Så olika tycker partierna om kompetensutveckling

I dessa valtider passade utbildning.se på att ta tempen på våra sittande riksdagspartier. Med vår undersökning har vi tagit fasta på partiernas konkreta förslag för främjande av kompetensutveckling. Vi har också frågat partierna vilka parter som bär ansvaret för vidareutveckling i Sverige.

Så olika tycker riksdagspartierna om kompetensutveckling
I dessa valtider passade utbildning.se på att ta tempen på våra sittande riksdagspartier. Med vår undersökning har vi tagit fasta på partiernas konkreta förslag för främjande av kompetensutveckling. Vi har också frågat partierna vilka parter som bär ansvaret för vidareutveckling i Sverige.

Den 9 september är det riksdagsval i Sverige. I samband med valet har vi på utbildning.se gjort en undersökning där vi ställer fyra öppna frågor till våra sittande riksdagspartier. Målet med vår granskning är att fastställa partiernas politiska linje när det kommer till kompetens- och vidareutveckling.

Vår kartläggning visar att partierna överlag ligger relativt nära varandra – som det ofta är i stora frågor. Men det är alltid i detaljerna som skillnaderna blir uppenbara. Vissa partier proklamerar för kompetensutveckling äldre upp i åldrarna, medan andra menar att det är utbildning på gymnasial nivå som borde premieras. Bygg ut yrkeshögskolan eller förtydliga högskolans roll inom kompetensutveckling? Se vilka som tycker vad nedan.

dividerLärande för lärare är brännpunkten för vidareutveckling 

Centerpartiet säger sig själva vara positivt inställda till kompetensutveckling. Det finns många yrkesgrupper som skulle tjänas av mer tillgång till vidareutveckling.

För att främja vidareutveckling vill Centerpartiet att läraryrken som lärare och skolledare ska garanteras en kvalitativ, relevant vidareutveckling. Det ska också bli lättare för barnskötare att bli förskollärare.

Centerpartiets konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • En statlig kompetensutvecklingsgaranti för lärare, förskollärare och skolledare.
 • Fler utbildningsplatser på högskolan och yrkeshögskolan.

För vem som bär ansvaret för kompetensutveckling beror enligt Centerpartiet helt på kontexten. I fallet med lärare, förskollärare och skolledare är det staten.dividerStå upp för ett livslångt lärande, från barn till ålderdom

För Kristdemokraterna är kompetensutveckling en viktig fråga och framförallt för yrkesverksamma i äldre åldrarna. Detta eftersom vi förväntas kunna jobba längre än tidigare. Målet är att främja studier från ung ålder men okså att hålla potentialen för studier och vidareutveckling öppet livet ut. Att kunna byta karriär eller spår i arbetslivet är en självklarhet för Kristdemokraterna.

Främjandet av kompetensutveckling måste komma från att företag stimuleras till att erbjuda sina anställda möjligheten till vidare utveckling. De menar att detta ska göra arbetsmarknaden tryggare vid snabba förändringar som arbetsmarknaden ibland står inför.

Kristdemokraterna konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Företag ska stimuleras till att ge anställda en egen utbildningsbudget som den anställde själv ansvarar för, så kallade ”kompetenskonton”.
 • Mer fokus på att utbildning av svenska för nyanlända.
 • Planerade satsningar kring utveckling inom läraryrken.
 • Finansiering av vidareutveckling inom bristyrken.

Ansvaret vilar främst på arbetsmarknadens olika aktörer, samtidigt som politiker behöver vara lyhörda för vilken typ av reformer som bör införas.dividerSkattelättnader ska motivera företag att kompetensutveckla sin personal

Liberalerna ställer sig positiva till kompetensutveckling.  De menar att vidareutveckling inte bara är viktigt för att Sverige ska hålla sig konkurrenskraftigt internationellt. De menar också att svenska företag ”skriker efter rätt kompetens”. Särskilt inom industriverksamhet.

Liberalerna anser att kompetensutveckling är lösningen på många av de utmaningar som svensk arbetsmarknad står inför. Med en arbetsmarknad under ständig utveckling, menar Liberalerna att Sverige behöver ett bra omställningssystem för att möta förändringarna.

Liberalernas konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Skattelättnader för att motivera arbetsgivare till att ge sina anställda ”kompetenskonton” dvs. en budget som den anställde själv styr över.
 • Yrkeshögskolan ska byggas ut.
 • En yrkesskola på gymnasial nivå ska inrättas.

Liberalerna menar att ansvaret ligger på samtliga parter i samhället. Politiker skapar förutsättningar genom incitament till vidareutbildning. Samtidigt som arbetsmarknaden behöver bli mer rörlig och bättre följa utvecklingen. Men det är också upp till arbetstagaren att efterfråga utbildning.

”Därför vill Liberalerna öka stödet för kompetensutveckling. Ifall fler arbetstagare får möjlighet att fylla på sin utbildning och lära sig utföra nya arbetsuppgifter förstärker det den anställdes ställning på arbetsmarknaden men också företagens möjlighet att få tag i rätt kompetens”dividerFrämja lärandet genom fler möjligheter till karriärbyten mitt i livet

Miljöpartiet säger att det livslånga lärandet är en fråga som står partiet väldigt nära. De påpekar att fler vuxna läser på komvux än innan de tog makten. En effekt av regeringens satsningar på utbildning inom komvux och högskola.

Miljöpartiet menar att möjligheten att skola om sig i arbetslivet måste göras mer tillgänglig. För att snabbare kunna svara på kompetensbristen inom vissa områden räcker det inte bara med studenter från högskolan och universiteten. Detta ska också förhindra stagnation på arbetsmarknaden genom att ”möjligtvis” undvika sjukskrivningar och ohållbara arbetssituationer.

Miljöpartiets konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Utvecklingstid – en möjlighet för arbetstagare att omskola sig.
 • En kombination av arbete och utbildning för lärarstudenter.

Miljöpartiet medger att det är politikerna som har det största ansvaret, men de säger också att det inte behöver vara där de bästa idéerna skapas. Miljöpartiet tror att det är när alla aktörer samverkar som problemen går att definiera och lösa med smarta arbetsmodeller.

”Viktigast är att det finns många möjligheter att vid behov byta bana eller vidareutbilda sig mitt i livet”divider


 
Konkurrens ger ökade utvecklingsmöjligheter och stärker den svenska arbetsmarknaden internationellt

Moderaterna anser att det blivit allt mer angeläget för arbetstagare att besitta rätt kompetens. Det är också betydelsefullt för företagens konkurrenskraft gentemot varandra, såväl för människors självkänsla, att vara duktiga på sina arbeten.

För att kunna möta en åldrande befolkning behöver människor i Sverige kunna byta yrke senare i karriären. Med studiemedel upp i högre åldrar hoppas Moderaterna kunna öka incitamentet att byta yrkesbana senare i livet.

Moderaternas konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Bevilja studiemedel högre upp i åldrarna.
 • Nationell studie- och jobbrådgivning för redan yrkesverksamma.
 • Högskolan ska ges ett omställningsuppdrag för att öka utbudet för redan yrkesverksamma.
 • Utbildningsavdrag till grupper med låg anställningsbarhet, låga inkomster eller där sjukskrivningarna är många.

Ansvaret för kompetensutveckling är delat på flera parter. Det är upp till individen att bygga sin egen kompetens och hålla sig konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Men det är politikerna som har det övergripande ansvaret att möjliggöra ett ackommoderande utbildningssystem.
 

”Vi vill särskilt se över möjligheten att införa ett utbildningsavdrag som riktas till dem som har störst behov av att öka sin anställningsbarhet – grupper med låga inkomster eller där sjukskrivningstalen är höga”dividerFöretagare behöver tydliga incitament för att främja kompetensutveckling

Socialdemokraterna är positiva till kompetensutveckling. De menar att arbetstagare som ges möjligheten till utbildning även som yrkesverksam kommer att driva fram en bättre svensk tillväxt. Socialdemokraterna säger också att fler behöver kunna byta spår mitt i karriären.

För att utöka möjligheterna till kompetensutveckling tror Socialdemokraterna att arbetsgivare behöver tydligare incitament.

Socialdemokraternas konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Öka utbudet på fristående kurser och påbyggnadsutbildningar.
 • Högskolans roll inom kompetensutveckling behöver utvecklas under kommande mandatperiod.

Ansvaret för vidareutveckling anser Socialdemokraterna vara delad mellan: staten, utbildningsanordnarna, arbetstagarna och arbetsgivarna. Det är staten tillsammans med arbetsmarknadens parter, företag, fackförbund och arbetsgivarorganisationer som behöver driva frågan. Men de exkluderar inte individens ansvar att aktivt leta sig fram.

”Vi vill att utbudet av fristående kurser och påbyggnadsutbildningar vid högskolor och universitet ska öka så att fler yrkesverksamma kan omskola sig och kompetensutvecklas”divider


 
För att möta framtidens utmaningar behöver alla parter samarbeta

Sverigedemokraterna tycker att kompetensutveckling är en nyckelfråga för att möta framtiden. Teknologisk utveckling och digitaliseringen av samhället ställer krav om ett lärande livet ut.

Främst ser Sverigedemokraterna möjligheter i ett närmare samarbete mellan skola och näringsliv och att satsningarna görs inom bristyrken. Arbetsmarknaders efterfrågan på kompetens ska i högre utsträckning matcha utbildningsutbudet inom de olika utbildningsväsen som finns. Speciellt för läraryrken.

Sverigedemokraternas konkreta förslag för kompetensutveckling:

 • Starta eget-bidrag för redan yrkesverksamma.
 • Tjänstledigheten ska ökas från sex till nio månader.
 • Ökning av studiebidragen med 1 000 kr per månad för studier inom bristyrken.
 • Satsningar för gymnasieelever som väljer tekniska inriktningar.

Sverigedemokraterna menar att varje part måste ta sitt ansvar. Individen ansvarar för att utbilda sig själv, samhället att anpassa sig efter befolkningen, utbildarna att marknadsföra och erbjuda relevanta utbildningar och fackförbunden behöver mer aktivt stötta sina medlemmar. Men det övergripande ansvaret ligger hos politikerna.

”En av våra stora ambitioner är att skola, samhälle och näringsliv ska samverka i högre utsträckning och att utbildningsutbud och platsfördelning ska anpassas efter samhällets och marknadens efterfrågan och behov …”dividerArbetsgivarna behöver ta sitt ansvar och utveckla sin personal

Vänsterpartiet anser att kompetensutveckling är viktigt för effektiviteten och attraktiviteten på den svenska arbetsmarknaden. Men ser inte något större utrymme i deras budget för vidareutveckling. Istället väljer vänsterpartiet att prioritera andra frågor över kompetensutveckling.

För att kunna hantera nya arbetsuppgifter och säkerställa sitt jobb behöver arbetare få möjligheter till vidareutveckling. Sverige måste kunna konkurrera med förmåga och erfarenheter och inte genom att pressa ner arbetares löner. Det är så arbetsgivarna mest gynnar sina egna och arbetarens intressen, tycker Vänsterpartiet.

Vänsterpartiets konkreta förslag för kompetensutveckling.

 • Högre krav på att arbetsgivare tar ansvar för sina anställdas utveckling.
 • Flexiblare utbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan.

Vänsterpartiet tycker att ansvaret för vidareutveckling och kompetensutveckling ligger helt och hållet på arbetsgivarna. Men alla parter behöver ta sitt ansvar.

”Dels anser vi att kompetensutveckling huvudsakligen är arbetsgivarens ansvar, dels har vi valt att prioritera andra satsningar i vår budget”divider

Om artikeln

Undersökningen bestod av fyra frågor, med en följdfråga. Vi valde efter övervägande att låta samtliga partier ta emot frågorna skriftligt för att därefter återkomma till oss med sina svar. Samtliga svar och frågor finns tillgängliga i sin helhet mot förfrågan, vid behov vänligen hör av er till oss på info@utbildning.se.

En tydlig fördel med denna metod är att varje parti fick samma förutsättningar att gå igenom och besvara frågorna. En nackdel är förstås att vi inte kunde be dem utveckla sina svar, eller ställa följdfrågor. Kontentan av artikeln är en summering av respektive partis svar på våra frågor.

Frågorna berörde partiets inställning till kompetensutveckling, konkreta satsningar på kompetensutveckling för kommande mandatperiod och slutligen vem eller vilka som ansvarar för vidareutveckling i samhället.

För fler undersökningar, artiklar och utbildning varmt välkommen till oss på utbildning.se. Vi brinner för att förse dig med rätt utbildning.

Sam Ögren

Sam Ögren

Digital marknadsspecialist (Visa mer)
Sam Ögren är digital marknadsspecialist på Keystone Education Group. Han började sin karriär med att skapa och redigera innehåll i formerna bild, video och text. Han har länge varit en av Keystones snabbaste pennor när det kommer till att producera faktabaserade artiklar med en rolig twist. Under sin tid på Keystone har han bland mycket annat varit med och skrivit Ledarskapsguiden och Projektledarguiden. Numera ligger fokuset på specialisering inom sökmotormarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO), även om han då och då gärna skriver en text eller två. Han har tidigare studerat Medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet och har en kandidatexamen från Södertörns Högskola. På fritiden slukar han böcker och tränar, när han inte gör detta jagar han drömmen som fantasyförfattare. (Mindre)

Om

Sam Ögren är digital marknadsspecialist på Keystone Education Group. Han började sin karriär med att skapa och redigera innehåll i formerna bild, video och text. Han har länge varit en av Keystones snabbaste pennor när det kommer till att producera faktabaserade artiklar med en rolig twist. Under sin tid på Keystone har han bland mycket annat varit med och skrivit Ledarskapsguiden och Projektledarguiden. Numera ligger fokuset på specialisering inom sökmotormarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering (SEO), även om han då och då gärna skriver en text eller två. Han har tidigare studerat Medie- och kommunikationsvetenskap på universitetet och har en kandidatexamen från Södertörns Högskola. På fritiden slukar han böcker och tränar, när han inte gör detta jagar han drömmen som fantasyförfattare.

Annonser