Visa utbildning.se som: Mobil

Villkorstolkning inriktning skadeförsäkring

Svenska Försäkringsföreningen
Kort om utbildningen
Längd: 1 dag
Pris: 5 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-11-15 08:30 - Stockholm
   
Ort: Stockholm
Typ: Öppen utbildning

Kursbeskrivning

Tolkning och tillämpning av skadeförsäkringsvillkor.

Försäkringsavtalet är en särpräglad avtalstyp där allmänna civilrättsliga regler inte alltid är direkt tillämpliga. Försäkringsvillkor reglerar åtaganden vid framtida händelser på grund av orsaker som kan vara skiftande och svårförutsägbara. Villkoren är därför ofta abstrakt formulerade med oklar innebörd vid tillämpning på den senare inträffade händelsen. Dessutom har många försäkringsvillkor sin grund i historiska erfarenheter och formuleringar som gör att både ordval och syfte numera kan framstå som oklar. Tolkningen förutsätter därför ofta viss kännedom om försäkringsteknik, villkorshistorik och branschpraxis. Dessa förhållanden gör att tvister i domstol eller skiljeförfarande relativt ofta rör tolkningen av försäkringsvillkor.

Kursen ger en översikt av skadeförsäkringsavtalets särdrag och de principer och metoder som är tillämpliga vid tolkning av skadeförsäkringsvillkor. Genomgången baseras på vägledande domar och rättslitteraturen samt seminarieledarens långa praktiska erfarenhet inom området.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt yrke kommer i kontakt med tolkning och tillämpning av skadeförsäkringsvillkor – skadereglerare, produktutvecklare, försäkringsjurister, advokater, försäkringsförmedlare m.fl. Kursen passar både dig som arbetar inom försäkringsbranschen och på försäkringstagarsidan.

Kursinnehåll

  • Skadeförsäkringsavtalets särdrag
  • Allmänt om tolkning av försäkringsvillkor
  • Betydelsen av FALs bestämmelser vid tolkningen
  • Innebörden av särskilda begrepp såsom försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, m.m.
  • Tillämpning av vanliga villkorsrekvisit: orsaksfrågor, culpabedömning, bevisbörda och beviskrav, samt jämkning av försäkringsvillkor
  • Högsta domstolens praxis om tolkning av försäkringsavtal.

Upplägg

Dagen inleds med en orientering om skadeförsäkring och skadeförsäkringsavtal samt bakgrunden till och utformningen av skadeförsäkringsvillkor i allmänhet. Därefter går vi igenom de principer som i allmänhet gäller vid tolkning av försäkringsvillkor. 

Efter dessa allmänna avsnitt kommer vi att särskilt behandla tolkningen av vem försäkringen kan gälla för och vilka rättigheter och skyldigheter dessa kan ha. Vi går sedan vidare med att behandla hur allmänna principer om bevisning, orsakssamband, aktsamhet och skälighet tillämpas vid försäkringsavtal. Hänvisning sker till ett antal rättsfall från Högsta domstolen där frågorna har behandlats. 

Kursen avslutas med en genomgång av ytterligare ett tiotal avgöranden av Högsta domstolen som behandlar tolkningen av olika mer eller mindre vanliga skadeförsäkringsvillkor och illustrerar de tolkningsprinciper och metoder som tillämpas. En summarisk beskrivning av villkoret och tolkningsavgörandet i varje rättsfall delas ut till deltagarna. Deltagarna kommer också att få en sammanställning över tolkningsavgöranden av Högsta domstolen, däribland de fall som har diskuterats under kursen. 

Tid & plats

Kursen hålls i Svenska Försäkringsföreningens lokaler på Karlavägen 108, Stockholm.

Registrering med kaffe och frukostfralla från 8.30, kursen genomförs 9.00-16.00.

Investering

Företagsmedlem: 5 900 kr
Personlig medlem: 7 900 kr
Ej medlem: 8 500 kr

Alla priser anges exkl. moms.

Mat & logi

Frukostfralla,, lunch och fika ingår.

Kursledare

Birger Nydrén, LL.M UCLA, Jur. kand, Civ. ing. För närvarande egen juridisk verksamhet i Birger Nydrén SPE AB. Dessförinnan verksam vid G Grönberg Advokatbyrå, Stockholm (2012-2016), Chefsjurist Zurich Insurance Nordic (1998-2012), Chefsjurist Trygg-Hansa Näringslivsförsäkring (1993-1998). Tidigare bl a hos SEB Koncernjuridik och dåvarande Byggnadsstyrelsens Juristenhet. Ursprungligen entreprenadingenjör hos Skanska.

Skiljeman och rättegångsombud i ett antal försäkringstvister under de senaste tio åren. Författare till en rad artiklar i juridisk fackpress, och medförfattare till några böcker, angående främst skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Villkorstolkning inriktning skadeförsäkring, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är en fristående ideell förening som arbetar med kompetensutveckling och nätverkande i pensions- och försäkringsfrågor. Utbildningsverksamheten Svenska Försäkringsföreningens mål är att öka medlemmarnas attraktionskraft genom att utveckla och tillhandahålla både yrkesspecifik som generell kompetensutveckling inom försäkringsområdet samt...


Läs mer om Svenska Försäkringsföreningen och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Svenska Försäkringsföreningen

Karlavägen 108, 6tr
11526 Stockholm

 Visa telefonnummer