Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

ISO 39001:2012

ISO 39001:2012 – Ledningssystem för trafiksäkerhet

ISO 39001:2012 – Ledningssystem för trafiksäkerhet

ISO 39001:2012 är ett ledningssystem för trafiksäkerhet framtaget av SIS och Trafikverket. En viktig grundprincip för standarden är Sveriges långsiktiga vision om noll döda och allvarligt skadade i vägtrafiken. Även globala intresseorganisationer som WHO och World Bank deltog i arbetet med att ta fram standarden.

ISO 39001:2012 specificerar en uppsättning krav på trafiksäkerhet. Syftet med standarden är att underlätta för organisationer som samverkar med vägtrafiksystemet att systematiskt arbeta för att minska dödsfall och allvarliga skador i samband med trafikolyckor.

På engelska heter denna standard Road traffic safety (RTS) management systems – Requirements with guidance for use (ISO 39001:2012, IDT)

Ledningssystemet ISO 39001:2012 kan enkelt samverka med övriga ledningssystem som exempelvis kvalitetsledning (ISO 9001) och miljöledning (ISO 14001) då dessa standarder är uppbyggda efter liknande strukturer.

Vilka krav ingår i ISO 39001:2012?

Exempel på krav som ingår i standarden är:

  • Att det ska finnas en policy för vägtrafiksäkerhet, mål och handlingsplaner. Organisationen ska exempelvis kartlägga vilken roll man har i vägtrafiken, vilka fordon som används, hur vägarna är, vilken säkerhetsutrustning som finns i fordonen och hur lasten säkras
  • Att det ska finnas en styrning för att kunna uppfylla lagar, krav och för att ständigt förbättra vägtrafiksäkerheten
  • Att man att mäter antalet olyckor och incidenter organisationen har varit inblandad i

Vilka berörs av denna standard?

ISO 39001:2012 tillämpbar i varje organisation, oavsett typ, storlek och den produkt eller tjänst som den tillhandahåller, som önskar:

  • förbättra trafiksäkerhetsprestanda
  • upprätta, införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem för trafiksäkerhet
  • säkerställa att organisationen följer sin egen trafiksäkerhetspolicy
  • visa att organisationen uppfyller kraven i denna standard

Mer konkret kan detta innebära vägbyggare, transportörer, fordonstillverkare samt alla organisationer som kan påverka och/eller påverkas av trafiksäkerheten.

Hur certifierar man sitt ledningssystem för trafiksäkerhet?

En organisation som vill certifiera enligt ISO 39001 behöver anlita ett ackrediterat certifieringsbolag.