Visa utbildning.se som: Mobil

Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå

Lunds universitet
Kort om utbildningen
4 terminer
Öppen utbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Kursens 90 hp i juridik är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet. Kursen ges på 100% med start i september 2018.

Kursen består av ett antal delkurser som alla behandlar olika rättsområden inom juridiken. Delkurserna är anpassade till gymnasieskolans kurser i juridik och täcker in alla de delområden som en gymnasielärare i juridik undervisar i. Undervisningen sker på distans vilket innebär en stor frihet för kursdeltagaren att planera och anpassa studierna efter det egna schemat. Juridiska fakulteten har lång erfarenhet av att anordna nätburna kurser och våra distansutbildningar är idag några av universitetets mest sökta kurser.

Gemensamt för alla delkurser är att de innehåller ämnesdidaktiska seminarier. Det första seminariet hålls på plats i Stockholm, övriga seminarier hålls antingen på plats i Stockholm eller på distans via videolänk. Seminarierna är obligatoriska. Seminarierna ger dig moderna verktyg för gymnasieundervisningen i juridik och du får samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av de andra kursdeltagarna. Under seminarierna går vi till exempel igenom hur rättegångsbesök och rättegångsspel anordnas. Vi visar också hur man enkelt kan sätta samman projektarbeten där juridiken kopplas till elevernas vardag och där de får möjlighet att arbeta med för dem välkända verktyg som mobilkamera och sociala medier. Seminarierna behandlar även hur man bäst förmedlar juridik på ett språk som gymnasielever kan relatera till, etiska och moraliska aspekter på juridiken, juridikämnets koppling till gymnasieskolans karaktärsämnen samt hur man bedömer elevers prestationer och kunskapsutveckling.

Målgrupp

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasieskolan utan att vara ämnesbehörig. Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i Lärarlyftet II enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare. För mer information hänvisar vi till skolverkets hemsida.

Kontakt

UHR Antagningsservice
Tlfn: 0771-550720

Skolverkets upplysningstjänst
Tlfn: 08-527 332 00

Malin Pahlmblad, Lund University Commissioned Education
Tlfn: 046-222 39 14

Kursinnehåll

Delkurs 1: Inledning till didaktik för juridikundervisning (5 hp)

Delkursen behandlar juridisk ämnesdidaktik samt dess förhållande till allmändidaktik Delkursen ger deltagaren fördjupade kunskaper om bedömning, styrdokument och olika lärandeformer. Utöver detta innehåller delkursen undervisning om elektroniska hjälpmedel, vilka kan användas i undervisningen får att låta eleverna arbeta med juridiska frågeställningar på ett kreativt sätt.

Delkurs 2: Rätten i statlig och kommunal verksamhet (10 hp)

Delkursen behandlar centrala regleringar och rättsprinciper inom den offentliga rätten. Rättsprinciperna är till stora delar gemensamma för delkursens olika delområden men de kan komma till uttryck på olika sätt beroende på den rättsliga kontexten. Även vissa grundläggande regleringar är gemensamma. Sådana frågor behandlas på ett integrerat sätt genom delkursen.

Delkurs 3: Allmän civilrätt (15 hp)

Delkursen omfattar de grundläggande rättsreglerna inom den centrala förmögenhetsrättens område, dvs. allmän avtalsrätt, särskild avtalsrätt,ersättningsrätt, fordringsrätt, pant- och krediträtt samt sak- och obeståndsrätt. Utöver att behandla det nationella regelverket belyser delkursen också det formögenhetsrättsliga området utifrån såväl ett internationellt som ett genusperspektiv.

Delkurs 4: Familjerätt och immaterialrätt (7,5 hp)

Delkursen omfattar två delar. Den första delen behandlar regleringen kring familjen (egendomsordningen i äktenskapet och vid äktenskapets upplösning, arvs­ och testamentsrätt, samborätt, föräldrarättens regler rörande faderskap, underhåll, vårdnad och umgänge och reglerna om förmyndar-, god mans- och förvaltarskap).

Den andra delen omfattar immaterialrätt- med fokus på regler beträffande upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt respektive varumärkesrätt avseende vad som skyddas (skyddsobjektet), vem skyddet tillkommer (skyddssubjektet), skyddets uppkomst samt ensamrätten innefattande undantag och inskränkningar i ensamrätten. Vidare behandlas reglerna om sanktioner vid intrång i de olika immateriella rättigheterna.

Delkurs 5: Hyresrätt (7,5 hp)

Genom delkursen ska kursdeltagaren tillägna sig fördjupade kunskaper i hyresrättsjuridik. Det huvudsakliga syftet är att kursdeltagaren ska förvärva sådana kunskaper om hyresrättsjuridik och rättslig problemlösningsteknik som behövs för att lösa komplicerade problem med anknytning till boenderättens centrala delar. Kursdeltagarna ska dels skaffa sig kunskap om fundamentala regler och begrepp inom de centrala delarna av hyresrättsjuridiken, dels kunskap om de rättskällor som används av moderna jurister.

Delkurs 6: Arbetsrätt (15 hp)

Delkursen utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, arbetstagarens förhållande till arbetsgivaren, kollektivavtalssystemets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Delkurs 7: Straff- och processrätt (15 hp)

Delkursen består av två delar. Den första delen ger en helhetsbild av brotten samt en förståelse för kriminalpolitikens och straffpolitikens syfte och medel, straffsystemets uppbyggnad, kunskap om den allmänna straffprocessen, av de straffprocessuella grundbegreppen, de centrala processprinciperna och de processrättsliga institut.

Den andra delen ger grundläggande insikter i huvudprinciperna för den allmänna civilprocessen och för skiljeförfarandet, förlikningsförhandlingar och medling. Den ger också kunskap om, samt formåga att förstå, de processuella grundbegreppen och de allmänna processprinciperna samt goda insikter om centrala processrättsliga institut.

Delkurs 8: Rättsfilosofi och rättshistoria (7,5 hp)

Delkursen omfattar rättsfilosofi och rättshistoria. Delkursen syftar till att ge kursdeltagarna en förståelse för grunderna inom de båda ämnena. I avsnittet om rättsfilosofi behandlas teorier och metoder som rör rättens uppbyggnad, tolkning, roll i samhället samt underliggande värden och värdekonflikter i rätten. I avsnittet om rättshistoria ses juridiken både från ett samtida och från ett historiskt perspektiv för att få förståelse för hur juridiken och samhället förändrats över tid.

Delkurs 9: Avslutande projekt (7,5 hp)

Delkursen ger en fördjupad förståelse för didaktiken inom juridikundervisning och knyter samman delkursens didaktiska moment. I projektarbetet kommer de ämnesdidaktiska verktyg som presenterats under de föregående delkursernas seminarier att utvärderas. Samtliga kursdeltagares erfarenheter kommer att presenteras, diskuteras och sammanställas, så att kursdeltagarna kan få del av varandras erfarenheter även efter avslutad kurs.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och 73:e bästa universitet i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att anpassa universitetets...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Juridik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90hp), grundnivå!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner
Alla recensioner för arrangören