Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Durewall institutet AB, i Stockholm
Längd
3 dagar
Pris
6 500 SEK exkl. moms
Längd
3 dagar
Pris
6 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

En praktiskt inriktad utbildning som ger dig fördjupad och aktuell kunskap kring förflyttningskunskap. Målet är att du skall få fördjupade kunskaper om förflyttningskunskap och stärka dig i din roll som handledare. Att du skall få ökad kunskap kring vilka faktorer som påverkar en förflyttning och därmed få en ökad säkerhet i arbetet kring förflyttningar. Utbildningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och uppfyller lagens krav kring förflyttningsutbildningar.

Kursintyg samt kursmaterial ingår.

För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut och som vill utöka eller fördjupa dina kunskaper inom förflyttningskunskap.

Kursinnehåll

 • Presentation av kursdeltagare och föreläsare
 • Genomgång av kursdeltagarnas förväntningar och behov
 • Kort presentation av Durewallmetoden - historik och bakgrund
 • Skapa det goda mötet - Empati, etik, kommunikation löper som en röd tråd genom utbildningen
 • Aktiverande arbetssätt - Att arbeta för bevarad autonomi, integritet och självständighet för patient/omsorgstagare.

Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet

Delaktighet i riskbedömning och analys av vårdtyngd utifrån kunskaper i principbaserad förflyttningskunskap. Kännedom om arbetsgivarens ansvar att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön och arbetstagarens ansvar att delta aktivt i detta arbete. Vilka föreskrifter finns det som vi skall ta hänsyn till och följa i vårt arbete? En kännedom om lagstiftningen samt vad det praktiskt innebär i vårt dagliga arbete.

Belastningsergonomi och vår kropp
Grundläggande information om hur din kropp fungerar och hur du undviker belastningsskador. Använder det naturliga rörelseområdet och använder kroppens fysiska resurser optimalt och inte maximalt. Både för din egen del och för omsorgstagaren.

Att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och förstå sambandet mellan högt arbetstempo, stress och belastningsskador.

Lösningsfokuserat arbetssätt utifrån kunskaper om grundprinciper som
verktyg att lösa en faktisk förflyttningssituation med hänsyn till miljö och mänskliga faktorer.

Att vara utbildare och handledare
Kursdeltagarna får konkreta verktyg för ett handledarskap som bygger på ett salutogent synsätt. Vi ser möjligheter i mötet med vårdpersonalen för att skapa delaktighet, dialog och samverkan kring förflyttningssituationerna. Grundläggande teorier kring pedagogik, metodik och motivation.

Vad bör vi tänka på som utbildare och handledare? Vi har alla olika lärstilar, dvs olika sätt att lära in. Vi går igenom de olika sätten du kan använda för att öka genomslagskraften i dina utbildningar och poängterar vikten av att lägga tyngdpunkten på praktiska övningar


Metodik

I metodiken ingår dels hur kursdeltagarna skall lära in, instruktören förmedla, hur
övningarna skall göras och vilket resultat vi skall uppnå. Även trivsel, motivation och förståelse ingår här.


Durewallmetodens basprogram

Basprogrammet ger grunden och förståelsen för en skonsam och energisnål arbetsmetodik.

 1. Principinlärning – genomgång och inlärning av biomekaniska principer som konkreta verktyg för en skonsam och energisnål arbetsmetodik. Samt principer för bemötande och god kommunikation.

 2. Kroppsmedvetenhetslära – medvetenhet om den egna kroppen såsom känslolära, koordination och kroppens varningssignaler

 3. Handkunskap – hur använder jag mina händer på ett avlastande och medvetet sätt? Vad förmedlar de i mötet med brukaren/ omsorgstagaren? Kroppsspråk och positiv beröring.

 4. Arbets- och skyddsställningar

 5. Rörelsemetodik – balans, koordination och rörelseövningar

 6. Kroppshanteringsmetodik – hur , var och med vilken kraft kan jag ta i brukaren/vårdtagaren med hänsyn till etiska, resursbevarande och ergonomiska perspektiv.

 7. Hjälpmedelsmetodik – genomgång av de vanligaste hjälpmedlen med perspektiv på nytta och risk

 8. Bedömningsteknik – träning i att se hur en förflyttning genomförs och hur jag kan vägleda omvårdnadspersonalen för att minimera ansträngning och risker i förflyttningssituationen.

Förflyttningstekniker

Förflyttningarna görs utifrån olika förutsättningar som t ex ensamarbete, två hjälpare, med och utan hjälpmedel och utifrån olika funktionsnivåer hos omsorgstagaren/patient.

 • Vändningar i säng
 • Förflyttning högre i säng
 • Förflyttning i och ur säng
 • Förflyttning i och ur stol
 • Förflyttning från säng-rullstol-säng
 • Förflyttning rullstol-toalett-rullstol
 • Få igång, stödja och vända stående
 • Placering av lyftsele

I alla moment tar vi hänsyn till personens egna förmågor.
Under dagarna varvar vi teori och praktik. De praktiska förflyttningarna kan anpassas till gruppens behov och önskemål.

Upplägg

Utbildningen omfattar tre dagars teori och praktisk träning i förflyttningskunskap. Dessutom innehåller utbildningen moment som ger grundläggande kunskaper i att handleda, instruera och utbilda personal i förflyttningssituationer.

Arbetssättet tillvaratar både personalens behov av en skonsam arbetsmetodik och vårdtagarens möjligheter att vara delaktig. Det ger en skonsam och trygg vård som även är funktionsbevarande. Vi lägger också stor vikt vid bemötande och kommunikation för att skapa en behaglig vårdsituation för alla parter.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Förflyttningskunskap för sjukgymnaster, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 15 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Jenny Lind
21 dec 2022

Kunnig och bra instruktion, relevant innehåll. Mycket praktisk övning.

5/5
Linda Persson
21 dec 2022

5 av 5

5/5
Maria Hellgren
15 dec 2022

5 av 5

Durewall institutet AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Våra utbildningar gör skillnad. 

Durewall Institutet är ett väletablerat nationellt kunskaps- och utbildningscentrum inom bl a förflyttningskunskap, bemötande och självskydd.Som Sveriges äldsta och mest erfarna utbildningsverksamhet inom arbetsmetodik erbjuder vi utbildningar och kompetenshöjande insatser.Vi genomför öppna utbildningar, instruktörsutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi genomför även...

Läs mer om Durewall institutet AB och visa alla utbildningar.

Highlights