05 nov 2022

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM, definieras av Arbetsmiljöverket som arbetet med ”att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” I den här artikeln berättar vi mer om vad det innebär, vem som är ansvarig för den och vad du får lära dig under en utbildning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att kontinuerligt arbeta med att säkerställa en tillfredsställande psykologisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla arbetsgivare är enligt lagen skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett om de har en eller flera tusen anställda. Det gäller alltså även om du är egenföretagare och även om du har inhyrd personal. Grundkraven för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns att hitta i Arbetsmiljölagen medan mer detaljerade krav återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1.

Se alla utbildningar inom Systematisk arbetsmiljö

Genomförande och uppföljning

Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka verksamheten, bedöma vilka risker som finns, se till att åtgärda dem och följa upp åtgärderna för att säkerställa att risken för olyckor eller ohälsa minimeras. För att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett effektivt sätt behövs det dokumentation. Enligt lag ska alla företag skriftligt dokumentera handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för hur riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras.

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag med anställd personal måste även ha en arbetsmiljöpolicy som beskriver vilken arbetsmiljö som företaget vill uppnå. Finns det inte tillräcklig kompetens inom verksamheten för det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, är arbetsgivaren skyldig att anlita extern hjälp utifrån. Det kan exempelvis vara ett företag från företagshälsovården, en oberoende expertresurs inom arbetsmiljö och rehabilitering, eller en annan liknande resurs.

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete

För företag med tio anställda eller fler krävs det mer utförlig dokumentation. Då måste företaget även sammanställa skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicyn tillsammans med rutiner, fördelning av arbetsmiljöuppgifter och årlig avstämning av företagets systematiska arbetsmiljöarbete.

Vem ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och svarar för att systematiskt undersöka, genomföra och följa upp arbetsmiljöarbetet i verksamheten. Även om arbetsgivaren har huvudansvaret får arbetsuppgifter relaterade till arbetsmiljön delegeras vidare till chefer eller andra anställda i organisationen. Då krävs att dessa personer har befogenheter, resurser och tillräckliga kunskaper inom arbetsmiljö.

Chefer och arbetsledare har ansvar för att känna till de arbetsmiljöregler som gäller för arbetsplatsen och ansvarar för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.

Arbetstagaren själv ansvarar för att delta i arbetet med att förbättra arbetsmiljön genom att rapportera risker i verksamheten, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på åtgärder som genomförts. Som arbetstagare är man skyldig att följa föreskrifter och arbetsgivarens rutiner och policy.

Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, är med i planeringen, genomförandet och bevakningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och arbetar för att främja ett gott samarbete i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla företag med minst fem anställda ska utse ett skyddsombud.

Utbildningstips

 Arbetsmiljö, grundutbildning

En tvådagarskurs för chefer och skyddsombud där du får kunskap om de krav som ställs, hur ditt ansvar ser ut och hur du praktiskt kan hantera olika utmaningar i vardagen. För en trygg och säker arbetsmiljö och en positiv arbetsplats för alla.

  Arbetsmiljö, grundutbildning på distans

En flexibel digital utbildning för dig som är chef, skyddsombud eller ansvarig för arbetsmiljöfrågor. Utbildningen består av föreläsningar, övningsuppgifter och praktiska case samt en diplomering. Innehållet motsvarar ca 2,5 dagars traditionell, lärarledd utbildning.

 

Intervju med arbetsmiljöexperten Linda Orlöf Juhlin

Linda Orlöf Juhlin Arbetsmiljöingenjör Previa

Vi har pratat med Linda Orlöf Juhlin, arbetsmiljöingenjör på Previa om vad man kan vänta sig av en utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon delar med sig av vad du får lära dig, vilka verktyg du får med dig och vilka som bör gå utbildningen.

Vad får du lära dig under en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete?

– Under utbildningen kopplas kraven som ställs i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 och AFS 2015:4 till hur man faktiskt gör. Exempelvis vad fördelning av arbetsmiljöuppgifter innebär i praktiken. Ifall det innebär att straffansvaret fördelas ut i organisationen eller ifall det det endast är en fördelning av de faktiska arbetsuppgifterna. Du får även lära dig hur du ska tänka om olyckan varit framme gällande rapportering, anmälan och utredning av händelsen. En annan viktig del i utbildningen är hur du arbetar för en god psykosocial arbetsmiljö utan kränkningar, mobbning och diskriminering.

Vilka verktyg tar man med sig efter utbildningen som man direkt kan applicera i sitt arbete?

– Generellt får du en djupare förståelse för de krav som ställs på det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur du omsätter det i praktiken. Du får även kunskap om vilken fördelning som bör finnas kring arbetsmiljöarbetet i en verksamhet. Du lär dig hur arbetsgivare och skyddsombud ska samverka i arbetsmiljöfrågor – sociala, psykologiska och fysiska. Du får koll på lagar och regler kring arbetsanpassning och rehabilitering av anställda. Sist men inte minns rustas du med kunskap om hur Arbetsmiljöverkets inspektioner går till och vilka påföljderna kan bli om ni inte uppfyller de krav som ställs på arbetsmiljöarbetet.

Vem bör gå en SAM-utbildning?

– En utbildning i Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) bör genomföras av chefer och arbetsledare, gärna tillsammans med sina skyddsombud. På så vis får ni samma kunskapsplattform och metodkunskap som gör att ni lättare kan kommunicera samt kontinuerligt planera och följa upp arbetsmiljöarbetet.

Senast uppdaterad: 05 nov 2022
Mathias Flink Rönnols
Marketing & Insights Manager

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-12-03

Bra kommunikation på arbetsplatsen – Checklista till chefer

Dålig kommunikation på arbetsplatsen kan påverka både medarbetarnas och företagets resultat negativt. Det är viktigt att du som chef kan kommunicera effektivt med dina medarbetare. Här är checklistan du behöver för en bra kommunikation på arbetsplatsen!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö?

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-04-19

Så förbättrar du kommunikationen på din arbetsplats

Vad krävs egentligen för att skapa ett bra samarbete på arbetsplatsen? Jo, en väl fungerande kommunikation.  Läs våra fem tips på hur du förbättrar kommunikationen på din arbetsplats! 

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!