Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan

Lunds universitet
Kort om utbildningen
1 termin
   
Distans

Kursbeskrivning

Denna kurs kan räknas in i examen i Svenska som andraspråk. I kursen utvecklas de deltagande pedagogernas förmåga att i den dagliga undervisningen se på flerspråkigheten som en berikande resurs. I kursen ges även kunskap om och verktyg för hur ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan övervinna de pedagogiska utmaningar som kan uppstå i dagens heterogena lärandemiljöer, där olika normer och värderingar möts och bryts mot varandra i en ständigt pågående process. Vidare visas hur olika språkliga och kulturella mönster, normer och värderingar liksom genus påverkar elevernas lärande. De deltagande pedagogerna ges också kunskap och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i gymnasieskolan kan organiseras och bedrivas i en heterogen lärandemiljö, med fokus på flerspråkiga elevers lärande och kunskapsutveckling i alla ämnen.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

MÅLGRUPP

Den här kursen vänder sig till lärare som:

  • är anställd hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning (entreprenad) eller folkhögskola,
  • undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i utbildningen med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen, och
  • har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Kontakt

Anmäl dig via antagning.se
Ordinarie anmälningsperiod är mellan 15 mars - 16 april. Vi tar även in sena anmälningar fram till kursstart.

Pris

Kursen är finansierad av Skolverket och gratis för deltagaren.

Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL

Kursdeltagarna ges möjlighet att i gruppsamtal via nätet aktivt diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån sin yrkesroll. Kursinnehållet delas upp i tre områden som bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv. 

Kursens tre övergripande områden är:

1. Mottagande, organisation samt studie- och yrkesvägledning

I det första området behandlas de nationella styrdokumenten, organisation och studie- och yrkes-vägledning. I kursen fokuseras på hur pedagogerna kan stärka de flerspråkiga och nyanlända gymnasielevernas möjligheter till måluppfyllelse och en framgångsrik etablering i arbets- och samhällsliv genom ett tidigt och väl förankrat samarbete med skolans olika yrkesgrupper. Deltagarna ges även möjlighet att utifrån kurslitteratur och diskussionsunderlag analysera hur skolans organisation, lärarkompetens och studie- och yrkesvägledning påverkar nyanländas lärande samt språk- och kunskapsutveckling.

2. Ett interkulturellt förhållningssätt

I det andra området behandlas hur skolpersonalens attityd och förhållningssätt påverkar de flerspråkiga och nyanlända elevernas lärande. Fokus ligger på vikten av en gemensam värdegrund och ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt samt på hur skolans organisation kan främja denna samsyn. Vidare behandlas hur migrationsprocessen, ungdomsspråket, identitetskonstruktionen och socialisationsprocessen kan påverka ungdomars lärande.

3. Att utforma undervisningen efter de nyanlända och flerspråkiga elevernas individuella förutsättningar och behov

I det tredje området ges en introduktion till hur skolan och de enskilda pedagogerna kan utforma en språk- och kunskapsutvecklande undervisning utifrån de flerspråkiga elevernas individuella förutsättningar och behov. Vidare behandlas kartläggning, uppföljning och ett systematiskt bedömningsarbete av flerspråkiga och nyanlända elever. Deltagarna ges möjlighet att i gruppsamtal och med utgångspunkt från kurslitteraturen diskutera dels hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan användas i den egna undervisningen, dels hur en systematisk bedömning av elevernas kunskaper i svenska kan användas som underlag för planeringen av undervisningen. Gruppsamtalen kommer även att innehålla uppgifter som direkt uppmuntrar till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna och som fokuserar på hur samarbetet mellan skolans olika yrkesgrupper kan utformas. Dessutom diskuteras hur skolans personal bäst kan uppmärksamma och identifiera gymnasieelevernas språkanvändning i olika lärandesituationer.

Upplägg

Kursperiod 2 september 2019 -11 januari 2020

Heldistanskurs på kvartsfart.

Examen, diplom m.m.

EXAMINATION

Kursen kan ge 7,5hp. Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och en avslutande hemtentamen. Kursen kan ingå som del i examen i Svenska som andraspråk.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Det globala klassrummet - introduktionskurs svenska som andraspråk, för undervisning i gymnasieskolan!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar