Visa utbildning.se som: Mobil

Skolsäkerhet – Programmet Tryggare Skola

SSK Säkerhetsakademien
Kort om utbildningen
1 dag
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Skolsäkerhet - Programmet Tryggare Skola

Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning till detta är svenska samhällets syn på att skolan ska vara en öppen och välkomnande miljö där att barnen som går i skolan ska trivas och inte uppleva sig instängda. Det som missats i detta är att en skola mycket väl kan vara både öppen, välkomnande och utformad på ett sånt sätt att barnen inte upplever sig instängda utan att för den skull vara öppen för vem som helst. Det handlar om att bygga skolan på ett säkert och bra sätt, att ha anpassade och väl fungerande rutiner, viss utrustning och personella tjänster och om att bedriva verksamheten på ett sätt som skapar en trygg och säker miljö där lärare kan lära ut och elever kan lära in.
SSK Säkerhetsakademien erbjuder tre olika delar inom skolsäkerhetsarbetet:


1. Utbildning för personal och elever som ger deltagarna de kunskaper som krävs avseende arbetet med:

 • Förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riskinventering etc)
  agerande i situationer (handlingsplaner)
 • Taktisk kommunikation (LRF, lågaffektivt bemötande, verbal Judo
 • Krispsykologi (krisreaktioner) enkelt krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)
 • Juridik (nödvärnsrätten, nödrätten)

Utbildningen ges under en heldag och följer den bindande föreskrift som avser ”Våld och Hot i arbetsmiljön – AFS 1993:2” vilken gäller alla arbetsplatser, all personal och på en skola även elever från 6 års ålder.

2. Fullständig genomgång och uppdatering av skolans säkerhet innehållande (Programmet Tryggare Skola - PTS):

 • Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)
 • Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal
 • Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)
 • Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc
 • Utbildning av lärare, elever och personal
 • Utbildning/information till föräldrar
 • Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd
 • Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal
 • Uppföljning av vidtagna åtgärder

Detta skolsäkerhetsarbete syftar till att öka säkerheten och tryggheten på skolan genom att göra ett fullständigt omtag kring skolans arbetsmiljö.

Åtgärden följer följande struktur:
Utred – Analysera – Åtgärda – Följ upp – Utvärdera

Denna struktur innebär att man följer ett forskningsbaserat arbetssätt vilket vanligen leder till en stor förändring på den arbetsplats som väljer att använda sig av det.


3. Utbildning till Certifierad Skolsäkerhetsspecialist (CSSS) vilket innebär att man får sådana kunskaper att man kan leda säkerhetsarbetet på en skola. Utbildningen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet i Uppsala. Den ger deltagarna en instruktörskompetens och går igenom:

 • Fysisk arbetsmiljö (lås, glas, larm, brand, utemiljö, kemisk förvaring)
 • Informationssäkerhet (rutiner, utrustning)
 • Mobbning (förebyggande arbete, utredning, åtgärder, efterarbete)
 • Samordningsansvar (samordna kontakter med polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, fritidsgårdar, ideella föreningar etc)
 • Riskinventering och riskanalys (genomförande av praktisk och användbar modell)
 • Hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbete på en skola - instruktörsutbildning)
 • Skapande av handlingsplaner och policys (användbara och utvärderade handlingsplaner som fungerar)
 • Implementering av säkerheten (modell för implementering av säkerhetsarbetet)
 • Samtalsteknik (modell för samtal om svåra frågor)
 • SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)
 • Säkerhetsutrustning (kameror, förvaring etc)
 • SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)
 • Taktisk kommunikation (vetenskapligt grundad modell)
 • Konflikthantering (vetenskapligt baserad modell)
 • Självskydd och kontrollteknik (enkelt och forskningsbaserat system som ger bästa effekt i kombination med lägsta skaderisk)
 • Pågående Dödligt Våld – PDV (agerande och efterarbete)
 • Kris och katastrofarbete (modell för att öva på att hantera mycket svåra krissituationer)
 • Akutsjukvård (L-ABC, MAP, HLR, Hjärtstartare)
 • Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, AFS 1993:2, 1996:6, kameralagen etc)

Utbildningen pågår under ett års tid, med ett antal dagars möten per månad och ett avslutande möte med kompetenskontroll. Mellan dessa möten tillkommer självstudier och praktiska övningar vilket innebär att man genomför hemuppgifter på den skola man är anställd. Varje ”block” avslutas med att deltagarna skriver en sammanfattning vilken är att se som en liten ”tenta” där man ska uppnå godkänt resultat.

Målgrupp

Lärare, skolledning, personal inom skolor

Kursinnehåll

Heldagsutbildningen innehåller:

Förebyggande åtgärder (metod, föreskrift, nulägesanalys, riskanalys)

Krispsykologi och krisstöd (enligt den senaste traumaforskningen)

Taktisk kommunikation (hur man på ett vetenskapligt baserat och empiriskt utprövat sätt kan få personer att göra som man vill)

Juridik (nödvärnsrätt etc)

Enkelt självskydd (teknik för att kunna skydda sig själv, sina kollegor och elever som utsätts för våld) som inte är en japansk kampsport!

Programmet Tryggare Skola - PTS innehåller en fullständig genomgång och uppdatering av skolans säkerhet:


Säkerhetsinventering (genomgång av befintliga rutiner, lokaler, utrustning, personella tjänster)

Riskinventering i form av enkätundersökning, intervjuer och samtal med lärare, elever, föräldrar och personal

Riskanalys (sammanställning av allt insamlat material och analys av detta)

Framtagande och anpassning av riktlinjer, handlingsplaner, efterarbete etc

Utbildning av lärare, elever och personal

Utbildning/information till föräldrar

Implementering av säkerheten på arbetsplatsen genom handledning och stöd

Övning av hanterandet av olika typer av incidenter för lärare, elever och personal

Uppföljning av vidtagna åtgärder

Utbildningen till Certifierad Skolsäkerhetsspecialist innehåller:

Fysisk arbetsmiljö (lås, glas, larm, brand, utemiljö, kemisk förvaring)

Informationssäkerhet (rutiner, utrustning)

Mobbning (förebyggande arbete, utredning, åtgärder, efterarbete)

Samordningsansvar (samordna kontakter med polis, socialtjänst, näringsliv, föräldrar, fritidsgårdar, ideella föreningar etc)

Riskinventering och riskanalys (genomförande av praktisk och användbar modell)

Hot och våld (förebyggande åtgärder, hanterande av situationer och efterarbete på en skola - instruktörsutbildning)

Skapande av handlingsplaner och policys (användbara och utvärderade handlingsplaner som fungerar)

Implementering av säkerheten (modell för implementering av säkerhetsarbetet)

Samtalsteknik (modell för samtal om svåra frågor)

SSA (Systematiskt Säkerhetsarbete)

Säkerhetsutrustning (kameror, förvaring etc)

SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)

Taktisk kommunikation (vetenskapligt grundad modell)

Konflikthantering (vetenskapligt baserad modell)

Självskydd och kontrollteknik (enkelt och forskningsbaserat system som ger bästa effekt i kombination med lägsta skaderisk)

Pågående Dödligt Våld – PDV (agerande och efterarbete)

Kris och katastrofarbete (modell för att öva på att hantera mycket svåra krissituationer)

Akutsjukvård (L-ABC, MAP, HLR, Hjärtstartare)

Juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, AFS 1993:2, 1996:6, kameralagen etc)

Garantier

Alla våra utbildningar omfattas av får "Nöjd-kund-garanti".

Upplägg

Enligt önskemål.

Tid & plats

Enligt önskemål. Vi arbetar över hela landet och har egna lokaler i Uppsala.

Utbildningen till Certifierad Skolsäkerhetsspecialist ges över 6 månader i Uppsala.

Investering

Vänligen begär specifik offert.

