Grundläggande KBT-utbildning  1 år eller intensivt på 1 termin

KBT teamet
Kort om utbildningen
2 terminer
17 400 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-08-28 - Distans
Sista ansökan: 2023-08-28
Onlineutbildning
Distans

Video

Kursbeskrivning

Grundläggande KBT-utbildning 

Välj mellan:1 år eller 1 termin

Den 1-åriga utbildningen i kognitiv beteendeterapi är vår populäraste utbildning och en utbildning vi haft sedan 2005, då vi var en av de två som startade denna utbildning. Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder. Den är för dig som vill ha kvalitet utan att behöva satsa all din tid för att få en bra utbildning. Efter slutförd utbildning har du tillförskaffat dig kunskaper som är användbara i ditt privatliv men främst i ditt arbetsliv inom flertal arbetsområden. Den ger inte enbart bra akademisk kompetens utan även den bästa kliniska kompetensen där du lär dig hantverket.

  • Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna utbildning.
  • Det är en utbildning som höjer den kompetens du redan har och ingen i sig yrkesutbildning. Du kan ha stor nytta av den i ditt arbete, om du vill byta bli mer attraktiv på arbetsmarknaden eller om du enbart har ett eget intresse.
  • Med den kognitiva beteendeterapins verktyg kan du bättre bemöta andra och leda problemlösning människor emellan.
  • Du lär dig att förstå varför vi beter oss som vi gör och kan därför skapa positiv förändring i din omgivning och i ditt yrke

Utbildningens målsättning
Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Efter slutförd utbildning har deltagaren tillförskaffat sig kunskaper som är användbara i privatliv men främst inom arbetslivet. 

Innehåll:
Kursplanen är lagd utifrån olika diagnostiska termer då dessa ger en kunskap och en förståelse för olika sätt att tänka, reagera och agera utifrån. Att förstå de olika problemområdena och analyserna, hjälper dig att lättare förstå den individ du möter och att samtal med den utifrån olika situationer. Du lär dig att göra analyser och föra samtal utifrån de olika ämnesområden samt att göra mindre interventioner som kan vara till hjälp i ditt dagliga arbete.

Det är ofta som man talar om problem i generella termer utan att egentligen förstå hur situationer för den enskilde individen ser ut i just dennes situation. Man är ofta alldeles för generell och har därför svårt att veta hur man skall angripa problemet och/eller föra samtalet. I de olika avsnitten avser det barn, ungdom och vuxna.

Kursen ger dig som arbetar med att samtal med människor bra verktyg att föra ett mer effektivt och konstruktivt samtal samt den ger dig en möjlighet att bättra förstå de människor du möte. Genom att få vissa verktyg kan du bli säkrare i konversationen och därmed nå målen med samtalet bättre samt lära dig att ge faktiska råd i olika sammanhang som kan vara värdefulla för den person du möter.


Termin 1
Historik, Inlärningspsykologi, Beteendeanalys,                                                                Den kognitiva beteendeterapin utgår från en beteendeanalys. BT analysen kan beskrivas som en tratt som går från helhet till en detaljerad analys, vilken beskriver problemets utlösande faktorer och vad som påverkar dvs. vidmakthåller problemet

Specifik fobi
För att belysa analysen och exponeringsbehandling             


Kognitiv Teori
,
ett bra sätt att förstå den kognitiva analysen som beskriver den egna tolkningen av händelser etc. och ett negativt tänkande. Hur man kan påverka dysfunktionella tolkningar.                                                                                   


Depression,
ett bra sätt att förstå den kognitiva analysen och ett negativt tänkande, hur man kan arbeta med det i samtal och enklare interventioner 


Panikångest
. Belyser hur man kan förstå och påverka ett katastroftänkande    

                                                              

Social ångest, hur man kan förstå och hjälpa personer med svårigheter att tala i grupp, vilket är en vanlig problematik på arbetsplatsen, fikarummet, skolan och många andra sammanhang.  

Samtalsmetodik
Struktur av samtal, Samtalsteknik.    


Etik.
Vad är etik och vad är moral. Hur kan vi utveckla vårt etiska tänkande.                                                                        

OCD – Tvångssyndrom
Belyser ett överdrivet kontrollbeteende förekommer i många olika former och leder ofta till att ett arbeta tar lång tid eller att stressen ökar för personen ifråga.  Man lära sig hur man kan förstå och påverka det. 

Termin 2
Hälsoångest.
Belyser oron för den egna hälsan och hur detta ofta leder till överdriven läkarkontakt etc.

ASD och AD/HD är kognitiva profiler som har fördelar men kan ge upphov till med mer eller färre problem. De är betydligt mer vanligt än de flesta tänker. Man behöver lära sig förstå profilen och hur den kan påverkas. Många människor i vår vardag där vi ser svårigheter i kommunikationen beror på dessa svårigheter. I detta avsnitt lär du dig att bättre förstå och bättre kommunicera med någon i dessa spektra och minska missförstånd och problem.                                                                


Stress,
Vad är stressbeteenden och hur kan man påverka dessa 


Sömn och Sömnproblematik
Du lär dig olika orsaker till sömnproblematik och hur man kan förstå dessa och påverka     

Generaliserat ångestsyndrom, GAD

Smärta
Hur kan man förstå olika smärtupplevelser, beteenden  och effekter av smärta. Hur kan man påverka smärtan                            


Post Traumatisk Stressyndrom (PTSD)
.
Kunskap och förståelse för att klara av att hantera samtal med människor efter trauman som utvecklat PTSD och hur man kan påverka.                                                                


Ätstörningar
Kunskap och förståelse av olika ätstörningar och hur man kan påverka dessa

Missbruk /Motiverande samtal (MI)
är ett viktigt för att bli bättre på att motivera andra.

                                                                                                          

Mindfullness
En teknik för att minska stress      

ACT
Vad är ACT                                           

                                                                                         

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap.

Vad gör att du skall välja vår utbildning:

Du behöver ställa dig fråga: Vill jag arbeta för att få en möjlighet att kunna förstå en klients kliniska bild och förstå hur jag kan påverka detta. 

Utbildningsansvarig i KBT Teamet, som ansvarar för kvalitén på innehåll och pedagogik, har en lång erfarenhet av genomföra KBT utbildningar, en lång och bred klinisk erfarenhet av klient arbete samt har förläst det mesta inom KBT i över 30 år, på olika nivåer nationellt likväl som internationellt. Detta präglar innehåll och genomförandet av kunskapen.

Det finns ingen översyn avseende privata utbildningar och därför kan man i denna "djungel" enbart utgå från kunskapsnivån kliniskt och akademiskt från Utbildningsansvarig som är den som ansvarar för dessa delar.

Den kliniska erfarenheten hjälper att ge kunskap utöver vad litteraturen kan ge. Du behöver kunna ställa frågor och få svar på dessa till någon med lång kliniks erfarenhet.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som jobbar inom coaching, behandling, utbildning, personalhantering och liknande områden. Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning. Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg i ditt arbete med människor.


Upplägg:

Du får vid start en inbjudan och du kan sedan påbörja när du vill.
Varje moment med olika avsnitt öppnas upp men ca 5 veckors mellanrum för att sedan ligga uppe under hela utbildningen. Detta innebär att du följer en kursplan för att du skall lära in i rätt ordning men kan läsa när du vill. 


Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper där du har flertal chanser att testa dig.
 Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor  och för kort introduktion av grupp.


Omfattning i tid:

Beräknas till mindre än 20 % av en arbetstid, vilket i tid blir lika med
2 föreläsningsdagar per månad samt tid för egna studier. Du kan alltid lägga din egen nivå högre i studierna än avsedda krav då materialet är gediget.


Examination ges digitalt på portalen efter varje moment och som en andra möjlighet i slutet av var termin.

Behörighetskrav
Gymnasiekunskaper i svenska och engelska.

Kursinnehåll

Introduktion
Genomgång av utbildningens innehåll och kompletterande litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi, dess historik och utveckling.


KBT-relaterade teorier
Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och även få en förståelse för ett KBT inriktat behandlingsalternativ.


Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi
Utbildningsmomenten innehåller analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT.


Problemområden och metoder som ingår
Depression, = negativt tänkande och aktivitet, Ångestproblematik såsom:Panikångest, Social fobi, Tvångssyndrom, Hälsoångest ,PTSD, ger dig kunskaper om katastroftänkande. Övrigt: Smärta, Stress, Sömn, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT. (se ovan innehåll)

Under varje avsnitt finns quiz för att testa din kunskaper och möjlighet till att ställa frågor. Under terminen ges tillfälle till zoom möte för frågor.


Examination och avslut
Varje termin avlutas med en examination via vår utbildningsportal dvs en digital inlämningsuppgift. Vid godkänt resultat av båda dessa examinationer erhålls ett utbildningsintyg

Upplägg

Utbildningen sträcker över 2 teminers studier. Den är en ren distansutbildning där inlärning sker via vår utbildningsportal som du får tillgång till via din dator eller surfplatta. Den följer en kursplan där varje moment öppnas upp efter ca 5 veckors mellanrum efter en utbildningsplan. Du kan alltid återgå till materialet under hela utbildningen. Portalens utbildningsmaterial består av digitala föreläsningar, textinlärning, övningar och quiz. Du har även möjlighet att ställa frågor kring innehållet och chatta med utbildare och andra deltagare genom de verktyg som finns i portalen. 


Litteratur
Utbildningen innehåller ingen obligatorisk litteratur. Vi tillhandahåller dock en litteraturlista med rekommenderade böcker som ett komplement till utbildningsportalens innehåll. Denna litteratur finns att köpa och även låna på många bibliotek. Kostnad för litteraturen ingår inte i utbildningskostnaden.

Investering

Pris: 17 400kr (ex. moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Kurslitteratur är en rekommendation och ingår ej i priset och är ej obligatorisk utan för att vidareutveckla sina kunskaper om man så önskar.

Pris inklusive moms: 21 750 kr  (inbetalas före start)

Delbetalning ges via Humanfinans. 

Ansökan finns på hemsidan (kbtt.se) till utbildning och till Human Finans.

På hemsidans första sida längst ned kan du se en kort film som ger en inblick i portalen.

Tid /datum för "Öppet Hus" och zoom för frågor om våra utbildningar
är inlagt på hemsidan: kbtt.se 
Se startsidan

Kursledare

Utbildningsansvariga

Elizabeth Ekman
Phd., Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.

Examen, diplom m.m.

Utbildningsintyg utfärdas efter godkänt genomförande med utbildningen omfattning och innehåll

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande KBT-utbildning  1 år eller intensivt på 1 termin, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,9

Baseras på 45 recensioner.

MM

KBT teamet

KBT Teamet

KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete inom många...


Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

Tel: +46707884918

Recensioner
Kursrecensioner
(4,9)
Baseras på 45 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 75 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Grundläggande KBT-utbildning  1 år eller intensivt på 1 termin från KBT teamet, fyll i dina uppgifter: