Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

Den stora guiden om asbestutbildningar

Vilka utbildningar finns för arbete med asbest och vilka är hälsoriskerna? Här får  du lära dig allt du behöveta veta om asbest och asbestutbildningar. 

Asbestutbildning

Asbest är ett samlingsnamn för sex olika mineraler. De brukar delas in i tre grupper – vit, brun och blå asbest. Asbest är ett väldigt användbart material som länge använts som byggnadsmaterial, brandskydd och till isolering. Dess stora fördel är att det tål höga temperaturer och har hög hållfasthet. 

Men asbest kan även vara farligt för vår hälsa. Asbest användes länge för att bygga hus och andra byggnader, men även fartyg. Eternitskivor av asbest är ett vanligt inslag i äldre hus och fick sitt namn just på grund av dess långa hållbarhet. Men i nästan alla hus från den tidigare delen av 1900-talet kan man hitta asbest. Det var först på 70-talet som man började förstå hälsoriskerna med asbest och vilka skador de kunde orsaka. Idag är det framförallt vid renoverings- och rivningsarbeten som man kan riskera att utsättas.

Utbildning vid arbete med asbest

Det finns fyra olika typer av asbestutbildningar beroende på vilken typ av arbete du ska genomföra och vilken utbildning du har sedan tidigare. För att få utföra arbeten måste även företaget du arbetar för ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Priset på utbildningen skiljer sig beroende på om du går den allmänna eller särskilda samt hur lång utbildningen är. 

Asbestsanering – allmän utbildning
⏱️ Längd på utbildning: 1 dag
💰 Kostnad: Från 1 500 till 4 000 kronor

En teoretisk grundutbildning för dig som ska leda eller arbeta med asbest eller vistas i miljöer med asbesthaltiga material. Gäller ej vid rivningsarbeten. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller

Asbestsanering – allmän utbildning

Asbestsanering – särskild utbildning
⏱️ Längd på utbildning: 2-4 dagar
💰 Kostnad: Från 4 500 till 12 000 kronor

En fördjupande utbildning med praktiska övningar för dig som leder eller arbetar med rivning av asbesthaltigt material där det krävs luftslussinneslutning av saneringsområdet. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller
 • praktisk rivningsteknik.

Asbestsanering – särskild utbildning

Asbestsanering – särskild utbildning med anpassad längd
⏱️ Längd på utbildning: Anpassad längd
💰 Kostnad: Från 4 500 till 12 000 kronor

En fördjupande utbildning med praktiska övningar för dig som leder eller arbetar med rivning av asbesthaltigt material men där det inte krävs luftslussinneslutning av saneringsområdet. Du får bland annat lära dig om:

 • asbestens egenskaper och förekomst
 • hälsoeffekter och risker
 • arbetsmetoder och skyddsåtgärder
 • skyddsutrustning och kontrollåtgärder
 • saneringsåtgärder och avfallshantering
 • medicinska kontroller
 • praktisk rivningsteknik.

Asbestsanering – särskild utbildning anpassad längd

Asbestsanering – kompletterande utbildning
⏱️ Längd på utbildning: 1 dag
💰 Kostnad: Från 2 500 till 5 000 kronor

En repetitionsutbildning av den särskilda utbildningen som måste genomföras vart femte år. Syftet är att repetera kunskaperna samt ge en uppdatering av kunskapsläget.

Asbestsanering – kompletterande utbildning 

Giltighetstid för en asbestutbildning

I regel är giltighetstiden för asbestutbildning fem år. Men giltighetstiden skiljer sig beroende på vilken typ av utbildning du behöver. Kraven på den allmänna utbildningen är egentligen bara att den ska uppdateras vid behov, även om många utbildningsföretag ofta sätter en giltighetstid på fem år. Den särskilda utbildningen har krav på repetitionsutbildning vart femte år.

