Visa utbildning.se som: Mobil

Kvinnligt och manligt ledarskap – myt eller sanning?

Det finns en bild av att det råder skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. En bild som återkommer i flertal artiklar och böcker om ledarskap. Den manliga ledaren beskrivs som trovärdig, beslutsam och auktoritär medan den kvinnliga ledaren skildras som anpassningsbar, konsensussökande och fokuserar på relationer snarare än mål. Men stämmer verkligen detta? Eller är det en förlegad rest från en svunnen tid? Den frågeställningen tänker vi bena ut i den här artikeln.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

På senare tid har det släppts ett antal forskningsrapporter och avhandlingar om kvinnligt och manligt ledarskap. Bland annat har Göteborgs Universitet gjort en studie på nära 7 000 jobbansökningar och de personlighetstest som genomförts i samband med dem. I studien mätte forskarna ledarskap utifrån åtta egenskaper som kunde urskiljas ur personlighetstesten. Egenskaper som humörjämvikt, initiativkraft och viljestyrka. Resultaten visade att det knappt förekom några skillnader mellan könen.

På sju av åtta punkter gick det inte att skilja dem åt. Den enda egenskapen som gick att se någon skillnad på var i riskvilligheten, där män visade sig vara mer riskbenägna. Enligt Trevor Archer som ledde studien kan denna skillnad ha en biologisk eller social orsak. En ökad riskbenägenhet bland män kan även ses i andra sammanhang. Bland annat i bilkörande, där män är mer benägna att ta risker och löper i längden större risk att vara med om en olycka. Men enligt forskarna bakom studien gick de största skillnaderna i ledaregenskaper att se mellan olika åldersgrupper, inte kön.

Olika förutsättningar för kvinnliga och manliga ledare

Det har kommit ut tre olika intressanta doktorsavhandlingar från svenska universitet de senaste har som studerat ledarskap inom kvinnodominerande offentliga verksamheter. Enligt dessa studier är en av de stora anledningarna till att det uppfattas som att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns ledarskapsstilar att förutsättningarna att lyckas är markant sämre i kvinnodominerande branscher än i mansdominerande branscher. Det är både större resursbrist och sämre arbetsmiljö i kvinnodominerande branscher. Detta spiller över på synen av manligt och kvinnligt ledarskap. Men skillnaderna beror alltså mer på själva branschen och skillnaderna i förutsättningar mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrkeskårer.

Enligt en av forskarna bakom studien, Lisa Björk på Göteborgs universitet, är det närmast ointressant att studera manligt och kvinnligt ledarskap. Det är istället organisationens och branschens könsfördelning som är intressant att titta på.

 

Kvinnligt vs manligt ledarskap

Skillnader mellan kvinnor och mäns ledarskap i olika branscher är ett område som studerats allt flitigare på senare tid. En studie som publicerades i tidskriften Journal of Applied Psychology fann att organisationskulturen spelar en viktig roll för hur kvinnliga och manliga ledare lyckas i sina uppdrag. I traditionellt mansdominerande branscher som militären och byggbranschen fann man att manliga ledare upplevdes som mer effektiva. I kvinnodominerande branscher som utbildningssektorn och socialtjänsten upplevdes kvinnliga ledare som de mest effektiva cheferna. Studien fann dock att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de olika könens ledarskapsstil. Vare sig självupplevda skillnader eller skillnader i hur andra såg på manliga och kvinnliga led

Studier har visat på vissa skillnader, men...

Det finns däremot studier som visar på att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Bland annat visade en studie som publicerades 2001 i tidskriften Women in Management Review, att kvinnor i högre grad än män använder sig av en transformativ ledarskapsstil. Ett transformativt ledarskap handlar om att coacha medarbetare och lägger fokus på interaktion, diskussion och kommunikation inom teamet. I samma studie fann man att män i högre grad förlitade sig på transaktionellt ledarskap. Det är en mer direkt och resultatfokuserad ledarskapsstil där ledaren styr och medarbetarna följer.

Dessa skillnader behöver dock inte betyda att det finns en inneboende skillnad mellan mäns och kvinnors ledarskap. I en amerikansk studie från 2008 om stereotypa föreställningar om ledare diskuteras hur skillnaden i manligt och kvinnligt ledarskap till mångt och mycket beror på hur de olika könsrollerna är konstruerade. Kvinnor förväntas i högre grad vara mer känsliga, medan män förväntas vara mer styrande. Synen på vad som är en effektiv ledare skiljer sig även åt mellan könen. En manlig ledare behöver endast uppvisa beslutsamhet för att uppfattas som effektiv. Medan kvinnliga ledare oftare behöver uppvisa både en känslig och involverande sida såväl som en stark sida för att uppfattas som effektiv. Dessa förväntningar skapar i sin tur skillnader i ledarskapsbeteendet mellan män och kvinnor.

Här kan du läsa mer om olika ledarskapsstilar.

Kvinnligt och manligt är ingen bra uppdelning

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns små skillnader i ledarskapsstilarna mellan män och kvinnor. Men det beror inte nödvändigtvis på någon egentlig skillnad mellan könen, utan har troligtvis sitt ursprung i olika strukturella och sociala konstruktioner. Vill man måla med breda penseldrag kan man säga att kvinnligt ledarskap är mer relationellt och transformativt. Medan manligt ledarskap är mer resultatinriktat och mer riskbenäget. De flesta forskare som studerat området anser dock att det finns andra faktorer som i högre grad påverkar skillnader i ledarskap på individnivå. Kvinnligt vs. manligt ledarskap må jämföras i olika artiklar nu och då, men det är ingen förklaringsmodell som håller särskilt väl för närmare granskning.

Hela ledarskapsguiden hittar du här

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-06-12

Ledarskapsguiden

Välkommen hit! Om du har funderingar om ledarskap vågar vi bestämt påstå att du är på rätt plats. Detta är nämligen utbildning.se:s omfattande ledarskapsguide. En omsorgsfull samling av nyttig kunskap för dig som vill växa som ledare.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-11-20

Bra ledarskap – vad innebär det att vara en bra ledare?

Vad som definierar ett bra ledarskap skiljer sig åt beroende på vem du frågar. I vissa studier påstås det att ett resultatorienterat ledarskap är det enda rätta, medan andra hävdar att relationsorienterade ledare är de mest framgångsrika. Tittar man på många av de TED-talks om ledarskap som finns där ute, verkar istället visionen vara det viktigaste en ledare kan tillföra.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-05-29

Välj rätt ledarskapsutbildning

Att välja rätt ledarskapsutbildning kan vara svårt om du inte riktigt vet vad det är du behöver eller vad som finns. Med denna artikel vill vi ge dig tips om hur du kan tänka kring vad du behöver för kunskap – ska den vara konkret, generell eller utvecklande? Vi vill också tipsa dig om de olika typer ledarskapsutbildningar som vi har samlat här på utbildning.se.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!