Visa utbildning.se som: Mobil

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

KBT teamet
Kort om utbildningen
4 terminer
30 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-01-16 - Distans
Sista ansökan: 2022-01-09
Onlineutbildning
   
Distans
Svenska

Kursbeskrivning

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher. Den erbjuder en hög akademisk kompetens och en gedigen kliniska kompetensen där du lär dig hantverket.

  • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
  • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård, skola, företagande, idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
  • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut (mer info följer).

Utbildningens målsättning 
Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Universitets och Högskolerådet ser över och godkänner utbildningar inom dessa områden.
För privat utbildningar finns ingen översyn. Man bör utgå från bl.a. utbildningsansvarigs kliniska erfaren och utbildning amt erfarenhet av utbildningar.

Upplägg:
Du får vid start en inloggning och du kan sedan påbörja när du vill.
Varje moment med olika avsnitt öppnas upp men ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill. 

Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor och introduktion av grupp.

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Beroendeproblematik, Stressproblematik, Psykosomatiska problem, Hälsopsykologi m.fl.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Du behöver ställa dig fråga: Vill jag arbeta för att få en möjlighet att kunna förstå en klients kliniska bild och förstå hur jag kan påverka detta eller vill jag enbart klara mig och få ett intyg. Anledning att jag säger detta är att det finns idag allt för många som har större fokus på att få dig som deltagare än att få dig gå igenom med en hög kompetens. Med andra ord det finns mer eller mindre seriösa utbildare. De som är seriösa har i stort sett samma upplägg i denna utbildning sedan många år tillbaka. 

Det kan vara klokt att se. kbt.nu och BTFs hemsida där man kan läsa något om deras riktlinjer.

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 30 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar.

Den kliniska erfarenheten hjälper att ge kunskap utöver vad litteraturen kan ge. Du behöver kunna ställa frågor och få svar på dessa till någon med lång klinisk erfarenhet.

Avseende Utbildningshandledning som är en viktig del i Grundläggande Psykoterapi utbildningen behöver man vara medveten om att det är ett "hantverk" som skall läras in och därav behöver man var på plats med sin handledare. Det är många moment som kräver fysiks interaktion med handledaren utöver vad som kan ges digitalt. För att man skall bli en bra "KBT.are" på denna nivå, är detta en en av de viktigaste delarna. Därav är det oxå viktigt att ha akademisk kunniga handledare med lång kliniks erfarenhet. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar inom vård, behandling, utbildning, coaching, personalhantering eller annan form av "människovårdande" yrke. Idag önskar alltfler en utbildning som denna för att utveckla sig i sin verksamhet inom flertal omtråden.

Kursinnehåll

Introduktion
Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.


KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.


Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.


Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)

Det tidigare egenterapimomentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Denna del ingår ej i vår utbildning. Avsnittet sker i deltagarens egen regi. Den blir oftast först behövlig i form av akademiskt krav vid ansökan till psykoterapeutprogrammet. 


Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.


Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.


Psykofarmakologi och psykoterapi

Dennas ges om och när möjlighet finns.
Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.


Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Fortsatta studier

Flertal deltagare har gått vidare till Psykotrapeutprogrammet
sedan år 2005

Upplägg

Den Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning. Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer, motsvarande 45hp.

Föreläsningar, övningar och seminarier löper över tre terminer, på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klientarbete.
Avseende dagens situation med "Covid" anpassar vi alltid allt utifrån rådande omständigheter och följer etiska linjer i allt.

Upplägg:
Du får vid start en inloggning och du kan sedan påbörja när du vill.
Varje moment med olika avsnitt öppnas upp med ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill. 

Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor och kort introduktion av grupp

Varför dagar på plats:
Ett psykoterapeutiskt arbete innebär ett ”hantverk” som du lär dig genom övning, modellering, att visa film på ditt arbete med klient och att få guidning på det. 
Detta är ett hantverk som ej kan ske på distans utan sker därför på plats, då det kräver en interaktion med deltagare och kliniskt erfarna lärare och fysisk närvaro.
Gruppdeltagarna i dessa sammanhang är begränsade i antal.


Litteratur
Litteraturen omfattar runt 3600 sidor. Notera att delar av litteraturen är på engelska. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.


Examination
Examinationer sker terminsvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Handledning
Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Deltagarna står själva för lokal för sin utbildningsklient. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling, beteendeförändring och terapeutbeteenden. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas.


Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Tid & plats

Distans, Föreläsningar på plats. 2 sammanhängande dagar/ termin 1-3

Utbildningshandledning kan ges på orterna: Stockholm, Göteborg eller Karlstad (oftast), termin 2-4

Investering

Pris: 30.500 kr exkl. moms / termin (38.125 kr inkl moms) / termin

Total kostnad: 122.000 kr exkl moms. (152.500 kr inkl moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT Teamets utbildningsportal i form av filmföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Handledning kan nu erbjudas i både Stockholm, Karlstad och i Göteborg och i vissa fall på andra orter. Övningsdagar med föreläsningar (2 sammanhängande dagar senare på terminen, termin1-3) är i Stockholm.
Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Delbetalning ges via Humanfinans. 

Ansökan finns på hemsidan kbtt.se.

Tid /datum för "Öppet Hus" och zoom är inlagt på hemsidan kbtt.se /startsidan för frågor om våra utbildningar.

Kursledare

Utbildningsansvarig

 

Elizabeth Ekman
Phd, Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 35 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag  såsom, internationella presentationer och workshops inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.
 

Elizabeth Ekman avhandling:

Strengths and Weaknessesof the CognitiveProfiles of Autism and ADHD from a Cognitive Behavioral Perspective
Treatment, Prevention and the Understanding of the Comorbidity 

(se hemsidan: kbtt.se)

Föreläsare

Jan-Eric Jönsson – Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt

Elizabeth Ekman, Phd, Leg Psykoterapeut, handledare , utbildningsansvarig

Handledare: 

Jan-Eric Jönsson: 
Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare, Universitetsadjunkt
Malin Beyer:
Leg. psykolog, Leg psykoterapeut, handledare
Annika Frick:
Fil. Master Psykologi/Leg. Psykoterapeut

Lis Johles:
Leg. psykolog, Specialist i klinisk psykologi,  Leg psykoterapeut, Handledare
Doktorand i idrott och psykologi

Roger Olsson
Leg psykolog, Leg psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi

Examinator

Henrik Gustafsson – Docent

Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god kliniks erfarenhet och handlednings erfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsintyg med svensk och engelsk "degree", ges efter genomförd och godkänd utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 15 recensioner.

Jolanda Mellström
Har varit en bra utbildning, både teoretisk del och praktisk del. Lärorikt med bra föreläsare, utbildningsportal och handledare.
ML
Jag är supernöjd med allt och tackar verkligen får att jag fick kontakt med dig och kunde genomföra denna utbildning.

KBT teamet

KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete inom många...


Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 15 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 44 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) från KBT teamet, fyll i dina uppgifter: