Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljölagen – ansvar och skyldigheter att ha koll på

Vad är egentligen arbetsmiljölagen och varför är den så viktig att ha koll på?
Vem ansvarar för att skapa en trygg arbetsmiljö på arbetsplatsen och vilka rättigheter och skyldigheter har du som anställd? Här hittar du svaren. 

Att du ska kunna må bra och känna dig säker på din arbetsplats är inte bara en självklarhet – det är en rättighet. Arbetsmiljölagen har sedan 1977 ritat upp grundläggande bestämmelser och krav för vad som ska utgöra en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Varför finns arbetsmiljölagen?


Arbetsmiljölagen (AML) stiftades huvudsakligen för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet, såväl fysisk som psykosomatisk. Det betyder att arbetsplatsen ska vara säker men också främja en god hälsa. Exempelvis genom goda sociala arbetsförhållanden och uppgifter anpassade efter den enskilde arbetstagarens förmåga, och som samtidigt är varierande och utvecklande. Eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag, innehåller den väldigt få specifika regler. Däremot slår lagen fast en mängd mer övergripande regler och riktlinjer att förhålla sig till. 

Arbetsmiljölagen kan sammanfattas på följande sätt:

  • En god arbetsmiljö ska främjas.
  • Olyckor och ohälsa i arbetet ska förebyggas.
  • Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och utvecklande och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.


Vem omfattas av arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen gäller för varje verksamhet, liten som stor, där det finns arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det betyder att lagen gäller oavsett arbetsplats och arbetsuppgift, om du arbetar ute på fältet eller på kontoret och oavsett om ditt arbete är inom privat eller offentlig verksamhet. Lagen omfattar dessutom elever vid alla typer av skolor, personer inom försvarsmakten samt personliga assistenter, så länge de är formellt anställda av en kommun och inte av en privatperson.

Hitta din kurs i arbetsmiljö här

arbetsmiljölagen

Vem bär yttersta ansvaret på arbetsplatsen?

I lagen framgår det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid på dig som arbetsgivare. 

Det innebär bland annat att du behöver förvissa dig om att varje arbetstagare har den utbildning som behövs och är väl informerad om hur arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats. Vet varje anställd vilka eventuella faror och risker som finns i anslutning till arbetet och hur de ska undvikas? Detta ligger på ditt ansvar, liksom att se till så att rätt åtgärder vidtas för att förhindra olyckor eller ohälsa på arbetsplatsen. 

Enligt arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare sysselsätts regelbundet, utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud) som arbetar aktivt med att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Är det minst femtio arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsplatsen, eller om arbetstagarna helt enkelt begär det, ska det oavsett antal anställda, tillsättas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. 

Skyldighet att dokumentera arbetsmiljön

I lagens 2a § står att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten. Med det menas att arbetsgivaren har ett löpande arbetsmiljöansvar där arbetstagare ska kunna komma till honom/henne och genast få gehör för påpekanden om risker eller förslag på förändringar allteftersom behoven ändras i verksamheten.

I den utsträckning verksamheten kräver det är arbetsgivaren också skyldig att dokumentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner där det framgår vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras framöver.

Vad händer om olyckan är framme?

Om du som arbetsgivare har varit oaktsam eller slarvat med att säkra arbetsplatsen och det leder till att någon skadas eller dör, riskerar du att bli anmäld för arbetsmiljöbrott. I Brottsbalken och i arbetsmiljölagen framgår vad exakt som räknas som arbetsmiljöbrott.

Vad förväntas jag som anställd göra?

Som arbetstagare fordras att du följer skyddsföreskrifter och använder de skydd som är föregivna på arbetsplatsen. Även om du inte har något formellt ansvar förväntas du även medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet. Det gör du bland annat genom att rapportera de risker, sjukdomar och olycksfall du upptäcker, föreslå lämpliga åtgärder eller lämna synpunkter för en bättre arbetsmiljö. Dåliga arbetsförhållanden ska alltid anmälas till din arbetsgivare, skyddsombudet på arbetsplatsen, din fackförening eller till Arbetsmiljöverket.

Vem är tillsynsmyndighet för arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som fått i uppdrag av regeringen att reglera bestämmelser och principer för arbetsmiljön. De ger ut olika föreskrifter där gällande regler förtydligas för olika branscher, maskiner och ämnen. Föreskrifterna har tagits fram i samarbete med fackförbund och arbetsgivare. Arbetsmiljöverket ansvarar även för att kontrollera att arbetsplatserna uppfyller arbetsmiljölagstiftningen.

Få koll på dina rättigheter och skyldigheter med en kurs i arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 24 maj 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-02-27

Trött på kollegan? Så kommer ni överens!

Alla har vi den där personen på arbetsplatsen som vi inte står ut med. utbildning.se har samlat tipsen som hjälper dig hantera en besvärlig relation på jobbet!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-08

Stresstest

Stress är en reaktion på saker som sker i ditt liv just nu. Forskning tyder på att det finns händelser som ökar pressen på oss och som höjer vår stressnivå. Testa dina kunskaper om stress. Mer kunskaper om stress göra att du kan undvika situationer där det finns ökad risk att känna sig stressad.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Organisationskultur – definition och effekter

Organisationskulturer finns på alla arbetsplatser och kan exempelvis innebära att medarbetarna har en speciell jargong eller särskilda värderingar och normer. Att förändra en rådande organisationskultur kan vara svårt, men om ni lyckas kan det leda till förbättrade resultat och godare mellanmäskliga relationer.

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!