Visa utbildning.se som: Mobil

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

VJS - en del av Karnov Group
Kort om utbildningen
1 dag
8 900 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

Syftet med kursen är att ge en överblick av skyddet för centrala förvaltningsrättsliga principer med fokus på kraven på legalitet, proportionalitet och opartiskhet. Dessa är sedan länge centrala i svensk rätt men kodifieras genom den föreslagna 5§ i förslaget till Ny förvaltningslag. Dessa principer är även relevanta genom de krav som EU-rätten ställer på medlemsstaternas förvaltningsrätt.

Kursen behandlar ett antal centrala materiella principer: legalitets-/rättssäkerhetsprincipen (jfr EU-rättens allmänna rättsprinciper, Art. 50 EU-stadgan, Art. 7 EKMR, RF 2:10 och den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipen), samt förbuden mot retroaktivitet, rättskraft och undantag från legalitetsprincipen i en europeisk kontext. I anslutning till legalitetsprincipen behandlas också frågor om kraven på proportionalitet (5 § förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 8-11 EKMR, och Art. 52 EU-stadgan) och opartiskhet (1:9 RF, 5 § förslaget till Ny förvaltningslag, Art. 14 EKMR och Art. 20 EU-stadgan) som en del av förvaltningsrätten.

Det aktualiserar frågor om laglighet i vid bemärkelse vad avser krav på rättsligt stöd för myndigheters handlande i allmänhet och ingripanden mot enskilda i synnerhet, liksom frågor om retroaktivitet, rättskraft och berättigade förväntningar.

Kursen går igenom de allmänna förvaltningsrättsliga principerna i enskilda ärenden som fått en ökad betydelse i.o.m. implementering av EKMR och Sveriges medlemskap i EU. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till praktiskt verksamma jurister som arbetar med tillämpning av förvaltningsrättsliga regler.

Plats

Centrala Stockholm

Utdrag från programmet

9.00 - 9.30 Registrering, kaffe och smörgås


9.30 - 10.30 Den europeiserade förvaltningsrätten:
- EU-rätten och EKMR och dess krav på svensk rätt
- Företrädesprincipen
- Lojalitetsprincipen
- EU-rättens tillämplighet
- Motstridiga krav från EU-rättens och EKMR:s sida i svensk rätt?

(10.30 - 10.45 Kaffe)


10.45 - 12.00 Legalitetsprincipen i en europeisk kontext
- Föreskriftskravet i svensk rätt
- Formella krav på normgivning
- Varierande föreskriftskrav på olika rättsområden
- Delegerad normgivning
- EU-rättsliga regler och legalitetsprincipen


(12.00 - 13.00 Lunch)


13.00 - 14.00 Retroaktivitet och rättskraft i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Tillåten retroaktivitet
- Gynnande respektive betungande retroaktivitet
- Obillig retroaktivitet
- Avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen
- Rättskraft, negativ rättskraft respektive berättigade förväntningar

14.00 - 15.00 Proportionalitetskrav i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Proportionalitetskravet i svensk rätt
- Proportionalitetskravet i EU-rätten
- Allmän avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
- Proportionalitetskravet och grundläggande rättigheter


(15.00 - 15.15 Kaffe)


15.15 - 16.30 Opartiskhet och lika behandling i svensk förvaltningsrätt och EU-rätten
- Lika behandling i svensk rätt
- Lika behandling i EU-rätten
- Räckvidden hos kravet på lika behandling.
- Opartiskhetskravets adressater: förvaltningen och lagstiftaren
- Förbud mot ovidkommande hänsyn
- Intressekonflikter
- Bundenhet vid faktiska bedömningar

16.30 - 16.45 Avslutande frågestund

Kursinnehåll

Kursen kommer att behandla bl.a. följande programpunkter:

  • Vilka är kraven på rättsligt stöd i myndigheternas arbete
  • Vilka är kraven på författningsstöd i myndighetsutövning
  • Finns det begränsningar vad gäller skönsmässiga bedömningar?
  • Kan rättsregler tillämpas retroaktivt?
  • Varierar kraven på olika rättsområden?
  • Får myndigheten ändra sig när något väl har beslutats?
  • Binds myndigheten av sina egna bedömningar?
  • Vad följer av kravet på opartiskhet i svensk rätt?
  • Är kraven på opartiskhet och lika behandling de samma i svensk rätt och EU-rätten?
  • Påverkas svaren på frågorna av huruvida EU-rätten är tillämplig eller inte?

Investering

8900 kr exkl. moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, kaffe och smörgås, lunch och fika.

Kursledare

Föreläsaren Carl Lebeck är jur.kand. och doktorand i offentlig rätt (statsrätt) vid Stockholms Universitet. Han har mastersexamina i juridik från Oxford University och Harvard Law School. Han har författat ett antal publikationer om konstitutionella och offentligrättsliga frågor såväl i svensk rätt som i EU-rätten. Han undervisar i EU-rätt och offentlig rätt vid universitet och för praktiker.

Examen, diplom m.m.

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6,5 kvalificerade kurstimmar. Intyg skickas till deltagarna efter genomförd utbildning. Litteratur: Carl Lebeck, EU-stadgan - en introduktion (Studentlitteratur, 2013).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

VJS - en del av Karnov Group

VJS - en del av Karnov Group

Med vårt breda kursutbud och våra välrenommerade juridiska experter erbjuder vi kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med juridiska frågeställningar. Som kurs­deltagare hos VJS får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg som du har omedelbar nytta av i din dagliga...


Läs mer om VJS - en del av Karnov Group och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

VJS - en del av Karnov Group

Box 6430
113 82 Stockholm

 Visa telefonnummer