Kursledare

Hansi Stafbom, VD, personsäkerhetsspecialist, utbildare, Diplomerad KOBTIVA-instruktör

* grundade säkerhetsföretaget SSK Säkerhetsakademien 1989
* är diplomerad säkerhetschef
* är säkerhetschef/-ansvarig/-konsult för flera organisationer och företag bl a banker och behandlingshem
* har utbildat mer än 30.000 personer i hot- och våldshantering inom alla möjliga typer av verksamheter
* är av polishögskolan utbildad i problemorienterat brottsföre¬byggande arbete
* har skrivit ett flertal säkerhetspolicys och handlingsplaner inom hot och våld för bl a skolor, behandlingshem, kommuner, landsting, organisationer och socialtjänst
* är en av grundarna till ISSA (International School Safety Association)
* har genomgått ett flertal utbildningar inom skolsäkerhet i USA med allt från grundläggande säkerhets- och trygghetsarbete till hanterande av en terrorattack mot en skola
* är legitimerad instruktör i Taktisk kommunikation – Verbal Judo, och är den enda i Sverige som gått utbildningen för grundaren Dr George Thomson
* har skapat en metod för hot- och konflikthantering som har vetenskaplig bas och som är både enkel att lära sig och enkel att använda
* är av polishögskolan utbildad instruktör i självskydd och konflikthantering för vårdpersonal, väktare och ordningsvakter
* har tränat och instruerat olika typer av självskydd i mer än 35 år
* skapade 1989 SSK Självskydd och kontrollteknik, ett självskyddssystem som blivit mycket uppskattat och som nu används inom psykiatrin, socialtjänsten, behandlingshem och andra verksamheter där man behöver kunna skydda både sig själv och angriparen i situationer med verkligt våld. Sedan 1999 använder även polisen denna typ av system.
* är utbildad instruktör i agerande vid vapenhot och skydd av tjänstevapen för väktare, skyddsvakter och poliser
* är utbildad instruktör gällande fortbildning i självskydd, ingripandeteknik och omhändertagande för ordningsvakter, väktare och poliser
* är utbildad och har erfarenhet från arbete som ordningsvakt och livvakt inom näringslivet, vid restauranger, konserter och inom socialtjänsten sedan -92
* har skrivit boken ”Rånsäkerhet” (Liber förlag, 2005)
* har skrivit boken ”Hot och våldshantering i praktiken” (Columbus förlag, 2017)
* har skrivit boken om ”KOBTIVA – Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (Columbus förlag, 2015)
* drev mellan 1999 - 2014 SSK Hoppet, HVB-hem för ungdomar mellan 13-18 år med sociala problem
* är utbildad inom – droger, tecken och symtom
* är diplomerad ART-instruktör
* är utbildad inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT)
* är utbildad inom salutogent arbetssätt
* är professionell integrationssamordnare genom en internationell utbildning i Holland
* är utbildad inom LABC, HLR, MAP
* har skapat en ny behandlingsmetod under medverkan av Anders Engquist (fil dr, leg psykolog, leg. terapeut, författare etc) som kallas ”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen” (KOBTIVA), en evidensbaserad, brottspreventiv metod för ungdomar med sociala problem
* var en av huvudintressenterna i organisationen ”Tryggare Uppsala Län” som drevs av Länsstyrelsen 2012-2017 där även alla kommuner i länet, landstinget och polisen ingick.

Patric Stacksjö, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är utbildad ART-Master och har utbildat tränare runt om i landet under lång tid
* är utbildad i salutogent synsätt och KASAM
* är utbildad KBT AD-terapeut
* är utbildad ”Motivatör”
* är utbildad i BBIC hos Socialstyrelsen Stockholm
* är utbildad i MI, motiverande intervju
* har genomgått utbildning inom missbruk och beroende, RIM projektet
* är av SSK utbildad instruktör inom hot- och våldshantering, brottsprevention, självskyddstekniker och kontrolltekniker för olika arbetsgrupper

* har utbildat mer än 10.000 personer
* har arbetat med konflikthantering och kommunikation sedan mitten av 90-talet
* är metalicensierad ”Kommunikolog” med expertkompetens inom förändringsarbete på individ, grupp och organisationsnivå
* är utbildad i Psykologisk första hjälpen Röda Korset
* har genomgått utbildning inom kris och medmänskligt stöd av Röda Korset
* har genomgått utbildning i första hjälpen/Hjärt- lungräddning av Röda Korset
* har utbildats i avlastningssamtal via Röda Korset
* är aktiv som gruppledare/avlastare för Röda Korsets Krisgrupp Arlanda Swedavia
* har tränat och instruerat i flera olika former av kampsporter och självförsvar sedan tonåren
* har genomgått utbildning i Crisis Comprehension Adaptive Model Avancerad Nivå
* är diplomerad instruktör inom Taktisk kommunikation – Verbal Judo
* är utbildad personskyddsspecialist (ESP) och auktoriserad Bodyguard via Academia Praetoriae Mundi, A.P.M.

Sofia Bennis, personsäkerhetsspecialist, utbildare, instruktör

* är i grunden utbildad inom vård och omsorg med inriktning på barn och ungdom
* 35 års arbetslivserfarenhet
* är utbildad inom HLR, LABC och MAP (första-hjälpen)
* har genomgått ett stort antal fristående kurser inom psykologi och personlig utveckling i mer än 25 år såsom Yoga, meditation, ”Mindfulness”, NLP (Neurolingvistisk programmering) IDT- The new Identity Process, med fokus på känslolivet, utlevelse och bonding.
* har arbetat i ledande positioner i mer än 10 år såsom Country Manager, Regionchef och Distriktschef inom bland annat säkerhets- och bevakningsbranschen
* har arbetat på ett utredningsboende för föräldrar och barn
* har arbetat som förhandlare
* brinner för barn och ungdomars rättigheter, välmående, konstruktiv kommunikation & konflikthantering samt mänskliga relationer och beteendemönster
* har utbildat och coachat inom konflikthantering och kommunikation under många år
* är utbildad inom personsäkerhet och har arbetat med att skydda hotade personer inom skyddat boende samt skyddat hotade personer under transport
* är utbildad instruktör inom hot- och våldshantering
* har genomgått utbildning inom ”självförsvar för vårdpersonal”, s.k. ”mjukt självförsvar”
* har genomfört ett stort antal utbildningar inom hot och våld för olika personalgrupper som t ex socialtjänsten, vården och skolan

Examen, diplom m.m.

Alla deltagare får ett intyg/diplom efter genomgången utbildning. Om man genomgår utbildning till Certifierad Skolsäkerhetsspecialist (CSSS) får man en certifiering som gäller i ett år. Därefter kompletterar man med en heldagsutbildning och har därefter certifieringen i ytterligare ett år o s v.

Certifieringen säkerställer deltagarens kunskapsnivå och kvalitet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Skolsäkerhet – Programmet Tryggare Skola, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,6

Baseras på 49 recensioner.

Susanne
(4)
Bara att fokusera en hel dag på dessa frågor borde vi göra varje år
Emelie
(5)
Kursen och kursledaren bra. Ålder och erfarenhet hos kursdeltagare avgörande för hur man uppfattar det. Mycket bra för unga oerfarna.
Nina
(5)
Mycket väl godkänt!

SSK Säkerhetsakademien

SSK Säkerhetsakademien

Säkerhetsakademien, har sedan slutet av 1980-talet arbetat med utbild­ningar för företag, förvaltningar, organisationer och privatpersoner inom området ”personlig säkerhet”. Utbildningarna har bl a omfattat hot och våld, konflikthantering, rånsäkerhet, självskydd och kontrollteknik. Säkerhetsakademien har sitt säte i Uppsala men har...


Läs mer om SSK Säkerhetsakademien och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

SSK Säkerhetsakademien

Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 49 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 155 recensioner.
Alla recensioner för arrangören