Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad VD – 20 dagar

Executive People AB
Kort om utbildningen
20 dagar
189 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-03-21 08:30 - Stockholm
Öppen utbildning
Stockholm

Kursbeskrivning

Efter denna utbildning kan du kvittera ut en Certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och blivit godkänd på de skriftliga proven.

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig helheten av VD-uppdraget. I 15 dagar är vi i våra utbildningslokaler i Stockholm. De sista 5 dagarna åker vi iväg för att utbyta ännu mer erfarenhet sinsemellan. Där tar vi det sista greppet om ledarskapet och hur vi blir framgångsrika i företagandet.

Vem bör delta?
Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget samt spetsa din cv.

Arbetssätt: 
Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Kurslängd: 
20 dagar fördelade på 7 tillfällen (3+2+2+3+3+2+5)

Kursstart i september avslutas i april/maj
Kursstart i mars avslutas våren året efter (vår-vår)

Se gärna de senaste referenserna på vår hemsida executivepeople.se

Målgrupp

Vem bör delta?
Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget samt spetsa din cv.

Vi är ett certifierat utbildningsföretag.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs förutom ett brinnande intresse för ledarskapsrollen.

Utbildningsblock:

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – CRM – Crew Resource Management

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management, bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under en halv dag kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 2 – Arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

Dag 4 – Försäljning

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

Dag 5 – Ledarskap och kommunikation

Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Ledarskap handlar om kommunikation och beteende i mötet med människor.Som VD är du ytterst ansvarig för företagets ledarskapskultur och organisationens funktion på alla nivåer. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i ledarrollen arbetar dumed IDI-instrumentet som ett förarbete som genomförs på internet inför den här dagen. Under dagen återkopplas ditt idi-resultat av licensierad handledare som bygger på din självskattning och andras upplevelse av ditt beteende i din yrkesroll.

Dag 5 – IDI hemarbete

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI.

Dag 6 – Företagets affärsplan

Företagets affärsplan beskriver verksamhetens riktning och mål och utgör ramen för företagets tillväxtutveckling. Du får verktyg och kunskap för att utveckla företagets affärsplan med stöd våra experter som coachar dig igenom arbetet med företagsbeskrivning, kundanalys, nulägesbeskrivning, ekonomi och företagets strategiska prioriteringar. Du arbetar med din affärsplan inför-, under- och efter kommande seminarietillfällen fram till dag 10 i programmet.

Dag 7 – Ekonomi 2

Nyckeltalen betydelse för att följa upp din verksamhet. Vilka är viktiga att följa upp och vilka är mindre viktiga. Hur sätter du dem i relation med varandra? Vad kan du läsa ut av årsredovisningen och hur använder du den i företaget. Hur och när skall du använda bokslutsdispositioner. Du har ett företrädaransvar för skatter och avgifter, vilka rutiner behövs för att göra uppföljningen med en hög kvalitet.

Dag 8– Affärsplan/affärsmodell - organisation

Företag behöver tillväxt och ledarskapet utgör den direkta kopplingen till framgång i organisationen. Tillväxtledarskapet är uppbyggt på ett transformativt synsätt och transaktionella verktyg för att uppnå företagets tillväxtmål. Du kommer lära dig det transformativa synsättet och du arbetar med två transaktionella verktyg; strategiska prioriteringar och rollkritiska arbetsuppgifter. Förarbete ingår till den här dagen. 

Dag 9 – Ledarskap – skapa succé i företaget

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda & hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan

I din roll som VD är det centralt att presentera företagets planering för framtiden. Du kommer att muntligen presentera din affärsplan som du arbetat med under utbildningen. Du erhåller även feedback från gruppen och våra experter som utvecklar ditt arbete ytterligare. Du erbjuds att skicka in din affärsplan för en avslutande kommentar. Diplomutdelning.

Dag 11 – Ekonomi 3

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Fördjupad ekonomi med inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget. Investeringskalkyler, Prissättningsstrategier, Kassaflödesberäkningar

Dag 12 – Affärsjuridik

I kursen Affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt, där du snabbt kan applicera detta till din vardag & ditt företag.

Dag 13 – Projektplanering/management

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

Dag 14 – Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen och ditt ansvar som VD.

Dag 15 – Fördjupad marknadsstrategi

Vad är det som gör att vi väljer olika varumärken? Varför får inte vi kunden som vi vill ha? Eller hur ska vi göra för att få de kunder vi vill ha? Vilka signaler skickar vi till marknaden genom vårt sätt att vara och hur tolkas våra signaler på marknaden tillsammans med vårt varumärke? Dagen är en mycket djuplodad kurs i varumärkesstrategier och branding.

Dag 16–20 – Avslutningsdagar i Spanien eller Sverige

De fem sista dagarna på utbildningen reser vi iväg. Vi har valt att åka bort av många anledningar. Dels får vi ett större erfarenhetsutbyte när vi är samlade på ett och samma ställe under flera dagar. Dessutom får vi tillfälle att ha längre gruppövningar.

OBS: Vi påverkas för närvarande av en rådande osäkerhet kring resor i form av EU ländernas restriktioner och de svenska rekommendationerna från regering och FHM. Vissa justeringar i våra grundplaneringar kan bli nödvändiga.

Konsten att skapa världens bästa företag

Ingen kommer undan! Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.  Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft.

Helheten som VD med affärsplanen i fokus

Nu är det dags att implementera alla kunskaper från kursen samt att titta på hur vi ska använda affärsplanen i verkligheten och få med oss ägare, styrelse och personal på tåget.

Tid & plats

Start i mars med avslutning året efter ( vår-vår)

Start i september med avslutning i april/maj

Investering

Investering 189.000:-

Kursledare

Examen, diplom m.m.

Efter utbildningen erhåller du ett numrerat Certifikat.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad VD – 20 dagar, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kennet Karjalainen
Mycket givande kurs och som krona på verket har utbildarna varit av yttersta toppklass.
Hampus Svensson
Mycket intressant utbildning med bra ämnen. Gick hem med nya idéer efter varje utbildningstillfälle

Executive People AB

Känner du till ditt ansvar?

Kunskap är nyckeln till framgång. Därför har Executive People tagit fram skräddarsydda styrelseutbildningar och VD-utbildningar inriktade mot små- och medelstora företag. Vi erbjuder allt från VD- och styrelseutbildningar till utbildningar inom ekonomi och juridik. Områden som är otroligt viktiga för ett bolags framgång och faktiskt...


Läs mer om Executive People AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Executive People AB

Fleminggatan 7
11226 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 59 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Certifierad VD – 20 dagar från Executive People AB, fyll i dina uppgifter: