Visa utbildning.se som: Mobil

Arbetsmiljöpolicy – vad är det och vad ska den innehålla?

Visste du att varje företag i Sverige måste ha en arbetsmiljöpolicy? Här får du veta vad en arbetsmiljöpolicy är, vem som ansvarar för att ta fram den och vad den bör innehålla.

Oavsett om företaget är litet eller stort behöver en arbetsmiljöpolicy finnas på arbetsplatsen. Det kräver Arbetsmiljölagstiftningen i Sverige. Har företaget fler än tio anställda ska policyn dessutom vara skriftligt dokumenterad. 

Men vad är egentligen en arbetsmiljöpolicy?

En arbetsmiljöpolicy är det manifest som beskriver företagets grundprinciper, mål och löpande planer för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det är en viktig del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), och syftar till att förebygga och förhindra olycksfall, psykisk och fysisk ohälsa, trakasserier och våld på arbetsplatsen. 

Målet är en god arbetsmiljö där varje individ kan må bra, utvecklas och där verksamheten kan bedrivas på ett sunt och säkert sätt. I arbetsmiljöpolicyn ska det därför framgå vilka olika handlingsplaner och riskbedömningar som finns i företaget tillsammans med tydliga instruktioner för hur riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras.

Hitta din kurs i arbetsmiljö

Vem ansvarar för att ta fram en arbetsmiljöpolicy?

Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att en arbetsmiljöpolicy tas fram. Du bör dock involvera skyddsombud, utvalda anställda och personer ur ledningsgruppen i processen. Dokumentet ska ju användas av alla i företaget och bör därför vara en överenskommelse från alla inblandade parter.

I föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 6 § står det:

”Arbetsgivaren ska fördela uppgifterna i verksamheten på ett sådant sätt att en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

Vad ska en arbetsmiljöpolicy innehålla?

Dokumentet behöver vara så tydlig och konkret som möjligt och utgå från de arbetsmiljöfaktorer som finns på arbetsplatsen. Det bör vara realistiskt satta mål, såväl kvalitativa som kvantitativa. Vad exakt som ska ingå i policyn är till stor del en fråga om vilken slags verksamhet som förekommer inom den specifika organisationen.


Viktigt att ha i åtanke är att Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet för efterlevnaden av arbetsmiljölagen, ska kunna godkänna policyn vid en eventuell inspektion.

Detta bör en arbetsmiljöpolicy innehålla:

  1. På vilket sätt ska företaget uppfylla arbetsmiljökraven baserat på existerande lagar och föreskrifter? Hur uppfyller företaget branschspecifika krav och säkerhetsföreskrifter? 
  2. Hur ser företagshälsovården ut? Hur arbetar företaget förebyggande med sjuk- och friskvård?
  3. Vad gäller vid rehabilitering?
  4. Vilka ansvar har ledning och chefer för arbetsmiljön på arbetsplatsen?
  5. Vilka roller har skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöarbetet?
  6. Hur ska samarbetet gå till i arbetsmiljörelaterade frågor? 
  7. Hur utvärderas insatser i arbetsmiljöarbetet och vem ansvarar för att följa upp?
  8. Hur ska trivsel, god stämning, ömsesidig uppskattning, engagemang och motivation skapas eller gynnas på arbetsplatsen?

Beroende på företagets specifika verksamhet finns det ytterligare punkter som kan vara bra att ha med såsom; arbete på obekväm arbetstid, ensamarbete, arbete i extrema klimat (som i smältverk eller kylda livsmedelslokaler), arbete i trafik med mera.

(Inspirationskälla: arbetsmiljöforum)

Vem kan hjälpa mig att ta fram en arbetsmiljöpolicy till mitt företag?

Du som arbetsgivare kan med fördel samla en mindre grupp personer som får i uppdrag att ta fram ett policydokument. Det kan exempelvis vara representanter ur ledningen, skyddsombud eller andra medarbetare som vill engagera sig i arbetsmiljöfrågor. Samla era tankar och iakttagelser, skapa ett utkast och diskutera det sedan i arbetsgrupper eller workshops.

När policydokumentet formulerats klart och godkänts av ledningen (som har sista ordet) är det dags att dela det med alla i företaget. Varje anställd bör känna till och förstå policyn, exempelvis genom att informeras via intranät, möten, anslagstavlor på arbetsplatsen eller interna nyhetsbrev. 

Det finns också mycket hjälp att få, såsom mallar, checklistor, broschyrer och annat stödmaterial på Arbetsmiljöverkets hemsida, liksom på Arbetsmiljöupplysningens hemsida.

Exempel på hur en arbetsmiljöpolicy kan se ut:

“Företaget AB vill vara en kreativ arbetsplats som ger alla anställda möjligheter till variation och utveckling i arbetet. Vi strävar efter att de anställda ska kunna påverka innehållet i arbetet och företagets inriktning i stort, och arbetar medvetet för att skapa bra trivsel och gemenskap. 

En generös inställning till kompetensutveckling är central för att våra medarbetare ska kunna möta kundernas behov. Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Vi strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så att ingen behöver utsättas för hög stressbelastning. 

Företaget AB arbetar strategiskt men den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och har som mål att den årliga medarbetarundersökningen ska visa ständiga förbättringar. Medarbetarnas arbetsglädje och stolthet över arbetet är viktiga index som mäts. Ledningen har en central roll för att stödja medarbetarna i deras yrkesroll. 

Företagets ledning driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med aktuell arbetsmiljölagstiftning. Vi prioriterar att ta vår del av det delade arbetsmiljöansvaret för uthyrd personal, så att vi kan trygga en god och säker arbetsmiljö även för anställda som arbetar ute hos kund.” (Källa Prevent)


Arbeta smartare med systematiskt arbetsmiljöarbete. Hitta din kurs här

Senast uppdaterad: 28 jun 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-01-12

Nytt stöd för arbetsmiljöutbildning

Vill du lära dig mer om arbetsmiljö eller planerar du att utbilda din personal inom detta? Tack vare det nya stödet finns det möjlighet att få hjälp med att finansiera er arbetsmiljöutbildning. utbildning.se hjälper till att hitta rätt utbildning. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM, definieras av Arbetsmiljöverket som arbetet med ”att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” I den här artikeln berättar vi mer om vad det innebär, vem som är ansvarig för den och vad du får lära dig under en utbildning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är arbetsmiljö och varför ska du bry dig?

Arbetsmiljö är allt, ja allt, runtom dig på din arbetsplats. Arbetsmiljö är hissmusiken i receptionen, din rätt till fikapaus, din ergonomiska stol och bullret från byggarbetsplatsen bredvid. Det är kollegans härskartekniker, det är dina möjligheter till utveckling i tjänsten och den lite för dunkla belysningen vid ditt skrivbord. Så, varför ska du bry dig om arbetsmiljö?

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!