Inga recensioner än

Six Sigma Green Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen

Längd
Egen takt
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
Egen takt
Pris
4 900 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Börja när du vill! se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 4 900 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning


Six Sigma Green Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen

Six Sigma är en datadriven, kundfokuserad och resultatinriktad metod som använder statistiska verktyg och tekniker för att systematiskt eliminera defekter och ineffektivitet för att förbättra processerna. Det är en systematisk metod för att mäta och analysera affärsprocesserna för att identifiera kritiska faktorer som påverkar affärsresultaten och därigenom förbättra processerna och upprätta kontroller kring de förbättrade processerna.

Six Sigma är ett allmänt accepterat kvalitetskoncept i dagens företagsvärld. Six Sigma började sin resa på 1980-talet som en datadriven metod för att minska variationen i elektroniska tillverkningsprocesser i Motorola Inc. i USA. Six Sigma blev känt när Jack Welch gjorde det till en viktig del av sin framgångsrika affärsstrategi på General Electric 1995. I dag används den som en metod för att förbättra affärsresultatet över hela världen i olika branscher, bland annat inom allmän tillverkning, byggbranschen, bank- och finansbranschen, hälso- och sjukvård, utbildning, offentlig verksamhet, KPO/BPO, IT/programvara. För närvarande tillämpar företag inom IT/ITES-sektorn Six Sigma på ett dynamiskt sätt och den är inte längre begränsad till tillverkningssektorn.

Six Sigma använder en uppsättning metoder för kvalitetshantering och statistik och skapar ett team av experter inom organisationen som har de särskilda färdigheter som krävs för att genomföra Six Sigma-projektet. Varje Six Sigma-projekt som genomförs inom en organisation följer en definierad sekvens av faser med kvantifierbara värdemål, t.ex. minskning av processcykeltiden, minskning av kostnaderna, ökning av kvalitetsbetyg/kundnöjdhetsindex, minskning av felprocenten.

VIKTIGA FÖRDELAR MED SIX SIGMA

 • Six Sigma hjälper företag att minska kostnaderna och förbättra produktiviteten.
 • Six Sigma förbättrar kvaliteten på projektens resultat genom att minska ineffektivitet och defekter.
 • Six Sigma ökar kundnöjdheten och lojaliteten.
 • Certifierade Six Sigma-proffs kan bidra till att öka avkastningen på investeringar avsevärt.

Det finns huvudsakligen två metoder för Six Sigma, nämligen DMAIC och DMADV.

DMAIC är en datadriven Six Sigma-metodik för att förbättra befintliga produkter och processer. DMAIC-processen bör användas när en befintlig produkt eller process kan förbättras för att uppfylla eller överträffa kundens krav. DMAIC-metodiken består av fem faser: D - definiera, M - mäta, A - analysera, I - förbättra, C - kontrollera.

 • Definiera - Definiera projektmålen och kundernas (interna och externa) leveranser.
 • Mätning - Mät processen för att fastställa den nuvarande processens prestanda (baslinje).
 • Analysera - Ta reda på grundorsakerna till bristerna.
 • Förbättra - Förbättra processen genom att eliminera defekter.
 • Kontrollera - Kontrollera den framtida prestandan.

DMADV är en vanlig DFSS-metodik (Design for Six Sigma) som används för att utveckla en process eller produkt som inte finns i företaget. DFSS är en tillämpning av Six Sigma som är inriktad på att utforma eller omforma de olika processer som används vid tillverkning av produkter eller tillhandahållande av tjänster genom att ta hänsyn till kundernas behov och förväntningar. DMADV används när den befintliga produkten eller processen inte uppfyller nivån för kundspecifikationen eller Six Sigma-nivån även efter optimering med eller utan användning av DMAIC. DMAIC-metodiken består av fem faser: D - Definition, M - Mätning, A - Analys, D - Design, V - Validering.

 • DEFINIERA projektmålen och kundens leveranser.
 • MÄTA processen för att fastställa den nuvarande prestandanivån.
 • ANALYSERA och fastställa grundorsakerna till bristerna.
 • UTFORMA processen i detalj för att uppfylla kundens behov.
 • VALIDERA konstruktionens prestanda och dess förmåga att uppfylla kundens behov.


Six Sigma Green Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen

Kursen Six Sigma Green Belt fokuserar på att ge studenterna en förståelse för de olika Six Sigma-verktyg och tekniker som är användbara för att förbättra produktionsprocessen och minimera defekter i slutprodukten med större fokus på det praktiska genomförandet av dessa verktyg och tekniker i organisationen.

FORMAT OCH EGENSKAPER FÖR ONLINE-KURSEN

 • 40 högkvalitativa videor (ca 4,5 timmars varaktighet).
 • 8 hjälpsamma studiehandledningar (finns även i nedladdningsbara format).
 • Referensmaterial för att hjälpa dig med inlärningen
 • 180 dagar/halvår tillgång till online-kurser

Mobilapp: Du kan få tillgång till ditt e-learning när som helst och var som helst via vår innovativa mobilapp, med samma utbildningsupplevelse som du får online. Så att du kan studera när du är på språng!


Målsättningar

Under certifieringskursen Six Sigma Green Belt kommer deltagarna att kunna utveckla:

 • Förståelse för begrepp, genomförande och mål för Six Sigma
 • Förmåga att använda ett strukturerat tillvägagångssätt för processförbättring.
 • Förmåga att använda DMAIC-metodiken (definiera, mäta, analysera, genomföra och kontrollera).
 • Förmåga att förutsäga, förebygga och kontrollera fel i en process.
 • Förståelse för slöseriets beståndsdelar.
 • Färdighet att uppnå en hållbar kvalitetsförbättring genom processförbättring.
 • Förståelse för verktygen för processupptäckt.
 • Förståelse för variation i processer.
 • Färdigheter att minska variationen i processer och uppnå förutsedda resultat.
 • Förmåga att identifiera, mäta och analysera processpotential.
 • Användning av inferentialstatistik
 • Användning av hypotesprövning
 • Förståelse för när man ska använda vilken Six Sigma-metodik som helst.
 • Förmåga att använda kapacitetsanalys för att kontrollera processer.
 • Kunskap om det ömsesidiga beroendet av Lean-verktyg.
 • Färdigheter i att förebygga, identifiera och kontrollera defekter.
 • Förståelse för och användning av statistisk processkontroll.
 • Färdigheter i att utbilda, dokumentera, övervaka, reagera och anpassa system.

Vem kursen riktar sig till

Den här kursen rekommenderas starkt till anställda och organisationer som behöver ett standardiserat tillvägagångssätt för problemlösning i syfte att åstadkomma ständiga förbättringar inom kvalitetsstyrning.


Kursinnehåll för Six Sigma Green Belt

Introduktion till Six Sigma

1. Kvalitetens historia (Deming, Juran, JIT, Ishikawa, Taguchi osv.)
2. Six Sigmas utveckling
3. Definition av Six Sigma - filosofi och mål
4. Översikt över Six Sigma DMAIC-processen

Intressenter och upprättande av ett Six Sigma-projekt

1. Identifiera och dokumentera intressenternas krav
a) Identifiering av intressenter och kunder
b) Insamling och analys av uppgifter
c) Fastställande av kritiska krav

2. Kriterier för val av projekt
a) Fastställande av resultatmått
b) Användning av finansiella kriterier för att utvärdera projektets fördelar
c) Maximering av projektets fördelar för organisationen

3. Projektplanering
a) Utarbetande av en projektstadga
b) Förhandling av stadgan

4. Hantering av gruppdynamiken
a) Inledande av grupper
b) Teamets utvecklingsstadier
c) Maslows behovshierarki
d) Tekniker för motivering
e) Tekniker för konfliktlösning
f) Förvaltnings- och ledarskapstilar
g) Roller som spelas av människor i ett projekt

5. Viktiga verktyg för projektledning och planering

Six Sigma-metodik - definiera

1. Insatser - Behov av Six Sigma-projekt, sponsring från ledningen, kärngrupp identifierat

2. Verktyg
a) Organisationens hierarki
b) Processkartor på hög nivå
c) Paretodiagram på hög nivå
d) Verktyg för idégenerering och kategorisering.

3. Resultat
a) Projektstadga
b) Fastställda mätvärden
c) Problembeskrivning
d) Roller och ansvarsområden

Six Sigma-metodik - Mätning

1. Mål för mätningsfasen
2. Inputs - resultaten från definitionsfasen.

3. Verktyg
a) Verktyg och tekniker för datainsamling
b) Mätskalor
c) Valideringsmetoder (mätning av R & R).
d) Statistiska fördelningar
e) Datautvinning
f) Kördiagram
g) Processkarta
h) Verktyg för intressenter
i) Processkostnader

4. Resultat
a) Väldefinierade processer
b) Grundläggande processförmåga
c) Processparametrar som påverkar CTQ
d) Kostnader för dålig kvalitet (COPQ)
e) Mätningssystem

Six Sigma-metodik - analysera

1. Mål för analysfasen
2. Inputs - outputs i mätfasen.

3. Verktyg
a) Ishikawa-diagram
b) Analys av fel och effekter
c) Hypotesprövning
d) Undersökning av processkapaciteten.

4. Resultat
a) Viktiga orsaker till defekter
b) Särskilda och vanliga orsaker till variation
c) DPMO och sigmanivå

Six Sigma-metodik - Förbättra

1. Mål för förbättringsfasen
2. Inputs - outputs från analysfasen

3. Verktyg
a) Avkastning på investeringar
b) Matris för utformning av lösningar
c) Försöksplanering
d) Begreppen för robusthet enligt Taguchi
e) Metodik för responsytor
f) Verktyg för projektplanering och projektledning
g) Prototyper

4. Resultat
a) Kostnad/nytta för olika lösningar.
b) Urval av lösningar för genomförande.
c) Plan för genomförande

Sigma-metodik - kontroll

1. Mål för kontrollfasen
2. Inputs - outputs i förbättringsfasen

3. Verktyg
a) Kontrollplan
b) Statistisk processtyrning
c) Lean enterprise
d) 5S
e) Kaizen
f) Kanban
g) Totalt produktivt underhåll
h) Omanalys av mätsystem

Resultat
a) Genomförda lösningar
b) Reviderat mätsystem
c) Kontrollplan för att bibehålla fördelarna
d) Förbättrar processkapaciteten.
e) Lärdomar som man lärt sig

Fallstudie

a) Fallstudie del 1
b) Fallstudie del 2
c) Fallstudie del 3

Förutsättningar

Inga förkunskapskrav.

FORMAT OCH EGENSKAPER FÖR ONLINEPROV

Examinationen sker helt och hållet online. Du har tre försök att genomföra provet. Det är nödvändigt att boka tentamensförsöket med mer än 48 timmar i förväg.

 • Flera valmöjligheter
 • 90 frågor per prov.
 • Ett poäng för varje rätt svar.
 • Inga negativa poäng för felaktiga svar
 • 120 minuter.
 • Kontrollerat onlineprov

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Börja när du vill!

 • Onlineutbildning
 • Distans

Certifikat

Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Läs mer om Six Sigma

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Six Sigma Green Belt eLearning, inklusive det officiella provet och certifieringen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Adding Value Consulting AB
Embassy House, Box 24243
Linnégatan 89C
104 51 Stockholm

Adding Value Consulting (AVC) är en ledande ATO (Accredited Training Organization). Vi har introducerat ett stort antal 'Best Practice'-metoder i Skandinavien. Vi är experter inom utbildning och certifiering. Under åren har AVC förvärvat omfattande kunskap om olika ledningsmetoder, relevant praxis...

Läs mer om Adding Value Consulting AB och visa alla utbildningar.

Highlights