Asbestsanering

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest 

För att förebygga ohälsa och minimera riskerna vid arbete där asbesthaltigt damm kan förekomma släppte Arbetsmiljöverket 2006 sina Föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). I dessa föreskrifter kan man bland annat läsa om vilka tillstånd som krävs, hur arbete med asbest ska gå till, vilken skyddsutrustning som krävs och vilken utbildning som krävs.

Bland annat gäller det att endast personer som har tillstånd av Arbetsmiljöverket får arbeta i miljöer där det finns risk för asbesthaltigt damm. Det krävs även att dessa personer har särskilda förkunskaper och skyddsutrustning. Det gäller både den som leder och den som utför arbetet.

💡 Frågor och svar om asbest

1. Vilka hälsorisker finns det med asbest?
Det farliga med asbest är att inhalera dammet. Det är vanligast att byggnadsarbetare drabbas, men studier har visat att så många som en femtedel drabbade är kvinnor som inte har arbetat med asbest. Hypotesen är att de fått i sig asbesten när de tvättat asbestsmutsiga kläder.

Asbestfibrerna är små och kan ta sig ned djupt i lungorna och orsaka skada. De vanligaste sjukdomarna är bland annat lungcancer, asbestdammlunga, mesoteliom och KOL. Det tar mellan 20-40 år innan sjukdomen bryter ut och även om säkerheten har höjts markant de senaste åren så dör varje år fortfarande cirka hundra personer av asbestrelaterade sjukdomar i Sverige.

2. När förbjöds asbest i Sverige?
Under 70-talet började farorna med asbest att uppmärksammas och 1975 förbjöds den farligaste sorten, den blå asbesten. Ett totalförbud mot asbest infördes 1982. Man kan räkna med att de allra flesta hus och byggnader som byggdes innan 1979 innehåller asbest.

3. Hur mycket asbest är farligt?
Det finns ingen säker nivå av exponering för asbest men har du utsatts för asbest under en väldigt kort och begränsad tid är riskerna för att insjukna generellt väldigt låga. Risken att insjukna blir högre ju längre exponering du har utsatts för och ju högre mängder du andats in. 

I fast form är det inte särskilt farligt, varför många hus fortfarande har kvar asbest i sin konstruktion. Riskerna kommer när materialet bearbetas och framförallt vid rivning där damm uppstår.

4. Hur länge finns asbestpartiklar kvar i luften?
Dammet som bildas när man river och renoverar asbesthaltigt material kan finnas kvar i luften i flera dagar. 

5. Vilken skyddsutrustning krävs vid asbestsanering?
När du arbetar med asbest bör du använda engångsoverall, engångshandskar och engångsskoskydd. Du bör även ha en mask med P3-filter. Arbetar du inomhus bör du ha en helmask med extern lufttillförsel. Arbetar du utomhus räcker det med en halvmask.

6. Kan jag sanera asbest själv som privatperson?
Ja, som privatperson får du hantera asbest. Arbetsmiljöverkets regler gäller inte dig som privatperson, men för din egen säkerhets skull bör du ändå följa föreskrifterna. Det rekommenderas dock att du anlitar ett företag som har tillstånd av Arbetsmiljöverket för att arbeta med asbest istället för att utföra arbetet själv.

Mathias Flink Rönnols

Mathias Flink Rönnols

VP of Growth (Visa mer)
Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef. (Mindre)

Om

Mathias arbetar som VP of Growth på utbildning.se och har varit på företaget sedan 2016. Hans fokus ligger på att hjälpa människor att hitta utbildningen som tar dem vidare i karriären. Ursprungligen från Stockholm men gjorde en avstickare några mil norrut för att läsa på universitetet. Har en master i Strategic Marketing Management från Uppsala universitet. Han fokuserar på djupgående innehåll och har bland annat varit med och tagit fram och skrivit ledarskapsguiden, projektledarguiden, truckkortsguiden och liftutbildningsguiden. Kan således skillnaden mellan en låglyftande plockviktstruck och en terminaldragare men också vad som är skillnaden mellan en ledare och en chef.

Annonser