att olika ämnen och material bryter ner syre och bildar giftiga gaser. Trävaror är ett exempel på material som binder syre, och att gå ner i ett slutet lastutrymme fullt med timmer kan vara riktigt farligt.

Hur förebygger man riskerna vid hälsofarlig atmosfär?

Innan du beger dig in i ett slutet utrymme bör du se till att vädra utrymmet och hålla ventilationen igång så länge arbetet pågår. Du bör också kontrollera luften för att säkerställa att syrehalten ligger på en tillfredsställande nivå och att det inte förekommer några farliga gaser i luften. 

Slutna utrymmen har ofta dålig ventilation så det är inte alltid det räcker att vädra innan arbetet. I dessa fall bör du använda dig av andningsskydd eller friskluftsmask.

🤿 Exempel på slutna utrymmen med hälsofarlig atmosfär 

 • lastutrymmen på båtar
 • containers
 • silos
 • fjärrvärmerör.

  

Vad gör man om någon svimmar?

För det första så bör man aldrig arbeta ensam i ett slutet utrymme. Det ska alltid finnas någon utanför utrymmet som övervakar arbetet och kan inleda en räddningsoperation om något oförutsett skulle hända. 

Det ska även vara förberett för att kunna lyfta en person ur utrymmet, utan att en till person behöver gå in. Anledningen är att den andra personen inte ska riskera att utsättas för samma risker som den som svimmat av.

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser