Inga recensioner än

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning

Längd
1 termin
Längd
1 termin
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

UPPDRAGSUTBILDNING | LUNDS UNIVERSITET

Denna kurs kan räknas in i examen i Svenska som andraspråk och riktar sig till dig som är pedagog i kommunal vuxenutbildning. I kursen utvecklas de deltagande pedagogernas förmåga att i den dagliga undervisningen se på flerspråkigheten som en berikande resurs. I kursen ges även kunskap om och verktyg för hur ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan de övervinna pedagogiska utmaningar som kan uppstå i dagens heterogena lärandemiljöer, där olika normer och värderingar möts och bryts mot varandra i en ständigt pågående process. Vidare visas hur olika språkliga och kulturella mönster, normer och värderingar liksom genus påverkar elevernas lärande. De deltagande pedagogerna ges också kunskap om och verktyg för hur en inkluderande och språkutvecklande undervisning i den kommunala vuxenutbildningen kan organiseras och bedrivas med fokus på vuxna nyanlända elevers lärande och måluppfyllelse. 

Kontakt

Kontakt: Malin Pahlmblad, projektkoordinator. 046-2223914

Anmälan

Anmäl dig via www. antagning.se
Ordinarie sökperiod är 15 mars - 16 april. Vi tar även in sena anmälningar.

Pris

Kursen finansieras av Skolverket och är gratis för deltagarna.

Förkunskapskrav

Förkunskaper:

Se specifikation under målgrupp.

Målgrupp

MÅLGRUPP

Den här kursen vänder sig till lärare som 

  • är anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning (entreprenad) eller folkhögskola
  • undervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar i utbildningen med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen, och
  • har en grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen, motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.

Kursinnehåll

KURSINNEHÅLL

Kursdeltagarna ges möjlighet att i gruppsamtal via nätet aktivt diskutera innehållet i kurslitteraturen utifrån sin yrkesroll. Kursinnehållet delas upp i tre områden som bearbetas genom diskussions- och reflektionsfrågor i syfte att uppmuntra till fördjupade samtal om kursinnehållet ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursens tre övergripande områden är:

1. Mottagande, organisation och studie- och yrkesvägledning

I det första området behandlas de nationella styrdokumenten, organisation och studie- och yrkesvägledning. I kursen fokuseras på hur pedagogerna kan stärka de vuxna nyanländas möjligheter till en framgångsrik etablering i arbets- och samhällsliv genom ett tidigt och väl förankrat samarbete med studie- och yrkesvägledare. Deltagarna ges även möjlighet att utifrån kurslitteratur och diskussionsunderlag analysera hur den egna skolans organisation, lärarkompetens och studie- och yrkesvägledning påverkar de nyanländas lärande och utveckling.

2. Ett interkulturellt förhållningssätt

I det andra området behandlas hur skolpersonalens attityd och förhållningssätt påverkar de vuxna nyanlända elevernas lärande. Fokus ligger på vikten av en gemensam värdegrund och ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt samt på hur skolans organisation kan främja denna samsyn. Vidare behandlas hur migrationsprocessen, identitetsförlust och socialisationsprocessen kan påverka vuxnas lärande samt individens förutsättningar till en lyckad integration.

3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och former för samarbete mellan skolans olika yrkeskategorier

I det tredje området behandlas hur skolan bäst skapar förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling. Deltagarna ges möjlighet att i gruppsamtal, utifrån kurslitteraturen, diskutera hur språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan användas i den egna undervisningen men även av all personal på skolan. Gruppsamtalen kommer dessutom att innehålla uppgifter som direkt uppmuntrar till erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna och som fokuserar på hur samarbetet mellan skolans olika yrkesgrupper samt hur skolans personal bäst uppmärksammar och identifierar de vuxna elevernas språkanvändning i skol- och arbetsrelaterade sammanhang.

Upplägg

Undervisningsform: Distanskurs på kvartsfart

Examen, diplom m.m.

EXAMINATION

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter och en avslutande hemtentamen. Kursen kan ingå som del i examen i Svenska som andraspråk.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i kommunal vuxenutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Lunds universitet
Scheeletorget 1, Lund

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights