Visa utbildning.se som: Mobil
ÄmnenVälj ett ämne, t.ex. Juridik
PlatsVälj en plats, t.ex. Lund
Du kan förfina sökningen i nästa steg
Populära ämnen
Teknik
Vård
Ekonomi
Ledarskap
Arbetsmiljö
Populära platser
Stockholm
Göteborg
Malmö
Örebro
Västerås

Arbetsmiljölagen – ansvar och skyldigheter att ha koll på

Vad är egentligen arbetsmiljölagen och varför är den så viktig att ha koll på?
Vem ansvarar för att skapa en trygg arbetsmiljö på arbetsplatsen och vilka rättigheter och skyldigheter har du som anställd? Här hittar du svaren. 

Att du ska kunna må bra och känna dig säker på din arbetsplats är inte bara en självklarhet – det är en rättighet. Arbetsmiljölagen har sedan 1977 ritat upp grundläggande bestämmelser och krav för vad som ska utgöra en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Varför finns arbetsmiljölagen?


Arbetsmiljölagen (AML) stiftades huvudsakligen för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet, såväl fysisk som psykosomatisk. Det betyder att arbetsplatsen ska vara säker men också främja en god hälsa. Exempelvis genom goda sociala arbetsförhållanden och uppgifter anpassade efter den enskilde arbetstagarens förmåga, och som samtidigt är varierande och utvecklande. Eftersom arbetsmiljölagen är en ramlag, innehåller den väldigt få specifika regler. Däremot slår lagen fast en mängd mer övergripande regler och riktlinjer att förhålla sig till. 

Arbetsmiljölagen kortfattat:

  • En god arbetsmiljö ska främjas.
  • Olyckor och ohälsa i arbetet ska förebyggas.
  • Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande och utvecklande och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.


Vem omfattas av arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljölagen gäller för varje verksamhet, liten som stor, där det finns arbetstagare som utför arbete för en arbetsgivares räkning. Det betyder att lagen gäller oavsett arbetsplats och arbetsuppgift, om du arbetar ute på fältet eller på kontoret och oavsett om ditt arbete är inom privat eller offentlig verksamhet. Lagen omfattar dessutom elever vid alla typer av skolor, personer inom försvarsmakten samt personliga assistenter, så länge de är formellt anställda av en kommun och inte av en privatperson.

Hitta din kurs i arbetsmiljö här

arbetsmiljölagen

Vem bär yttersta ansvaret på arbetsplatsen?

I lagen framgår det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Det yttersta ansvaret för arbetsmiljön ligger dock alltid på dig som arbetsgivare. 

Det innebär bland annat att du behöver förvissa dig om att varje arbetstagare har den utbildning som behövs och är väl informerad om hur arbetsmiljön ser ut på din arbetsplats. Vet varje anställd vilka eventuella faror och risker som finns i anslutning till arbetet och hur de ska undvikas? Detta ligger på ditt ansvar, liksom att se till så att rätt åtgärder vidtas för att förhindra olyckor eller ohälsa på arbetsplatsen. 

Enligt arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare sysselsätts regelbundet, utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud) som arbetar aktivt med att utveckla och upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Är det minst femtio arbetstagare som regelbundet sysselsätts på arbetsplatsen, eller om arbetstagarna helt enkelt begär det, ska det oavsett antal anställda, tillsättas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. 

Skyldighet att dokumentera arbetsmiljön

I lagens 2a § står att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten. Med det menas att arbetsgivaren har ett löpande arbetsmiljöansvar där arbetstagare ska kunna komma till honom/henne och genast få gehör för påpekanden om risker eller förslag på förändringar allteftersom behoven ändras i verksamheten.

I den utsträckning verksamheten kräver det är arbetsgivaren också skyldig att dokumentera arbetsmiljön och upprätta handlingsplaner där det framgår vilka åtgärder som har vidtagits och som planeras framöver.

Vad händer om olyckan är framme?

Om du som arbetsgivare har varit oaktsam eller slarvat med att säkra arbetsplatsen och det leder till att någon skadas eller dör, riskerar du att bli anmäld för arbetsmiljöbrott. I Brottsbalken och i arbetsmiljölagen framgår vad exakt som räknas som arbetsmiljöbrott.

Vad förväntas jag som anställd göra?

Som arbetstagare fordras att du följer skyddsföreskrifter och använder de skydd som är föregivna på arbetsplatsen. Även om du inte har något formellt ansvar förväntas du även medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet. Det gör du bland annat genom att rapportera de risker, sjukdomar och olycksfall du upptäcker, föreslå lämpliga åtgärder eller lämna synpunkter för en bättre arbetsmiljö. Dåliga arbetsförhållanden ska alltid anmälas till din arbetsgivare, skyddsombudet på arbetsplatsen, din fackförening eller till Arbetsmiljöverket.

Vem är tillsynsmyndighet för arbetsmiljölagen?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som fått i uppdrag av regeringen att reglera bestämmelser och principer för arbetsmiljön. De ger ut olika föreskrifter där gällande regler förtydligas för olika branscher, maskiner och ämnen. Föreskrifterna har tagits fram i samarbete med fackförbund och arbetsgivare. Arbetsmiljöverket ansvarar även för att kontrollera att arbetsplatserna uppfyller arbetsmiljölagstiftningen.

Få koll på dina rättigheter och skyldigheter med en kurs i arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 18 maj 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)?

Systematiskt arbetsmiljöarbete, förkortat SAM, definieras av Arbetsmiljöverket som arbetet med ”att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.” I den här artikeln berättar vi mer om vad det innebär, vem som är ansvarig för den och vad du får lära dig under en utbildning.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-06-28

Arbetsmiljöpolicy – vad är det och vad ska den innehålla?

Visste du att varje företag i Sverige måste ha en arbetsmiljöpolicy? Här får du veta vad en arbetsmiljöpolicy är, vem som ansvarar för att ta fram den och vad den bör innehålla.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-01-12

Nytt stöd för arbetsmiljöutbildning

Vill du lära dig mer om arbetsmiljö eller planerar du att utbilda din personal inom detta? Tack vare det nya stödet finns det möjlighet att få hjälp med att finansiera er arbetsmiljöutbildning. utbildning.se hjälper till att hitta rätt utbildning. 

Läs mer
Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!