Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma – En metodik för förbättringsarbete

Six Sigma (Sex Sigma på svenska) är en metodik för förbättringsprojekt där fokus ligger på att reducera fel, variationer och kostnader och därigenom skapa så bra och lönsamma processer som möjligt.

Six Sigmas ursprung

Namnet  Six Sigma kommer från matematiken där den grekiska bokstaven Sigma används för att beteckna standardavvikelse. Motorola var först ut med Six Sigma år 1987. Metoden inspirerades starkt av det helhetsgrepp på kvalitetsfrågor som fanns i japanska industriföretag under andra världskriget. Beteckningarna inom metodiken har sina rötter i japanska kampsport.

Metoden Six Sigma

Inom Six Sigma-metodiken finns sex stycken huvudbegrepp som är särskilt viktiga:

  • Kvalitet (det som är viktigast för kunden)
  • Fel (att inte leverera det kunden vill ha)
  • Processkapacitet (vad du kan leverera)
  • Variation (hur kunden uppleve det som levereras)
  • Stabila processer (minskade variationer i utförandet leder till mindre fel och lägre kostnader)
  • Six Sigma-design (ha en organisation som är organiserad utifrån kundernas behov)

Six Sigma kräver alla organisationens samtliga medlemmar börjar tänka annorlunda. De måste tänka på hur de kan arbeta för att minska felen i systemet. Det är då särskilt viktigt att högsta ledningen stödjer denna utveckling.

Six Sigma-kvalitet uppnås när processen producerar mindre än 3,14 fel per miljon producerade felmöjligheter, om man antar att data är normalfördelade.

De olika stegen i Six Sigma

Sigma-proffs finns på varje nivå – var och en med olika roller att spela. På projektnivå finns Black Belt, Yellow Belt och Green Belt. Yellow Belt är den grundläggande utbildningen inom Six Sigma som skapar en bred förståelse för konceptet. Därefter kan man bygga vidare med mer avancerade metoder och verktyg genom utbildning i  Green Belt och Black Belt. Yellow Belt är en förutsättning för att kunna gå vidare till Green Belt och Black Belt.

Har  du ett Lean Six Sigma Black Belt visar det att du är kvalificerad att utföra förbättringsarbete i din organisation.