Visa utbildning.se som: Mobil

AFS 2015:4

AFS 2015:4 Arbetsmiljö

AFS 2015:4 Arbetsmiljö

Från 31 mars 2016 gäller deras nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Målet med de nya reglerna är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Vad innebär de nya kraven?

De nya reglerna för arbetsmiljö omfattar följande punkter:

Arbetsbelastning

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställa har en hälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Arbetsgivaren bör arbeta förebyggande genom att exempelvis ge möjlighet till återhämtning eller ändra prioriteringsordning.

Arbetstider

Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Arbetsgivaren ansvarar för att planera arbetstiderna så att de inte leder ohälsa och att det finns tid för återhämtning.

Motverka särbehandling

Arbetsgivaren ansvarar för att det är tydliggjort att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, exempelvis genom att upprätta en policy och se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp. Chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras.   

Tydliga mål

Arbetsgivaren ska sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.   

Vilka berörs av AFS 2015:14?

  • chefer
  • arbetsledare
  • skyddsombud
  • arbetsmiljöansvariga

Läs mer här: Psykosocial arbetsmiljö – vad betyder nya reglerna (AFS 2015:4)?