Visa utbildning.se som: Mobil

Kvinnligt och manligt ledarskap – myt eller sanning?

Det finns en bild av att det råder skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap. En bild som återkommer i flertal artiklar och böcker om ledarskap. Den manliga ledaren beskrivs som trovärdig, beslutsam och auktoritär medan den kvinnliga ledaren skildras som anpassningsbar, konsensussökande och fokuserar på relationer snarare än mål. Men stämmer verkligen detta? Eller är det en förlegad rest från en svunnen tid? Den frågeställningen tänker vi bena ut i den här artikeln.

Den här artikeln ingår i vår serie, Ledarskapsguiden.

På senare tid har det släppts ett antal forskningsrapporter och avhandlingar om kvinnligt och manligt ledarskap. Bland annat har Göteborgs Universitet gjort en studie på nära 7 000 jobbansökningar och de personlighetstest som genomförts i samband med dem. I studien mätte forskarna ledarskap utifrån åtta egenskaper som kunde urskiljas ur personlighetstesten. Egenskaper som humörjämvikt, initiativkraft och viljestyrka. Resultaten visade att det knappt förekom några skillnader mellan könen.

På sju av åtta punkter gick det inte att skilja dem åt. Den enda egenskapen som gick att se någon skillnad på var i riskvilligheten, där män visade sig vara mer riskbenägna. Enligt Trevor Archer som ledde studien kan denna skillnad ha en biologisk eller social orsak. En ökad riskbenägenhet bland män kan även ses i andra sammanhang. Bland annat i bilkörande, där män är mer benägna att ta risker och löper i längden större risk att vara med om en olycka. Men enligt forskarna bakom studien gick de största skillnaderna i ledaregenskaper att se mellan olika åldersgrupper, inte kön.

Olika förutsättningar för kvinnliga och manliga ledare

Det har kommit ut tre olika intressanta doktorsavhandlingar från svenska universitet de senaste har som studerat ledarskap inom kvinnodominerande offentliga verksamheter. Enligt dessa studier är en av de stora anledningarna till att det uppfattas som att det finns en skillnad mellan kvinnor och mäns ledarskapsstilar att förutsättningarna att lyckas är markant sämre i kvinnodominerande branscher än i mansdominerande branscher. Det är både större resursbrist och sämre arbetsmiljö i kvinnodominerande branscher. Detta spiller över på synen av manligt och kvinnligt ledarskap. Men skillnaderna beror alltså mer på själva branschen och skillnaderna i förutsättningar mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga yrkeskårer.

Enligt en av forskarna bakom studien, Lisa Björk på Göteborgs universitet, är det närmast ointressant att studera manligt och kvinnligt ledarskap. Det är istället organisationens och branschens könsfördelning som är intressant att titta på.

 

Kvinnligt vs manligt ledarskap

Skillnader mellan kvinnor och mäns ledarskap i olika branscher är ett område som studerats allt flitigare på senare tid. En studie som publicerades i tidskriften Journal of Applied Psychology fann att organisationskulturen spelar en viktig roll för hur kvinnliga och manliga ledare lyckas i sina uppdrag. I traditionellt mansdominerande branscher som militären och byggbranschen fann man att manliga ledare upplevdes som mer effektiva. I kvinnodominerande branscher som utbildningssektorn och socialtjänsten upplevdes kvinnliga ledare som de mest effektiva cheferna. Studien fann dock att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de olika könens ledarskapsstil. Vare sig självupplevda skillnader eller skillnader i hur andra såg på manliga och kvinnliga led

Studier har visat på vissa skillnader, men...

Det finns däremot studier som visar på att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Bland annat visade en studie som publicerades 2001 i tidskriften Women in Management Review, att kvinnor i högre grad än män använder sig av en transformativ ledarskapsstil. Ett transformativt ledarskap handlar om att coacha medarbetare och lägger fokus på interaktion, diskussion och kommunikation inom teamet. I samma studie fann man att män i högre grad förlitade sig på transaktionellt ledarskap. Det är en mer direkt och resultatfokuserad ledarskapsstil där ledaren styr och medarbetarna följer.

Dessa skillnader behöver dock inte betyda att det finns en inneboende skillnad mellan mäns och kvinnors ledarskap. I en amerikansk studie från 2008 om stereotypa föreställningar om ledare diskuteras hur skillnaden i manligt och kvinnligt ledarskap till mångt och mycket beror på hur de olika könsrollerna är konstruerade. Kvinnor förväntas i högre grad vara mer känsliga, medan män förväntas vara mer styrande. Synen på vad som är en effektiv ledare skiljer sig även åt mellan könen. En manlig ledare behöver endast uppvisa beslutsamhet för att uppfattas som effektiv. Medan kvinnliga ledare oftare behöver uppvisa både en känslig och involverande sida såväl som en stark sida för att uppfattas som effektiv. Dessa förväntningar skapar i sin tur skillnader i ledarskapsbeteendet mellan män och kvinnor.

Här kan du läsa mer om olika ledarskapsstilar.

Kvinnligt och manligt är ingen bra uppdelning

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns små skillnader i ledarskapsstilarna mellan män och kvinnor. Men det beror inte nödvändigtvis på någon egentlig skillnad mellan könen, utan har troligtvis sitt ursprung i olika strukturella och sociala konstruktioner. Vill man måla med breda penseldrag kan man säga att kvinnligt ledarskap är mer relationellt och transformativt. Medan manligt ledarskap är mer resultatinriktat och mer riskbenäget. De flesta forskare som studerat området anser dock att det finns andra faktorer som i högre grad påverkar skillnader i ledarskap på individnivå. Kvinnligt vs. manligt ledarskap må jämföras i olika artiklar nu och då, men det är ingen förklaringsmodell som håller särskilt väl för närmare granskning.

Hela ledarskapsguiden hittar du här

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Tydlig kommunikation viktigt både internt och externt för en informationschef

Intervju med Mia Wahlberg som är ny informationschef på utbildning.se. Då man till största delen jobbar med det digitala, och matchar kursdeltagare med 8.000 utbildningar av 400 utbildningsföretag, finns det ständigt något att förbättra. Mia har fördelat om vissa arbetsuppgifter inom informationsavdelningen, för att bättre kunna möta de olika målgruppernas behov. Dessutom görs numera löpande olika A/B-tester.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-01-04

”Utan utbildning hade jag varit buffelherde nu”

Redan som tonåring drömde Himanshu om att få studera på en högre akademisk nivå. Fascinerad av de utländska universitetens blanka informationsblad satt han i föräldrahemmet i Delhi, Indien och smidde planer om att en dag få läsa en MBA-utbildning.Det fanns bara ett problem.Hans familj tillhör Dalit, en samhällsgrupp där en högre akademisk utbildning är näst intill otänkbar.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-11-13

6 egenskaper en bra coach måste ha

För att bli en framgångsrik coach krävs tid samt tålamod.Dessutom krävs det grundläggande färdigheter som kan ta dig från det ordinära till det extraordinära.Varje sådan färdighet måste praktiseras kontinuerligt En bra coach förstår vikten av uppmuntran.När du står inför en knivig situation kan en bra coach hjälpa dig tillbaka på rätt spår med hjälp av stöd och uppmuntran.

Läs mer
Om utbildning.se

utbildning.se är portalen där du hittar kompetensutveckling för att utvecklas inom alla branscher. Tusentals kurser över hela Sverige. Alla våra tjänster är kostnadsfria att använda.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!