Visa utbildning.se som: Mobil

Certifierad verksamhetsarkitekt

Dataföreningen Kompetens
Kort om utbildningen
12-dagarsprogram
89 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-03 08:00 - Distans / Online
Distans, Distans / Online, Stockholm
Svenska
Öppen utbildning
Kommande starter
Distans / Online
89 950 SEK
2022-02-03

Stockholm
89 950 SEK
2022-02-03

Kursbeskrivning

För att stötta affären krävs en kompetens som kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd med både hög kvalitet och återanvändning. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig den kompetensen.

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att verksamheten stöds av rätt system.

Syftet är att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Det är här en verksamhetsarkitekt (VA) har sin roll.

Genom att stödja och samordna verksamhetens drivkrafter, processer och information säkras de länkar mot organisationens övergripande mål och vision.

Målgrupp

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, men inte vet vad du ska göra åt det. 

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 • Processutvecklare
 • Strategiansvariga
 • Verksamhetsutvecklare som vill komplettera sin kompetens
 • IT-arkitekter som vill komplettera sin kompetens
 • Projektledare
 • CIO

Kursinnehåll

Kursens tre områden

Kursen täcker följande tre områden:

Verksamhetsarkitektens verktyg 

Verksamhetsmodeller är arkitektens kraftfulla verktyg. Med dessa kan man tillsammans analysera och utveckla en verksamhet. Kursen omfattar affärs-, informations- och processmodellering, samt matrisanalys som visar på de hur olika delarna i verksamhetsarkitekturen påverkar varandra. 

I kursen introduceras även förmågor, business capabilities som ytterligare ett perspektiv på verksamheten. 

Vi lägger både vikt vid den grafiska gestaltningen av modeller så att de på bästa sätt kan bära och förmedla den kunskap vi skapar och hur insikterna kan delas med andra med hjälp av storytelling och andra presentation och kommunikationstekniker.

Strategi för arkitektarbetet

Detta beskriver hur vi kan etablera en arkitektfunktion som når ut och ger nytta åt sina intressenter – hur man kan börja och vad man bör tänka på. 

Det kontinuerliga arkitektarbetet

Som arkitekt arbetar du mot olika intressenter i olika pulser. Du driver det centrala arkitektarbetet där du steg för steg bygger organisationens gemensamma kunskap. En arkitekt stödjer utvecklingsinitiativ av olika slag, både i utvecklingsprojekt och i ständiga förbättringar och bidrar till och deltar i olika beslutsforum. Slutligen utvecklar du löpande själva arkitektfunktionen och arkitektarbetet.

Arkitekturarbetet

Som verksamhetsarkitekt arbetar du i dialog med olika intressenter i organisationen som affärs- och IT-utvecklare, verksamhetsexperter av olika slag samt representanter från olika beslutsforum. 

Du leder ofta förändringsinitiativ och för att klara detta ingår även förändringsledning som delmoment i kursen. Ditt långsiktiga mål är att organisationen som helhet ska mogna i sin hantering av arkitekturfrågor så att verksamheten bättre kan möta hot och möjligheter. 

Under kursen får du också ta del av flera intressanta praktikfall.

Efter denna utbildning kan du

Efter avslutat utbildningar har du:

 • Erhållit redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan affärsutvecklingsprocessen och IT-processen
 • Förståelse för behovet och nyttan av att ha en välordnad arkitektur i verksamheten
 • Kompetens om vad som krävs för att lyckas med att initiera ett arbete med fokus på förbättrad verksamhetsarkitektur
 • Verktyg för att stödja affärs-/processutvecklare och IT-utvecklare i deras arbete
 • Förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap
 • Vetskap om hur du åstadkommer hög informationskvalitet med hjälp av IT
 • Kunskap om hur man tar fram strategiska informationsplaner, får återanvändbara komponenter eller SOA-tjänster – planering av organisationens applikationsportfölj
 • Inblick i hur du utvecklar verksamhetsmodeller som underlättar kommunikation med såväl verksamhetsexperter som IT-proffs

Upplägg

DAG 1-2

Avsnitt 1

 • Arkitekturprocesser
  Under utbildningen går vi igenom arbetsstegen för att beskriva, analysera och vidareutveckla verksamhetens arkitektur. I första avsnittet introduceras du i detta arbetssätt och vi går sedan igenom olika delar av arbetet under varje avsnitt.
 • Historisk återblick – varifrån kommer området verksamhetsarkitektur?
  Vi går igenom de olika utvecklingsstegen som området tagit, från informationsarkitektur, via Zachmans ramverk och vidare mot en tätare koppling till affären fram till dagens sätt att se på arkitektur och arbetet med den. 
 • Informationsmodellering
  En verksamhetsarkitekt kommunicerar mycket med hjälp av modeller och i synnerhet med informationsmodeller. Vi går igenom vad informationsmodellering är och hur du tar fram en informationsmodell i seminarieform med verksamhetskunniga.

DAG 3-4

Avsnitt 2

 • Processmodellering
  Processmodellering har vunnit hävd som beskrivningsteknik i verksamhetsutveckling. Vi arbetar praktiskt med att modellera, analysera och förbättra verksamhetsprocesser och vi fokuserar på kundvärden och kritiska framgångsfaktorer.
 • Arkitekturanalys
  Vi lär ut IRM:s metoder för att ta fram en arkitekturplan, eller Stadsplan.  Under detta avsnitt får du lära dig hur du snabbt får med dig verksamheten i framtagningen av ett insiktsdokument som efter implementation ger stora effekter i form av högre kvalitet på information och ökad återanvändning. Du får även ett antal verktyg som du kan använda under ditt kontinuerliga arbete som verksamhetsarkitekt.
 • Nyttan med arkitekturdrivet arbete
  Arkitekturarbete innebär naturligtvis kostnader och intäkterna eller kostnadsminskningarna kan vara svåra att upptäcka. Därför identifierar vi vilka intressenter som ett arkitekturarbete har samt påvisa en nytta som efterfrågas av respektive intressent.

DAG 5-6

Avsnitt 3

 • Arkitekturanalys och planering
  I det här avsnittet fortsätter vi gå igenom olika metodsteg för att ta fram underlag som kan användas för att kunna lyfta arkitekturfrågor i företagets planerings- och prioriteringsarbete. Resultat som ska komma ut från arkitekturanalyserna är bland annat en ideal utvecklingsplan samt en utvecklings-/avvecklingsplan.
 • Lösningsarkitektur
  Vi gör en kortare översikt av hur verksamhetsarkitektur och lösningsarkitektur påverkar varandra.

DAG 7-8

Avsnitt 4

 • Ledningens engagemang
  Långsiktiga satsningar på verksamhetsarkitektur kräver en engagerad ledning. För att få gehör för arkitekturfrågor krävs insikter i verksamhetsledningens arbete. Utbildningsledaren inspirerar till hur verksamhetsarkitekten uppnår ett konstruktivt samarbete med ledningen.
 • Koppling mellan affärs-, verksamhets- och IT-strategi
  Hur ser man rent praktiskt till att affärsstrategin, VA-strategin och IT-strategin hänger ihop? Här får du tips och idéer och får också öva på att se sambanden och snabbt kunna identifiera var du gör störst nytta som VA.
 • Affärsutveckling och affärsmodeller
  Hur utvecklar man sina affärer och vad har detta med verksamhetsarkitektur att göra? En verksamhetsarkitekt har mycket att bidra med i utvecklingen av verksamhetens processer genom sitt modelldrivna sätt att arbeta. Vi går igenom samspelet mellan affärsmodeller och arkitekturarbete och går också igenom metoder för hur man arbetar med affärmodellerna.
 • Praktikfall
  Flera större företag har etablerat arkitekturfunktioner och bemannat dem med certifierade verksamhetsarkitekter. En av dessa berättar om sina erfarenheter.
 • Tillämpning av arkitekturarbete
  Hur kan man som arkitekt bidra i exempelvis framtagning av kravspecifikationer och höja kvaliteten på dessa, hur integrerar man verksamhetsarkitektens arbete med exempelvis projektstyrningsmodeller? Vi visar också på vikten av att koppla verksamhetsarkitektur mot IT-strategi och affärsplan.

DAG 9-10

Avsnitt 5

 • Förbereda, införa och använda arkitekturen
  Vilken strategi ska man ha för att lyckas med att etablera ett kontinuerligt arkitekturarbete? V ad bör man tänka på och hur gör man rent praktiskt – det går vi igenom i avsnitt fem av kursen. Under kursen identifierar vi också hur du praktiskt kan förverkliga en förbättrad arkitektur genom att stödja och integrera arkitekturaktiviteter i andra verksamhetsprojekt. Hur kan man till exempel delta vid upphandling av affärssystem och underlätta jämförelser mellan olika paket? Vi går igenom olika metoder och praktikfall.
 • Modellhantering – Model Management
  Modeller är ett av verksamhetsarkitektens viktigaste verktyg. Hur du skapar kommunikativa modeller som bidrar till att öka den gemensamma kunskapen om arkitekturen beskrivs i detta avsnitt. Modellhantering är en grundförutsättning för att arkitekturen ska kunna samspela med affärsutveckling, processutveckling och IT-utveckling. Inom verksamhetsarkitekturen krävs en verktygslåda för att planera, anskaffa, kvalitetssäkra och distribuera process- och informationsmodeller.

DAG 11-12

Avsnitt 6

 • Leda människor i förändring
  Du kommer att bli bättre förberedd på att leda människor i ett förändringsarbete och förstå vilka reaktioner du kan förvänta dig. Vidare får du insikter i kommunikationens betydelse och hur du kan skapa en motiverad grupp.
 • Certifiering/examination
  Efter genomgången utbildning, genomläst litteratur, godkända hemuppgifter och godkänt resultat på examinationen utdelas certifikat.

Tid & plats

12-dagarsprogram

Stora Brännbo, Sigtuna samt F7 Möten & Konferens, Stockholm

Observera att en internatkostnad tillkommer med SEK 16 175, priser exkl. moms

Erbjudande

Visste du att den här utbildningen kan genomföras som en företagsintern utbildning för ditt företag? I vissa situationer passar det till och med bättre med en företagsintern utbildning än en öppen kurs. 

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Tillsammans med våra lärare kan vi anpassa innehållet till din organisations arbetssätt, med exempelvis övningar baserat på den egna verksamheten.

Kursledare

Lars Thomasson, IRM, är utbildare och konsult. Han har många års erfarenhet av IT-nära utveckling av tjänster och verksamhet. Lars är van vid att utforma krav baserat på verksamhetens mål och behov samt att driva införandet av förändringar av teknik, information och arbetssätt. 

Annika Klyver, IRM, är utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur, verksamhetsutveckling och affärsmodellering i många år och har en gedigen erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling samt processutveckling. Inom området verksamhetsarkitektur har Annika gjort sig känd som skapare av en ny metod och modell; Vintergatan. Som kursledare är hon hyllad för sitt engagemang och sin breda kunskap.

Examen, diplom m.m.

Utbildningen ger möjlighet till certifiering. Det bör betonas att deltagande i kursen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CVA.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Certifierad verksamhetsarkitekt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,4

Baseras på 21 recensioner.

Christer Almlöf Stjernqvist, trafikverket
Verktyg, förståelse för VA, nya kunskaper, en enorm massa idéer om hemmaplanen
Anna-Lena Bostrand
Jag har fått en första inblick i informationsmodellering, förmågor och affärsmodeller! JAg har fått en insyn i vilket samspel det är mellan alla delar i verksamheten!
Mattias Lindskog
Stort tack Annika och Lars för allt! Jag har lärt mig massor under kursen som jag nu tar med mig till min verksamhet. Massor av verktyg för att bryta ned komplexa frågor till förståeliga modeller

Dataföreningen Kompetens

Dataföreningen Kompetens (DF Kompetens) är Dataföreningen i Sveriges utbildningsbolag för kompetensutveckling inom IT. Varje år tar vi emot över 3 000 kursdeltagare i över 150 kvalificerade utbildningsaktiviteter, både öppna och företagsinterna utbildningar. Exempel på aktiviteter är program, kurser, konferenser och informationsmöten. Vårt mål är att erbjuda...


Läs mer om Dataföreningen Kompetens och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Dataföreningen Kompetens

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,4)
Baseras på 21 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,7)
Baseras på 330 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt från Dataföreningen Kompetens, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området