Inga recensioner än

Politikerutbildning på 4 orter

Piku Utbildningar, i Malmö (+3 orter)
Längd
8 timmar
Pris
3 600 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Längd
8 timmar
Pris
3 600 SEK exkl. moms
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Som förtroendevald har du också den grundläggande drivkraften att vilja påverka samhällsutvecklingen och då krävs goda kunskaper i hur man KAN och FÅR agera.

En viktig förutsättning för att allt ska fungera är att förtroendevalda och tjänstepersoner har samma uppfattning om sina respektive ansvar och befogenheter som deras olika roller för med sig. Det demokratiska arbetet och det kommunala arbetsområdet omgärdas av en mängd lagar och normer som förtroendevalda snabbt behöver skaffa sig goda kunskaper om.

Utbildningarna grundar sig på tre viktiga lagar som ligger till grund för och reglerar allt arbete i kommunen: Kommunallagen, Förvaltningslagen och Offentlighets- och Sekretesslagen. En annan viktig del är Mötesregler och Mötesteknik eftersom bristande kunskaper kan medföra att möten och tagna beslut ogiltigförklaras. Utbildningarna tar också upp om presidiernas nya lagbestämda särställning och roll samt revisionens särställning som egen myndighet. För dig som har ett politiskt uppdrag i en teknisk nämnd med ansvar för anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader av skilda slag är det dessutom viktigt att känna till den grundläggande juridiken som styr den offentliga upphandlingen och juridiken kring de vanligast förekommande avtalstyperna.

Målgrupp

För ny- och omvalda politiker i Sveriges kommuner

Kursinnehåll

Grundutbildning för alla politiker

Dagen genomförs mestadels som föreläsning med utrymme för deltagarnas frågor. Innehållet gås igenom mer översiktligt för att ge en allmän kunskap och kännedom.

För dem som väljer två dagars utbildning, ges möjlighet till fördjupning i nedan innehåll, med diskussioner, erfarenhetsutbyte, cases och frågestunder. Se ”Innehåll alt 2”.

Kommunallagen

 • allmänna och särskilda befogenheter
 • de förtroendevalda
 • rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • kommunal organisation
 • kommunal ärendehandläggning
 • kommunal ekonomi
 • överklagande av kommunala beslut

Förvaltningslagen

 • serviceskyldighet
 • tillgänglighet
 • samverkan
 • saklighet
 • opartiskhet
 • utredningsansvar
 • beslutsfattande
 • omprövning och överklagande av beslut

Offentlighetsprincipen och sekretess

 • hantering av allmänna handlingar
 • registrering av allmänna handlingar
 • minnesanteckningar
 • sekretess och sekretessmarkering

Sammanträdesteknik

 • Planering: kallelse, föredragningslista, praktiska förberedelser
 • Genomförande: talarlista, talarordning, olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning
 • Röstplikt, omröstningsregler, olika typer av majoriteter, röstetal
 • Reservation
 • Protokollsanteckning
 • Registrering av beslut: protokoll, justering och expediering av beslut

Politisk ärendehantering

 • Hur skiljer sig ärendehantering åt i stora och små kommuner?
 • Ny lagreglering möjliggör överklagan av nämndpresidiernas beslut

Samspel mellan tjänstepersoner och politiker

Revisionens särställning som egen myndighet

 • Varje revisor är en egen myndighet

Fördjupning för alla politiker

 • Dagen är mer praktiskt inriktad och ger fördjupade kunskaper utifrån innehållet i grundutbildningen.
 • Utbildaren tar upp olika Case/exempel under dagen, och ger djupare kunskaper inom de punkter som tagits upp föregående dag.
 • Den här fördjupningsdagen ger också utrymme för frågor och diskussion i gruppen. Deltagarna kan även få råd utifrån exempel från sin egen kommun.
 • Innehållet i denna dag skräddarsys utifrån bl. a. de anmäldas önskemål om fördjupning.
 • Av praktiska skäl är deltagarantalet denna dag begränsat, detta för att utbildaren ska ha tid att besvara era frågor.
 • För att kunna delta denna dag, krävs att du deltagit i grundutbildningen dagen före.

Medverkande alt 1 & 2: Jan Turvall

Halvdag för Socialnämnd

Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter för socialnämndens ordförande och presidier

Socialnämndens uppdrag är reglerat i lag, främst Kommunallag, men även genom andra speciallagar. Nämnden har i vissa fall rätt att uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden. Detta gäller ärenden som måste avgöras akut och där nämnden eller i vissa fall utskottet inte hinner sammankallas. Sådana akuta ärenden rör framför allt ärenden om tvångsvård enligt LVU och LVM.

Vi tar upp bl. a:

 • Hur ser delegationsrätten ut idag enligt kommunallag och socialtjänstlag?
 • Vilka beslut får inte delegeras?
 • Vilka ärenden är av så brådskande natur att ordförande eller dennes ersättare måste fatta beslut själv?
 • Vad måste beslutsfattaren tänka på i sådana akuta situationer?
 • Vad gäller specifikt för socialnämndens ordförande och presidium?
 • Hur ser den rättsliga konstruktionen och handläggningsprocessen ut i dessa ärenden?
 • Vilken aktuell praxis eller andra yttranden från tillsynsmyndigheter finns och kan underlätta tolknings- och tillämpningsprocessen?
 • Hur ser överprövnings- och underställningsreglerna ut för socialnämnds beslut?
 • Offentlighet och sekretess för socialnämndernas verksamhet

Medverkande: Annika Staaf

Halvdag för Samhällsbyggnad

Offentlig upphandling och avtalsrätt inom Samhällsbyggnad

De tekniska nämndernas uppdrag består bland annat av att förvalta och utveckla kommunens fasta egendom och infrastruktur, såsom vägar och förskolor. Denna verksamhet är mycket investeringskrävande och dess upphandlingar omsätter stora belopp och många av anskaffningar sker mot bakgrund av branschspecifika standardavtal av komplex natur.

En grundläggande förståelse för och kännedom om dessa regelverk är still stor hjälp i uppdraget som politiker i nämnder med ansvar för kommunens infrastruktur.

Vi tar upp bl. a:

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – struktur och upplägg
 • En offentlig upphandlings genomförande – från ax till limpa
 • Arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala krav vid offentliga upphandlingar
 • Konsekvenser av att inte följa upphandlingslagstiftningen
 • Särskilda regler om sekretess vid offentlig upphandling
 • Standardavtalen för bygg, tekniska konsulttjänster och fastighetsförvaltning, en grundläggande orientering.

Medverkande: Per-Ola Bergqvist

Upplägg

Anmälan

Anmälan senast 30 dagar före respektive utbildning. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till ersättare om så önskas. Vid anmälan anger du vilken/vilka dagar du vill delta.

Plats

Lokal och annan praktiskt information gällande respektive ort meddelas efter anmälningstidens utgång.

Pris

Pris heldag: 3 600 kr exklusive moms per person för heldag

Pris två heldagar: 6 200 kr exklusive moms för två heldagar

Pris halvdag: 2 800 kr exklusive moms per person för halvdag

I priset ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch (alt 1+2) och fika (alt 3+4). Avgiften faktureras efter anmälan.

Information

För frågor mm kontakta: Ingrid Haraldsson

Telefon: 0733 – 530094

Kursledare

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet, har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren och har undervisat i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess. Han medverkar ofta som expert i tv, radio och tidningar.

Jan medverkar i alt. 1+2 i programmet.

Annika Staaf är jur. kand., fil. dr. i rättssociologi, universitetslektor och docent i rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet samt verksamhetsledare för rättsvetenskapligt centrum. Hon har flerårig undervisningserfarenhet och har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika medverkar i alt. 3 i programmet.

Per-Ola Bergqvist är advokat och arbetar sedan 2006 med offentliga upphandlingar, entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han är även rådgivare till bl a kommuner, regioner, kommunala bolag och statliga myndigheter vid offentliga upphandlingar. Per-Ola har också omfattande processerfarenhet.

Per-Ola medverkar i alt. 4 i programmet.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Politikerutbildning på 4 orter, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Piku Utbildningar
Hyllie Boulevard 53, vån. 3
215 32 Malmö

Varför välja Piku?

Högaktuellt utbud När nya lagar ska träda i kraft, när utredningar från regeringen ska omsättas i verklighet, när något händer som triggar nya rutiner och arbetssätt – då håller vi er uppdaterade med högaktuellt utbud. Vi erbjuder utbildningar som ger...

Läs mer om Piku Utbildningar och visa alla utbildningar.

Highlights