Visa utbildning.se som: Mobil

Kulturmiljövärden vid stadsutveckling

Studia
Kort om utbildningen
2 dagar
10 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-09-26 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Många städer och tätorter i landet växer nu snabbt, vilket innebär att ny bebyggelse och infrastruktur ofta planeras och utvecklas i centrala och kollektivtrafiknära lägen, där redan befintlig bebyggelse finns. I dessa förtätningsprojekt ställs ofta exploateringsintresset mot intresset att bevara byggnader och andra kulturmiljövärden. Frågorna kring hur man ska vikta de olika intressena för att skapa balans mellan utveckling och bevarande kommer ofta upp tidigt i processen.

Under denna kurs ökar du din kunskap hur du arbetar med stöd i PBL för att bevara och utveckla bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta miljöer.

Ur kursens innehåll:

  • Hur ska kommunen arbeta för att kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden utan att hindra samhällsutvecklingen?
  • Vilka verktyg finns för att bevara och utveckla kulturarvet i bebyggelsemiljöer?
  • PBL-anpassade kulturmiljöunderlag – hur blir du en bra beställare?
  • Rivningsförbud och skyddsbestämmelser – när har fastighetsägare rätt till ersättning?
  • Kulturmiljöfrågor i detaljplanen – hur använder du f, k och q och utformar planbestämmelser som ger skydd?
  • Kulturmiljöfrågor i bygglovskedet – var går gränsen för hur mycket fastighetsägaren kan förändra en byggnad eller tomt?
  • Hur utveckla befintliga bebyggda miljöer ”varsamt”?
  • Hur motivera för politiker att värna om kulturhistoriska värden?
  • Aktuella rättsfall – vilka lärdomar går att dra?

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som hanterar kulturmiljöfrågor i kommunala plan- och byggprocesser, som t.ex. stadsarkitekt, planarkitekt, bygglovsarkitekt, kommunantikvarie och politiker som beslutar om plan- och bygglovsärenden.

Kursledare

Carl-Gustaf Hagander, tekniskt råd, Mark- och miljööverdomstolen

Anna Krus, byggnadsantikvarie, Tengboms arkitekter

Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, Karlshamns kommun

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Kulturmiljövärden vid stadsutveckling, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Studia

Studia

Studia erbjuder högkvalitativa kurser och konferenser för dig som arbetar inom offentlig sektor i Sverige. Även andra intresserade är välkomna att delta på våra utbildningar. Kurs- och konferensprogrammen utformas i nära samråd med dig som yrkesverksam, och därmed säkerställer vi...


Läs mer om Studia och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Studia


 Visa telefonnummer